ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2013/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 11 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾPHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 14/12/2004;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28/12/1989; Luật Sửađổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Báo chí;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyếntrên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thôngtin cho báo chí;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyềnthông,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này"Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày29/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy chế phát ngôn và cungcấp thông tin cho báo chí.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Bộ Thông tin & Truyền thông;
- Cục kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Chánh, Phó VPUBND tỉnh;
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh;
- Lưu: VT, VX (NV66b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Tỉnh

QUY CHẾ

PHÁT NGÔN VÀ CUNGCẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 của Ủy ban nhândân tỉnh Hòa Bình)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

Quy chế này quy định về chế độ phát ngôn và cungcấp thông tin cho báo chí của các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủyban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là cơ quan hành chính nhànước) theo các quy định của pháp luật về báo chí hiện hành.

Điều 2. Người phát ngôn và cung cấp thông tincho báo chí

1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báochí của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hòa Bình gồm:

a) Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước: Chủtịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngànhthuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Người được người đứng đầu cơ quan hành chính nhànước giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin thường xuyên cho báo chí(sau đây gọi là người phát ngôn);

Họ tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ e-mail (lýlịch trích ngang) của Người phát ngôn phải được công bố bằng văn bản cho các cơquan báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh (Sở Thôngtin và Truyền thông); đồng thời phải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tửtỉnh Hòa Bình hoặc Trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước.

c) Trong trường hợp cần thiết, người đứng đầu cơquan hành chính nhà nước có thể ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc cơ quanmình phát ngôn (sau đây gọi chung là người được ủy quyền phát ngôn) hoặc phốihợp cùng người phát ngôn để phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí vềnhững vấn đề cụ thể được giao;

Người phát ngôn quy định tại điểm b Khoản 1 Điềunày nếu đi vắng mà không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báochí thì phải báo cáo để người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước ủy quyền chongười có trách nhiệm thuộc cơ quan mình thực hiện phát ngôn và cung cấp thôngtin cho báo chí. Việc ủy quyền phát ngôn được thực hiện bằng văn bản, chỉ ápdụng trong từng vụ việc và có thời hạn nhất định;

Khi thực hiện ủy quyền thì họ tên, chức vụ, số điệnthoại và địa chỉ e-mail của người được ủy quyền phát ngôn, văn bản ủy quyềnphải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình hoặc Trang thôngtin điện tử của các sở, ban, ngành, địa phương mình trong thời hạn 12 giờ kể từkhi ký văn bản ủy quyền.

2. Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngônquy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều này không được ủy quyền tiếp cho ngườikhác.

3. Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngônquy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều này phải bảo đảm các tiêu chuẩn sau:

a) Là cán bộ, công chức thuộc biên chế chính thứcvà đang công tác tại cơ quan hành chính nhà nước;

b) Có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, cóphẩm chất đạo đức tốt, có thái độ trung thực khách quan;

c) Có am hiểu sâu về chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn, cơ cấu tổ chức và lĩnh vực quản lý của cơ quan hành chính nhà nước mà mìnhđang công tác; có hiểu biết nhất định về lĩnh vực báo chí, nắm vững các quyđịnh của pháp luật về báo chí;

d) Có năng lực phân tích, tổng hợp, xử lý thông tinbáo chí và có khả năng giao tiếp với báo chí.

4. Các cá nhân khác thuộc cơ quan hành chính nhànước được cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật nhưngkhông được nhân danh cơ quan hành chính nhà nước để phát ngôn và cung cấp thôngtin cho báo chí; không được tiết lộ bí mật điều tra, bí mật công vụ, thông tinsai sự thật; trung thực khi cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệmtrước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp.

Chương 2.

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Điều 3. Phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ

1. Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôncủa Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với lãnh đạo các sở, ban, ngànhthuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổchức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về hoạt động và công tác chỉ đạo,điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hìnhthực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòngcủa tỉnh thông qua các hình thức sau:

a) Định kỳ 1 tháng một lần cung cấp thông tin chobáo chí và cập nhật thông qua trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình (http://www.hoabinh.gov.vn)theo quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ.

b) Ba tháng một lần tổ chức họp báo để cung cấpthông tin định kỳ cho báo chí. Việc tổ chức họp báo thực hiện theo quy địnhhiện hành;

c) Trong trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân tỉnhtổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí bằng văn bản hoặc thông tin trựctiếp tại các cuộc giao ban báo chí hàng tháng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, SởThông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức;

d) Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Cổngthông tin điện tử của Chính phủ theo quy định hiện hành.

2. Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh,Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm cung cấp thông tin kịpthời, chính xác về hoạt động của cơ quan, địa phương liên quan đến lĩnh vực,địa bàn thuộc phạm vi quản lý cho báo chí qua các hình thức sau:

a) Hàng tuần cung cấp thông tin cho báo chí thôngqua Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình;

b) Định kỳ hàng tháng cung cấp thông tin về hoạtđộng của cơ quan, đơn vị cho Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình thông qua BanBiên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình (Sở Thông tin và Truyền thông).

Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh HòaBình có trách nhiệm cập nhật thông tin theo các quy định hiện hành để cung cấpkịp thời, chính xác thông tin chính thống của tỉnh cho các cơ quan báo chítrong cả nước.

Điều 4. Phát ngôn và cung cấp thông tin trongtrường hợp đột xuất, bất thường.

Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn củacác cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tinkịp thời, chính xác cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, bất thường sauđây:

1. Khi thấy cần thiết phải thông tin trên báo chívề các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội thuộc phạm viquản lý của cơ quan mình nhằm cảnh báo kịp thời và định hướng dư luận xã hội.

Trường hợp xảy ra vụ việc cần có ngay thông tin banđầu của cơ quan hành chính nhà nước thì người phát ngôn hoặc người được ủyquyền phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báochí trong thời gian chậm nhất là một (01) ngày, kể từ khi vụ việc xảy ra.

2. Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo, quảnlý nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn hoặc cung cấp thông tin (bằng vănbản) về các sự kiện, vấn đề của cơ quan, lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quảnlý của cơ quan, địa phương được nêu trên báo chí hoặc về các sự kiện, vấn đềnêu tại Khoản 1 Điều này.

3. Khi có đủ căn cứ cho rằng báo chí đăng tải saisự thật về lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi cơ quan, địa phương mình quản lý,người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn yêu cầu cơ quan báo chí phảiđăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyền và trách nhiệm của người đứng đầucơ quan hành chính nhà nước trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báochí

1. Người đứng đầu của các cơ quan hành chính nhànước là người phát ngôn có thể trực tiếp phát ngôn hoặc giao nhiệm vụ, ủy quyềncho người thuộc cơ quan, đơn vị mình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báochí theo quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều 2 Quy chế này.

2. Người đứng đầu của các cơ quan hành chính nhànước chịu trách nhiệm về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí củacơ quan, đơn vị mình, kể cả trong trường hợp ủy quyền cho người khác phát ngônvà cung cấp thông tin cho báo chí.

3. Người đứng đầu của các cơ quan hành chính nhànước tổ chức chỉ đạo việc chuẩn bị các thông tin và chế độ phát ngôn của cơ quan,đơn vị mình.

4. Người đứng đầu của các cơ quan hành chính nhànước xem xét hỗ trợ kinh phí cho người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôncủa cơ quan, đơn vị mình để thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin chobáo chí.

Điều 6. Quyền và trách nhiệm của người phátngôn, người được ủy quyền phát ngôn

1. Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngônđược nhân danh, đại diện cơ quan hành chính nhà nước phát ngôn và cung cấpthông tin cho báo chí. Chỉ những thông tin do người phát ngôn, người được ủyquyền phát ngôn cung cấp mới được coi là thông tin chính thống của cơ quan hànhchính nhà nước tỉnh Hòa Bình.

2. Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôncó quyền yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan trong cơ quan, đơn vị mìnhcung cấp thông tin, tập hợp thông tin để phát ngôn, cung cấp thông tin định kỳ,đột xuất cho báo chí theo quy định tại Điều 3, Điều 4 của Quy chế này; để trảlời các phản ánh, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dândo cơ quan báo chí chuyển đến (bằng văn bản) hoặc đăng, phát trên báo chí theoquy định của pháp luật. Các đơn vị, cá nhân khi có yêu cầu của người phát ngôn,người được ủy quyền phát ngôn về việc cung cấp thông tin để thực hiện phát ngônvà cung cấp thông tin cho báo chí có trách nhiệm thực hiện đúng yêu cầu về nội dungvà thời hạn cung cấp thông tin.

3. Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôncó trách nhiệm từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trongcác trường hợp sau:

a) Những vấn đề thuộc bí mật nhà nước; những vấn đềbí mật thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng; những vấn đề không thuộc quyềnhạn phát ngôn;

b) Các vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử,trừ trường hợp các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan điều tra có yêu cầu cầnthông tin trên báo chí những vấn đề có lợi cho hoạt động điều tra và công tácđấu tranh phòng, chống tội phạm;

c) Các vụ việc đang trong quá trình thanh tra;nghiên cứu giải quyết khiếu nại, tố cáo; những vấn đề tranh chấp, mâu thuẫngiữa các cơ quan, đơn vị nhà nước đang trong quá trình giải quyết, chưa có kếtluận chính thức của người có thẩm quyền mà theo quy định không được cung cấpthông tin cho báo chí;

d) Những văn bản chính sách, đề án đang trong quátrình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được cấp có thẩm quyền chophép phổ biến.

4. Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôncó trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tạiĐiều 3, Điều 4 Quy chế này và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ngườiđứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về nội dung phát ngôn và thông tin cungcấp cho báo chí.

Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan báo chí, nhà báo

Cơ quan báo chí, nhà báo có trách nhiệm đăng, phát,phản ánh trung thực nội dung phát ngôn và thông tin do người phát ngôn, ngườiđược ủy quyền phát ngôn cung cấp, đồng thời phải ghi rõ họ tên người phát ngônhoặc người được ủy quyền phát ngôn, tên cơ quan hành chính nhà nước của Ngườiphát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn.

Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, chịu tráchnhiệm trước cơ quan hành chính nhà nước đã cung cấp thông tin nếu đăng, phátkhông đúng những nội dung thông tin mà người phát ngôn hoặc người được ủy quyềnphát ngôn cung cấp.

Điều 8. Xử lý vi phạm

Cơ quan, tổ chức người phát ngôn và cung cấp thôngtin cho báo chí, cá nhân của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hòa Bìnhkhông được thực hiện, thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ các quyđịnh trong Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷluật, xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy địnhcủa pháp luật.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Căn cứ vào Quy chế này, Giám đốc cácSở, Thủ trưởng các Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thành phố xây dựng và ban hành quy định cụ thể cho ngành, địaphương mình để thực hiện.

Điều 10. Sở Thông tin và Truyền thông và cótrách nhiệm hướng dẫn các Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy bannhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan báo chí thực hiện Quy chế này;định kỳ kiểm tra việc thực hiện Quy chế, tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh./.