ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2013/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY TRÌNH THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ NGUỒN THUTIỀN BÁN NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quyphạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nướcngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Luật nhà ở số 56/2005/QH11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất,giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư;

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thihành Luật nhà ở;

Xét đề nghị của S Tài chính tại Tờ trình số 1872/TTr-STC ngày 23/4/2013 và Công văn số3301/STC-QLNS ngày 02/7/2013 về thu nộp và quảnlý nguồn thu tiền bán nhà ở tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Quy định về việc sửa đổi, bổ sung quy trình thu,nộp và quản lý nguồn thu tiền bán nhà ở tái định cư trên địa bàn thành phố HàNội.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký vàthay thế các quy định về quản lý nguồn thu tiền bán nhà ở tái định cư tại Quyếtđịnh s 140/2007/QĐ-UBND ngày 10/12/2007 của UBND thànhphố Hà Nội.

Điều 3. ChánhVăn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch: UBND các quận,huyện; Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính;
- TT Thành
ủy Hà Nội(để báo cáo);
- TT HĐND Thành phố (để báo cáo);
- Chủ tịch UBNDTP(để báo cáo);
-
Các Phó Ch tịch UBND Thành phố;
- Cục Kiểm soát VB-B Tư pháp;
- Cng Thông tin Điện tử Chính phủ;
- Cổng giao tiếp Điện tử Thành phố;
- Trung tâm THCB Thành phố;
- Các PVP, PCV, KTc;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng

QUY ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY TRÌNH THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ NGUỒN THU TIỀN BÁN NHÀ Ở TÁIĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 23/ 2013/QĐ-UBND ngày 08 tháng 07năm 2013 của UBND Thành ph HàNội)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

Quy định này áp dụng cho Quỹ Pháttriển đất, Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố, các Chủ đầu tư, các tchức, cá nhân, cơ quan, đơn vị của Thành phliênquan đến thu, nộp và quản lý nguồn thu tiền bán nhà ở tái định cư trên địa bànThành ph.

Điều 2. Nội dung nguồn thu

Từ nguồn thu tiền bán nhà ở tái địnhcư của Thành phố.

Điều 3. Đối tượng trực tiếp đượcthu tiền bán nhà ở tái định cư tại các quỹ nhà tái định cư của Thành phố

Công ty TNHH một thành viên quản lývà phát triển nhà Hà Nội và các đơn vị được Thành phố giao quản lý Quỹ nhà ởtái định cư của Thành phố.

Điều 4. Tài khoản giao dịch vềthu, nộp tiền bán nhà ở tái định cư

1. Công ty TNHH một thành viên quảnlý và phát triển nhà Hà Nội và các đơn vị được Thành phố giao quản lý quỹ nhà ởtái định cư mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc nhà nước và các ngân hàng Thươngmại theo quy định của pháp luật.

2. Sở Tài chính mở tài khoản tạm thutại Kho bạc Nhà nước Hà Nội để thu tiền bán nhà tái địnhcư từ các đơn vị được giao quản lý quỹ nhà ở tái định cư.

Chương 2.

QUY TRÌNH THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÁC DỰÁN ĐẦU TƯ NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Điều 5. Nguồn vốn thực hiệnđầu tư xây dng nhà ở tái đnh cư

1. Thành phố ứng vốn của Quỹ Đầu tưphát triển Thành phố theo Điều lệ hoạt động của Quỹ Đầu tưphát triển Thành phđể thực hiện đầu tư các dự án đầu tưxây dựng nhà tái định cư và hoàn trả vốn ứng cho Quỹ Đầutư phát triển Thành phtheo quy địnhcủa Pháp luật.

2. Thành phố ứng vốn từ nguồn vốnĐiều lệ của Quỹ Phát triển đất Thành phố để thực hiện đầu tư các dự án đầu tưxây dựng nhà ở tái định cư và hoàn trả nguồn vốn ứng cho Quỹ Phát triển ĐấtThành phố theo quy định của Pháp luật.

3. Nguồn vốn hợp pháp khác theo quyđịnh của Pháp luật.

Điều 6. Bàn giao công trình nhà thuộc Quỹ nhà ở tái định cư của Thành phố

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái địnhcư sau khi hoàn thành, các Chđầu tư có trách nhiệm bàn giaocho Công ty TNHH một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội và các đơnvị được Thành phố giao quản lý Quỹ nhà ở tái định cư để thực hiệnviệc quản lý, bán nhà tái định cư theo quy định tại Quyết định số 20/2011/QĐ- UBND ngày 5/7/2011 của UBND Thành phố.

Điều 7. Quy trình thu, nộp và quảnlý nguồn vốn đầu tư các dự án đầu tư Quỹ nhà ở tái định cư trên địa bàn Thànhphố

1. Công ty TNHH một thành viên qun lý và phát triển nhà Hà Nội và các đơn vị được Thành phố giao quản lýQuỹ nhà ở tái định cư có trách nhiệm:

a) Ký hợp đồng mua bán nhà tái định cư (tách riêng chi phí bảo trì và giá bán nhà) với các hộ dân.

b) Thu tiền bán nhà ở tái định cư từcác hộ dân mua nhà.

c) Phối hợp với các cơ quan có thẩmquyền hướng dẫn các hộ dân thực hiện thủ tục mua nhà và đăng ký sở hữu nhà ởtheo quy định của Pháp luật.

2. Quản lý thu, nộp nguồn thu tiềnbán nhà ở tái định cư:

Định kỳ hàng tháng, Công ty TNHH nhànước một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội và các đơn vị được Thành phố giao quản lý Quỹ nhà táiđịnh cư nộp tiền bán nhà ở tái đnh cư (không bao gồm chiphí bảo trì) vào tài khoản tạm thu của Sở Tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước HàNội (Tài khoản số: 3591.9059463; Trường hợp số hiệu tài khoản có thay đổi theo quy định, UBND Thành phố giao Sở Tài chính thông báo các đơn vị liênquan biết để thực hiện). Việc quản lý sử dụng nguồn kinhphí bảo trì thực hiện theo quy định riêng của Thành phố.

3. Xử lý hoàn trả vốn ứng cho QuỹPhát triển đất Thành phố và Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố:

a) Định kỳ hàng quý, Sở Tài chính căncứ báo cáo tình hình sử dụng vốn, đề xuất hoàn trả vốn ứngcủa Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Phát triển đất Thành phố và số tiền thu bánnhà tái định cư trong tài khoản tạmthu của Sở Tài chính mtại Kho bạc Nhà nước Hà Nội, kiểm trađối chiếu làm thủ tục hoàn trvốn ứng cho Quỹ Phát triểnĐất Thành phvà Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố theo quyđịnh.

b) Hàng năm, Sở Tàichính phối hợp với SKế hoạch và Đầu tư và các đơnvị liên quan rà soát nguồn thu tiền bán nhà ở tái định cư củaThành phố xây dựng phương án cân đối, bố trí vốn quay vòng tiền bán nhà tái định cư của Thành phố; Đồng thời bố trí dựtoán ngân sách hàng năm trình UBND Thành phố quyết định đểhoàn trả cho Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố và Quỹ Phát triển đất Thành phốđối với phần chênh lệch thiếu giữa nguồn thu từ tiền bán nhà ở tái định cư sovới số kinh phí phải hoàn trả vốn ứng từ Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Pháttriển đất Thành phố.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của các Sở,Ban, Ngành

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tàichính, Xây dựng phối hợp với SQuy hoạch kiến trúc, Banchỉ đạo GPMB Thành phố và UBND các Quận, Huyện thực hiện chức năng nhiệm vụđược UBND Thành phố giao trong việc theo dõi thực hiện các dự án đầu tư xâydựng nhà ở tái định cư trên địa bàn Thành phố; quản lý quỹ nhà ở tái định cư vàđề xuất tháo gỡ các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện báo cáo UBNDThành phố.

Điều 9. Trách nhiệm của Quỹ Pháttriển đất Thành phố và Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố

1. Ứng vốn, thu hồi và bảo toàn sốvốn điều lệ đã ứng để đầu tư cho các dự án đầu tư xây dựng quỹ nhà ở tái định cưtheo đúng quy định của Điều lệ quản lý Quỹ.

2. Định kỳ hàng quý, năm báo cáo tìnhhình thực hiện quản lý ứng vốn và thu hồi vốn ứng gửi SởTài chính để thực hiện hoàn trả số vốn đã ứng theo quy định tại điểm 3 điều 7nêu trên.

3. Phối hợp với các Sở, Ban, NgànhThành phố có liên quan theo dõi Quỹ nhà ở tái định cư trên địa bàn Thành phố.

4. Trong quátrình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, Quỹ Đầu tư phát trin Thành phố, Quỹ Phát triển đất Thành phố có trách nhiệm tổng hp báo cáo gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầutư, Sở Xây dựng xem xét, đxuất trình UBND Thành phố để đượcxử lý kịp thời.

Điều 10. Các đơn vị được Thành phốgiao quản lý quỹ nhà ở tái định cư

1. Thực hiện trách nhiệm tiếp nhận,quản lý quỹ nhà ở tái định cư của Thành ph; Phi hợp với Chủ đu tưthực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hướng dẫn, làm thủ tục bán nhà ở tái định cư và thực hiện thu, nộp ngun thu này theo đúng quy định.

2. Có trách nhiệm phối hợp với các cơquan liên quan hướng dẫn, thực hiện các thủ tục bàn giao, đăng ký sở hữu nhà theo quy định của Pháp luật.

3. Định kỳ hàng quý, năm có tráchnhiệm tổng hợp báo cáo tình hình qun lý, sử dụng quỹ nhà tái định cư của Thành phố; tình hình thu, nộp tiền bán nhà tái định cư tại các quỹ nhà tái định cưcủa Thành phố gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, SởXây dựng (theo phụ lục s 01 kèm theo) để theo dõi, tổng hợp đề xuất báo cáo theo quy định.

Điều 11. Các Chủ đầu tư

1. Thực hiện đầu tư xây dựng và cácthủ tục ứng vốn tại Quỹ Phát triển đất Thành phố và Quỹ Đầu tư phát triển Thànhphố theo đúng các quy định của Nhà nước và Thành phố.

2. Có trách nhiệm phối hợp với cácđơn vị được Thành phố giao quản lý quỹ nhà tái định cưtrong việc thực hiện bàn giao, thu, nộp tiền và các thủ tục đăng ký sở hữu nhà tái định cư theo quy định.

Điều 12. Xử lý chuyển tiếp

1. Toàn bộ số tiền bán nhà ở tái địnhcư tại các quỹ nhà ở tái định cư của các dự án đu tư xây dựng quỹ nhà ở tái định cư sử dụng vnvay theo Quyết định số 53/2007/QĐ-UBND ngày 18/5/2007 củaUBND Thành ph, Quỹ Đu tư phát triển Thành phố có trách nhiệm phối hợp với Công ty TNHH một thành viênquản lý và phát triển nhà Hà Nội chuyển về Tài khoản tạm giữ của Sở Tài chínhmở tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội (Tài khoản số: 3591.9059463) để thực hiện việchoàn ứng theo quy định.

2. Các dự án xây dựng quỹ nhà tái định cư mới, dự án đang lập phươngán đền bù GPMB thực hiện ứng vốn qua Quỹ Phát triển đất và Quỹ Đu tư phát triển Thành phố thực hiện theo các quy địnhcủa Quyết định này, những quy đnh trước đây của UBNDThành phố trái vi Quyết định này đều bị bãi bỏ./.

PHỤ LỤC SỐ 01

TỔNG HỢP TÌNH HÌNHTHU TIỀN BÁN NHÀ TÁI ĐỊNH CƯ THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA THÀNH PHỐ
(Áp dụng đối với các đơn vị được UBND Thành phố giao quản lý quỹ nhà táiđịnh cư)

STT

Quyết định bán nhà tái định cư

Tình hình thu tiền bán nhà tái định cư

Số tiền đã nộp vào tài khoản của Sở Tài chính

Số

Ngày

Đơn vị được giao thu tiền bán nhà

Số căn hộ bán, cho thuê, thuê mua

Số tiền bán nhà phải thu theo quyết định

Theo đối tượng mua nhà

Số tiền đã thu

Trong đó

Số tiền phải thu tiếp

Trong đó

Số căn hộ thuê mua

Số căn hộ cho thuê

Số căn hộ bán trả 10 năm

Số căn hộ bán trả 1 lần

Tổng số

Số tiền trả dần 10 năm

Số tiền trả 1 lần

Số hộ phải trả 1 lần đã thanh toán xong

Số hộ phải trả 1 lần chưa thanh toán xong

Số tiền trả dần 10 năm

Số tiền trả 1 lần (số trả lần đầu)

Số tiền trả dần 10 năm

Số tiền trả 1 lần (số trả lần đầu)

1

2

3

4

5

6

7

8

9=10+11

10

11

12

13

14=15+16

15

16

17=9-14

18

19

20

Ghi chú: Chi tiết tình hình thu tiền bán nhà táiđịnh cư theo tng Quyết định kèm theo.