UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2008/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 8 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỊNHMỨC PHỤ CẤP HÀNG THÁNG CHO LỰC LƯỢNG BẢO VỆ DÂN PHỐ TẠI THÀNH PHỐ HÀ TĨNH THỊXÃ HỒNG LĨNH

ỦY BAN NHÂNDÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chứcHĐND, UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành vănbản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sáchNhà nước ngày 16/12/2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chínhphủ về việc hướng dẫn thực hiện Luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghi định 36/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2007 của Chính phủ về bảo vệ dân phố;

Căn cứ Thông tư liêntịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01/3/2007 của Bộ công an, Bộ Lao độngThương binh & Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định củaHĐND tỉnh khoá XV kỳ họp thứ 13, số 81/2008/NĐ-HĐND ngày 23/7/2008 về quy địnhmức phụ cấp hàng tháng cho lực lượng bảo vệ dân phố tại thành phố Hà Tĩnh vàthị xã Hồng Lĩnh;

Theo đề nghị của Sở Tàichính tại văn bản số 624/STC-NS ngày 05/5/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mứcphụ cấp hàng tháng cho lực lượng bảo vệ dân phố tại các phường thuộc thành phốHà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh cụ thể như sau:

TT

Chức danh

Mức phụ cấp

1

Trưởng ban

180.000đ/tháng

2

Phó trưởng ban

160.000đ/tháng

3

Ủy viên kiêm Tổ trưởng

140.000đ/tháng

4

Tổ viên

120.000đ/tháng

Trường hợp bảo vệ dânphố cùng giữ nhiều chức danh nêu trên thì hưởng phụ cấp chức danh cao nhất.

Điều 2.

a) Nguồn kinh phí để chitrả phụ cấp cho lực lượng bảo vệ dân phố do ngân sách thành phố Hà Tĩnh và thịxã Hồng Lĩnh đảm bảo. Phương thức chi trả phụ cấp hàng tháng thông qua ngânsách phường, xã.

Thời gian thực hiện chitrả phụ cấp, áp dụng kể từ ngày 01/1/2008.

b) Về tổ chức và nhân sự:Giao UBND thành phố Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh phối hợp với nghành Công an chỉđạo các đơn vị trực thuộc sắp xếp, bố trí cho phù hợp để đảm bảo hoàn thànhnhiệm vụ.

Điều 3. Sở Tài chínhchủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn và kiểm tra thực hiệnQuyết định này.

Điều 4. Quyết địnhnày có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Công an tỉnh;Giám đốc Kho bạc Nhà nước HàTĩnh; Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh trưởng các cơ quanliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Chất