ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2013/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 13 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ ĐẤT NĂM2013 CỦA KHU QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG PHÂN LÔ ĐẤT Ở DÀNH CHO NGƯỜI CÓ THUNHẬP THẤP PHƯỜNG THẮNG LỢI, THÀNH PHỐ PLEIKU.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm2003;

Căn cứ Luật Ban hành vănbản quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá vàkhung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chínhphủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004;

Căn cứ Thông tư liên tịchsố 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của Bộ Tài nguyên & Môi trường vàBộ Tài chính về việc Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất vàđiều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 72/2013/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X - Kỳ họp thứ năm về việcphê chuẩn giá đất năm 2013 của khu quy hoạch chi tiết xây dựng phân lô đất ởdành cho người có thu nhập thấp, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku;

Xét đề nghị của Giám đốcSở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 541/TTr-STNMT ngày 09/5/2013 về việcxây dựng bảng giá đất khu quy hoạch chi tiết xây dựng phân lô đất ở dành chongười có thu nhập thấp, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bảng giá đất năm2013 của khu quy hoạch dành cho người có thu nhập thấp, phường Thắng Lợi, thànhphố Pleiku là 280.000 đồng/m2 cho 733 lô đất, riêng các lô góc tínhhệ số 1,2.

Điều 2. Khi giá đất có biến độngdo đầu tư cơ sở hạ tầng mới, hoặc có biến động (tăng, giảm) về giá đất thịtrường thì Uỷ ban nhân dân thành phố Pleiku có trách nhiệm xây dựng phương ángiá đất, đề xuất với Sở Tài chính để Sở Tài chính phối hợp cùng các ngành liênquan thẩm định trình Uỷ ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp vớitình hình phát triển chung của địa phương.

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòngUỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, SởXây dựng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Pleiku và Thủ trưởng các Sở banngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.

Quyết định này có hiệulực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành../.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Xuân Liên