ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2013/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 27 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CẤM TRÔNG GIỮ XE CÔNG CỘNG THEO HÌNHTHỨC DỊCH VỤ CÓ THU PHÍ TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kếtcấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn quản lý đường đô thị;

Căn cứ Thông tư số 16/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng, về sửa đổi, bổ sung Thông tư số04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn quản lý đường đô thị;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tạiTờ trình số: 74/TTr-SXD ngày 29/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định Danh mụccác tuyến đường cấm trông giữ xe công cộng theo hình thức dịch vụ có thu phítại thành phố Buôn Ma Thuột.

1. Danh mục các tuyến đường cấmtrông giữ xe công cộng theo hình thức dịch vụ có thu phí tại thành phố Buôn MaThuột:

Stt

Tên đường phố

Giới hạn

Chỉ giới đường đỏ (m)

Từ…

Đến…

A

ĐƯỜNG CHÍNH KHU VỰC VÀ ĐƯỜNG LIÊN KHU VỰC

01

Phan Chu Trinh

Ngã 6

Phan Bội Châu

24

02

Đinh Tiên Hoàng

Nguyễn Tất Thành

Phạm Hồng Thái

30

03

Lê Duẩn

Ngã 6

Đinh Tiên Hoàng

30

B

ĐƯỜNG CHÍNH KHU VỰC

01

Mai Hắc Đế

Y Ngông

Trần Huy Liệu

24

02

Trường Chinh

Bà Triệu

Trần Nhật Duật

24

03

Nguyễn Đình Chiểu

Nguyễn Tất Thành

Trường Chinh

24

04

Trần Nhật Duật

Nguyễn Tất Thành

Trường Chinh

24

05

Phan Bội Châu

Nguyễn Tất Thành

Phan Chu Trinh

24

06

Trần Hưng Đạo

Nguyễn Tất Thành

Trường Chinh

24

07

Y Ngông

Lê Duẩn

Lương Thế Vinh

20

C

ĐƯỜNG KHU VỰC

01

Nơ Trang Long

Ngã 6

Lý Thường Kiệt

22

02

Hùng Vương

Ngã 6

Đinh Tiên Hoàng

20

D

ĐƯỜNG QUỐC LỘ ĐOẠN QUA ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BMT

01

Nguyễn Tất Thành

Ngã 6

Km3

44

02

Nguyễn Chí Thanh

Chu Văn An

Giải Phóng

44

Giải Phóng

Vòng xoay Nguyễn Chí Thanh - Nguyễn Văn Linh - Đường vành đai phía Tây

50

2. Danh mục các tuyến đường cấmtrông giữ xe công cộng theo hình thức dịch vụ có thu phí tại Quyết định nàyđược áp dụng để thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, quản lý trật tự đô thị,sử dụng, khai thác đường đô thị có hiệu quả và đúng theo quy định pháp luật.

Điều 2. Trách nhiệm của UBNDthành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan:

1. UBND thành phố Buôn Ma Thuộtkhông cấp phép trông giữ xe tại các tuyến đường thuộc Danh mục nêu tại Điều 1;tuyên truyền công khai Danh mục các tuyến đường cấm trông giữ xe công cộng theohình thức dịch vụ có thu phí qua các phương tiện thông tin đại chúng. Trên cơsở Quyết định này, ban hành quy định Danh mục các điểm để xe các loại theo hìnhthức dịch vụ trông giữ xe công cộng có thu phí trên địa bàn thành phố.

2. Cấm các cơ quan, tổ chức, cánhân tổ chức trông giữ xe các loại theo hình thức dịch vụ có thu phí tại cáctuyến đường cấm quy định tại Điều 1, Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởngcác Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột và các tổ chức, cánhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (b/c);
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các ban thuộc HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Đài PT-TH tỉnh Đắk Lắk, Báo Đắk Lắk;
- Công báo tỉnh; Website tỉnh;
- VP UBND tỉnh; CVP, PCVP; Các P, TT;
- Lưu: VT, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Trọng Hải