ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 23/2013/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾTĐỊNH SỐ 71/2001/QĐ-UB NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 2001 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀVỊ TRÍ CẮM BIỂN RANH GIỚI NỘI, NGOẠI THÀNH TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THÀNH PHỐ ĐÀNẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng02 năm 2013 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp thành phốĐà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ Quyết định số 71/2001/QĐ-UBngày 11 tháng 6 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân thành phố về vị trí cắm biển ranhgiới nội, ngoại thành trên các tuyến đường thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giámđốc Công an thành phố; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Giao thông vận tải; Thủ trưởngcác cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến