ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 23/2013/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 09 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC TIẾP CÔNGDÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬUGIANG

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ LuậtBan hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ LuậtKhiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ LuậtTố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghịđịnh số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiếtmột số điều của Luật Khiếu nại;

Căn cứ Nghịđịnh số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiếtmột số điều của Luật Tố cáo;

Theo đề nghịcủa Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức tiếp côngdân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Quyết định nàycó hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 2. GiaoChánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh có trách nhiệm phốihợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai và thực hiện đúng các nội dungcủa Quy chế này.

Điều 3. ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhândân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngànhtỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Công Chánh

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾTKHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quychế này quy định về sự phối hợp giữa cơ quan chủ trì với cơ quan phối hợp trongcông tác tổ chức tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp xử lý,giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp trên địa bàn tỉnhHậu Giang.

2. Quychế này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm thực hiện nhiệmvụ liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; các tổchức, cá nhân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.

Điều 2.Nguyên tắc phối hợp

1. Mọihoạt động phối hợp thực hiện công tác tổ chức tiếp công dân giải quyết khiếunại, tố cáo phải tuân thủ đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật củaNhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân.

2. Bảođảm thống nhất công tác quản lý Nhà nước về khiếu nại, tố cáo trong các cơquan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; tránh hình thức, đùn đẩy tráchnhiệm, bỏ trống nhiệm vụ làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác này.

3. Hoạtđộng phối hợp giữa các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố dựa trêncơ sở vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan đã được pháp luậtquy định.

4. Đảmbảo tính kỷ luật, kỷ cương trong công tác phối hợp, đề cao trách nhiệm cá nhâncủa thủ trưởng cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và cán bộ, công chức tham giaphối hợp thực thi pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

5. Cơquan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân cóthẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; cung cấp thông tin, tàiliệu có liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức,người có thẩm quyền đó.

6. Việccung cấp, trao đổi thông tin về khiếu nại, tố cáo phải kịp thời, đảm bảo tuânthủ đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo đáp ứng yêu cầu công tácquản lý Nhà nước về khiếu nại, tố cáo.

Điều 3. Nộidung phối hợp

1. Xâydựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch về công táctiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền banhành.

2. Tuyêntruyền, hướng dẫn và tổ chức việc thực hiện các quy định về khiếu nại, tố cáo.

3. Mởcác lớp tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụcho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếunại, tố cáo.

4. Cungcấp, trao đổi thông tin, phối hợp trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếunại, tố cáo. Tổng hợp tình hình khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết khiếu nại,tố cáo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

5. Tổngkết kinh nghiệm về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trênđịa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 4.Phương thức phối hợp

1. Cungcấp, trao đổi thông tin về tình hình khiếu nại, tố cáo; thực hiện các yêu cầucủa cơ quan có thẩm quyền và tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, người có thẩmquyền giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Thamgia giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực củangành, địa phương mình quản lý.

3. Thammưu, hướng dẫn, phối hợp, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếunại, tố cáo; giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩmquyền; ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về khiếu nại, tốcáo.

4. Cácphương thức phối hợp khác không trái với quy định của pháp luật.

Chương 2.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠQUAN NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐCÁO

MỤC 1. TRÁCHNHIỆM CHUNG

Điều 5. Cơquan chủ trì, cơ quan phối hợp

1. Cơquan chủ trì giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về công tác giải quyếtkhiếu nại, tố cáo là Thanh tra tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì,giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ tổ chức tiếp công dân. Cơ quan phối

hợp bao gồm cácsở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan và Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã, thành phố.

2. Cơquan chủ trì giúp Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quản lý Nhà nướcvề công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo là Thanh tra các huyện, thị xã, thànhphố. Cơ quan phối hợp bao gồm các phòng, ban, ngành huyện, thị xã, thành phố;các cơ quan, tổ chức có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

Điều 6.Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan chủ trì

1. Xâydựng kế hoạch và chủ trì triển khai tổ chức thực hiện các văn bản pháp luậtliên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; trong đó xác định nhiệm vụcủa từng cơ quan, đơn vị phối hợp.

2. Duytrì mối liên hệ với các cơ quan phối hợp về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

3. Theodõi đôn đốc, kiểm tra và báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình, kết quảthực hiện hoạt động phối hợp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4. Yêucầu cơ quan phối hợp cử cán bộ có khả năng tham gia các hoạt động phối hợp; gửicơ quan phối hợp các quyết định, chương trình, kế hoạch hoạt động phối hợp đểtổ chức thực hiện.

5. Chủtrì tham mưu việc thành lập các Đoàn thanh tra liên ngành để thẩm tra, xác minhgiải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy bannhân dân cùng cấp khi được giao; ban hành các kết luận, quyết định chuyên mônlàm cơ sở để xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật đã được phát hiện quacông tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

6. Xâydựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ,công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Điều 7.Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan phối hợp

Theo yêu cầu vànhiệm vụ cụ thể, các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,thành phố; các phòng, ban, ngành cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thịtrấn; các cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm phối hợp các hoạt độngsau:

1. Phâncông lãnh đạo phụ trách và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý về giải quyếtkhiếu nại, tố cáo.

2. Cử cánbộ, công chức có nghiệp vụ của đơn vị mình tham gia giải quyết các vụ việckhiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực mà ngành, địa phương mình quản lý.

3. Thamdự các phiên họp liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo do Ủy bannhân dân tỉnh triệu tập hoặc cơ quan chủ trì yêu cầu và chuẩn bị các hồ sơ, tàiliệu cần thiết phục vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4. Có kếhoạch đưa cán bộ công chức đi bồi dưỡng, đào tạo nhằm nâng cao năng lực quảnlý, chuyên môn nghiệp vụ về giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chứccơ quan, đơn vị mình.

5. Xâydựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, cá nhân cóliên quan thực hiện triệt để các kết luận, kiến nghị, quyết định của cơ quanThanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệulực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền.

6. Traođổi, cung cấp thông tin về khiếu nại, tố cáo; thực hiện chế độ báo cáo theođịnh kỳ hàng tháng hoặc đột xuất cho Thanh tra tỉnh về tình hình khiếu nại, tốcáo và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các sở, ngành, địa phương.

Điều 8.Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan Nhà nước đối với giám sát của Đoàn Đạibiểu Quốc hội tỉnh và Đại biểu Quốc hội

1. Thủtrưởng các cơ quan khi nhận được yêu cầu báo cáo tình hình giải quyết khiếunại, tố cáo của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, có trách nhiệm báo cáo đầy đủ, kịpthời theo đúng yêu cầu của Đoàn.

2. KhiĐoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Đoàn Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tốcáo, phát hiện có vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước,quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, công dân và kiến nghị phải ápdụng biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt vi phạm thì Thủ trưởng cơ quan cóthẩm quyền phải xem xét, thực hiện.

3. Cáckhiếu nại, tố cáo do Đại biểu Quốc hội chuyển đến phải được Thủ trưởng cơ quanNhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo luật định và trong thời hạn 07ngày, kể từ ngày có Quyết định giải quyết phải thông báo bằng văn bản cho Đạibiểu đã chuyển đơn đến biết kết quả giải quyết. Nếu Đoàn Đại biểu Quốc hội vàĐại biểu Quốc hội thấy việc giải quyết chưa thỏa đáng, yêu cầu tìm hiểu thêmhoặc yêu cầu xem xét lại thì Thủ trưởng cơ quan đó phải thực hiện.

Điều 9.Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan Nhà nước đối với giám sát của Hội đồngnhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân

1. ChánhThanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp tình hìnhgiải quyết khiếu nại, tố cáo, trình UBND cùng cấp để báo cáo tại kỳ họp HĐNDphiên họp thường kỳ.

2. Thủtrưởng các cơ quan thuộc UBND cùng cấp khi nhận được yêu cầu kiểm tra công tácgiải quyết khiếu nại, tố cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân thì có tráchnhiệm làm tham mưu cho UBND cùng cấp báo cáo theo đúng yêu cầu.

3. Cáckhiếu nại, tố cáo do Thường trực HĐND, Đại biểu HĐND chuyển đến phải được Thủtrưởng cơ quan xem xét, xử lý đơn theo luật định; giải quyết kịp thời vụ việcthuộc thẩm quyền và phải báo cáo kết quả giải quyết vụ việc trong thời hạn 07ngày, kể từ ngày có Quyết định giải quyết.

Trường hợp vụviệc đã được giải quyết, nhưng thường trực HĐND, Đại biểu HĐND không đồng ý vàtiếp tục kiến nghị xem xét lại thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã giải quyếtphải thực hiện và thông báo lại kết quả cho HĐND hoặc Đại biểu đã chuyển đơnbiết.

Điều 10.Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan Nhà nước đối với giám sát của Ủy ban Mặttrận Tổ quốc và Ban Thanh tra nhân dân

Thủ trưởng cáccơ quan Nhà nước có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩmquyền do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc hoặc kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dânchuyển đến và thông báo lại kết quả trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có quyếtđịnh giải quyết.

Điều 11.Phối hợp trao đổi thông tin

Trường hợp cầntrao đổi thông tin, tài liệu phục vụ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; cáccơ quan phối hợp có trách nhiệm trao đổi, cung cấp theo yêu cầu của cơ quan đềnghị. Nếu từ chối cung cấp thông tin, cơ quan được yêu cầu phải trả lời bằngvăn bản và nêu rõ lý do từ chối.

Điều 12. Chếđộ báo cáo

1. Địnhkỳ 06 tháng và hàng năm, cơ quan chủ trì có trách nhiệm tổ chức sơ kết, tổngkết đánh giá các nội dung hoạt động phối hợp để báo cáo cho các cơ quan có thẩmquyền.

2. Địnhkỳ trước ngày 05 tháng 6 và ngày 05 tháng 11 hàng năm, cơ quan phối hợp cótrách nhiệm gửi báo cáo sơ kết (đối với 6 tháng) và tổng kết (đối với báo cáonăm) đến cơ quan chủ trì kết quả thực hiện nhiệm vụ và các hoạt động phối hợptrong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3. Trườnghợp quá kỳ báo cáo mà cơ quan phối hợp không có báo cáo thì cơ quan chủ trì gửithông báo bằng văn bản cho thủ trưởng các cơ quan phối hợp và báo cáo Chủ tịchỦy ban nhân dân cùng cấp để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

MỤC 2. PHỐIHỢP XỬ LÝ CÁC VỤ VIỆC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO ĐÔNG NGƯỜI PHỨC TẠP

Điều 13.Thông tin về các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp

Khi phát sinhvụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp hoặc có biểu hiện chuẩn bị tụtập đông người, thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi có đông người tụ tập báo cáonhanh với cơ quan chủ trì, Chủ tịch UBND cùng cấp để chỉ đạo các cơ quan phốihợp xử lý và báo cáo cơ quan trường trực tiếp công dân cấp trên.

Điều 14.Điều phối lực lượng

Lãnh đạo cơquan chủ trì và Chủ tịch UBND huyện, thị, thành phố nơi phát sinh khiếu kiệnđông người phải có mặt ngay tại địa điểm đông người tụ tập để điều động lựclượng phối hợp (gồm đại diện các cơ quan như: Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổquốc, các đoàn thể của huyện, thị xã, thành phố); chỉ đạo cơ quan hữu quan mangtheo các tài liệu, hồ sơ có liên quan đến các quyết định hành chính, hành vihành chính đang bị khiếu nại, tố cáo và báo cáo tổng hợp được biên tập ngắngọn, đầy đủ, đã cập nhật, phục vụ cho việc vận động thuyết phục, xử lý các vụviệc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp.

Chỉ đạo lựclượng Công an cùng cấp tổ chức công tác đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp xử lýnhững hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự.

Điều 15. Xửlý tình huống tại hiện trường

1. Phâncông triển khai lực lượng

a) Lực lượngbảo vệ an ninh trật tự (căn cứ phương án, quy trình nghiệp vụ và sự phân côngcủa ngành mình) nhanh chóng ổn định và bảo vệ trật tự xung quanh địa điểm đôngngười tụ tập; khi cần thiết thì phân công chốt chặn, cô lập các tuyến đường vàođịa điểm đang có đông người tụ tập.

b) Lãnh đạo cơ quanchủ trì và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi phát sinh khiếu kiệnđông người cùng đại diện các cơ quan như: Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc,các đoàn thể của huyện, thị xã, thành phố hội ý nhanh cách thức xử lý, thốngnhất cách tiếp xúc, thuyết phục đoàn đông người đến đúng địa điểm tiếp công dânđể được tiếp xúc.

c) Chủ tịch Ủyban nhân dân huyện, thị xã, thành phố nơi phát sinh khiếu kiện đông người điềuđộng phương tiện (đã có kế hoạch chuẩn bị trước) để đưa đoàn đông người đến nơitiếp công dân của huyện, thị, thành phố đưa về nơi phát sinh vụ việc khiếu nại,tố cáo đông người.

2. Tiếpxúc với đại diện người khiếu nại, tố cáo

a) Trường hợpđoàn khiếu nại, tố cáo đông người kéo lên Trụ sở tiếp công dân Trung ương đểkhiếu nại, tố cáo thì lãnh đạo cơ quan chủ trì, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện,thị xã, thành phố nơi có đoàn đông người phối hợp với Trụ sở tiếp công dân củaTrung ương Đảng và Nhà nước để tiếp xúc, đối thoại và xử lý theo quy định củapháp luật đối với từng nội dung của người khiếu nại, tố cáo và bàn biện phápđưa công dân về giải quyết tại địa phương.

b) Trường hợpđoàn người khiếu nại, tố cáo đến tại trụ sở các cơ quan của tỉnh thì mời về Trụsở tiếp công dân của tỉnh để tiếp xúc, đối thoại và xử lý theo quy định của phápluật đối với từng nội dung yêu cầu của người khiếu nại, tố cáo.

c) Trường hợpsố người khiếu nại, tố cáo quá đông thì chỉ tổ chức tiếp đại diện (không quá 05người) do đoàn người khiếu nại, tố cáo tín nhiệm cử đại diện. Nếu số ngườikhiếu nại, tố cáo ít hoặc họ liên kết đông người, mỗi người có nội dung khiếunại, tố cáo khác nhau thì phân công cán bộ tiếp từng người để nghe trình bày vàhướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng theo quy định củapháp luật.

d) Chủ tịch Ủyban nhân dân huyện, thị xã, thành phố nơi phát sinh khiếu nại, tố cáo cùng chủtrì tiếp xúc; nêu rõ mục đích, yêu cầu, chương trình, nội quy tiếp xúc và kếtluận rõ những việc cần làm sau khi nghe đại diện người khiếu nại, tố cáo trìnhbày; đồng thời vận động, thuyết phục đoàn đông người khiếu nại, tố cáo ra về cótrật tự và thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật.

e) Nơi tiếpđoàn đông người khiếu nại, tố cáo phải trang bị phương tiện ghi âm, ghi hình;cơ quan Công an phụ trách địa bàn nơi tiếp đoàn đông người khiếu nại, tố cáophức tạp tổ chức tốt công tác nắm tình hình, xử lý kịp thời những tình huốngphát sinh gây mất an ninh trật tự phải lập biên bản ghi nhận vụ việc vi phạm,ngăn chặn, xử lý những hành vi kích động, gây rối an ninh trật tự, cản trở hoạtđộng bình thường của cơ quan, tổ chức.

Điều 16.Giải quyết những vụ việc khiếu nại đông người làm ảnh hưởng đến hoạt động củacơ quan nhà nước

1. Khiphát sinh những vụ khiếu nại, tố cáo đông người làm ảnh hưởng đến hoạt động củacơ quan Nhà nước thì thủ trưởng cơ quan nơi có đoàn đông người tụ tập phảithông báo cho Thủ trưởng cơ quan Công an phụ trách địa bàn kịp thời có biệnpháp xử lý nhanh để ổn định tình hình.

2. Trườnghợp vụ khiếu nại, tố cáo đông người quá phức tạp không tự xử lý được thì thủtrưởng cơ quan có đông người tụ tập khiếu nại, tố cáo báo cáo nhanh Chủ tịch Ủyban nhân dân cùng cấp, Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, Thanh tra tỉnh để thammưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Điều 17.Phương pháp xử lý đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người sau khi tiếpxúc

1. Đốivới những vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc kết luậngiải quyết của các Bộ, ngành chức năng của Trung ương, quyết định giải quyếtkhiếu nại có hiệu lực pháp luật của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủyban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thì cơ quan chủ trì yêu cầu cơ quan,tổ chức có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện dứt điểm.

2. Trụsở Tiếp công dân của tỉnh phối hợp Thanh tra tỉnh báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh để chỉ đạo giao vụ việc cho Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngànhhoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố rà soát lại vụ việckhiếu nại, tố cáo. Có kế hoạch tập trung giải quyết và xác định rõ thời hạn dứtđiểm từng vụ việc, trên tinh thần chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp,chính đáng của nhân dân. Giải quyết khiếu nại, tố cáo phải công khai, chưa giảiquyết được cũng phải công khai và thông báo rõ cho cá nhân, tổ chức biết tiếnđộ giải quyết đơn thư (nếu bị trở ngại khách quan, không hoàn thành đúng thờigian luật định).

3. Nếunội dung khiếu nại, tố cáo có cơ sở thì Thanh tra tỉnh tham mưu, đề xuất vớiChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan tựkhắc phục, sửa chữa những sai sót trong thời hạn do Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh chỉ đạo báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét quyết định việc thayđổi, hủy bỏ các biện pháp, các quyết định giải quyết trước đó. Kết luận vềtrách nhiệm và hình thức xử lý đối với cán bộ, công chức, cơ quan Nhà nước có saiphạm; công bố những trường hợp điển hình trên các phương tiện thông tin đạichúng để có tác dụng giáo dục và phòng ngừa.

4. Đốivới các vụ việc các cấp có thẩm quyền giải quyết đúng chính sách, pháp luật thìgiải thích, thuyết phục người khiếu nại, tố cáo để họ chấp hành chấm dứt khiếunại, tố cáo. Trong trường hợp người khiếu nại, tố cáo vẫn không chấp nhận thìcó văn bản đề nghị cơ quan có chức năng giám sát hoặc tổ chức chính trị - xãhội đại diện cho lợi ích của người khiếu nại, tố cáo có ý kiến bằng văn bản đểcông bố cho người khiếu nại, tố cáo biết.

Trong trườnghợp người khiếu nại, tố cáo vẫn thiếu thiện chí, lạm dụng quyền khiếu nại, tốcáo để xuyên tạc, vu khống cán bộ, công chức, cơ quan nhà nước và các tổ chứcchính trị - xã hội, gây rối trật tự công cộng, cư trú trái pháp luật thì cơquan Công an áp dụng các biện pháp cưỡng chế hành chính hoặc áp dụng các biệnpháp xử lý hình sự theo quy định của pháp luật; đồng thời công bố rõ nội dungvụ việc trên các phương tiện thông tin đại chúng để có tác dụng giáo dục vàphòng ngừa.

5. Đốivới những vụ việc chưa được xem xét giải quyết theo trình tự, thủ tục do phápluật quy định thì giải thích và có văn bản hướng dẫn người khiếu nại, tố cáođến cơ quan có trách nhiệm để giải quyết theo thẩm quyền. Cơ quan có tráchnhiệm giải quyết phải thụ lý, ban hành quyết định giải quyết theo quy định củapháp luật khiếu nại, tố cáo và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân kết quả giảiquyết.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18.Trách nhiệm thực hiện

1. Giámđốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dânhuyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệmthực hiện Quy chế này.

2. Thanhtra tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức triển khai thựchiện Quy chế./.