ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2013/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

ĐÍNH CHÍNHQUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2013/QĐ-UBND NGÀY 20/9/2013 CỦA UBND TỈNH VỀ QUY ĐỊNH TỶ LỆPHẦN TRĂM THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10CHỖ NGỒI (KỂ CẢ LÁI XE) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhândân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 57/2002/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chínhsửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 06/8/2013 của HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 7Quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) đểlại, phương thức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sử dụng đường bộtheo đầu phương tiện đối với xe mô tô và tỷ lệ phần trăm thu lệ phí trước bạđăng ký lần đầu đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địabàn tỉnh Thái Nguyên;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 2300/STC-QLG ngày 10/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Quyết định số18/2013/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 của UBND tỉnh vềQuy định tỷ lệ phần trăm thu lệ phí trước bạ đăng ký lần đầu đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Cụ thể như sau:

Tại Điều 1 đã ban hành:Quy định tỷ lệ phần trăm thu lệ phí trước bạ đăng ký lần đầu đối với ô tôchở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, bao gồm cảtrường hợp ô tô bán tải vừa chở người vừa chở hàng hoá là 10% trên tổng giá trịtài sản đăng ký quyền sở hữu.

Đínhchính lại: Quy định tỷ lệ phần trăm thu lệ phí trước bạ đăng ký lần đầu đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Cácnội dung khác thực hiện theo quy định tại Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giámđốc Kho bạc Nhà nước, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Thái Nguyên, thị xãSông Công và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long