ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2013/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 17 tháng 05 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

SỬAĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞGIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LÂM ĐỒNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2009/QĐ-UBND NGÀY 08/6/2009 CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơquan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BGTVT-BNV ngày 05/12/2008 của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụvề việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quanchuyên môn về giao thông vận tải thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Xét đề nghị của Sở Giao thôngvận tải tỉnh Lâm Đồng tại Tờ trình số 117/SGTVT-VP ngày 04 tháng 4 năm 2013, vềđề nghị thành lập phòng Pháp chế thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tỉnhLâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung Quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tảitỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 08/6/2009của UBND tỉnh Lâm Đồng, như sau:

1- “Điều 21. Cơ cấu tổ chứcbộ máy

1. Tổ chức tham mưu tổng hợp vàchuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Pháp chế;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Quản lý kết cấu hạ tầnggiao thông;

- Phòng Quản lý vận tải, phươngtiện và người lái.

2. Tổ chức sự nghiệp trực thuộc:

- Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giớiLâm Đồng;

- Trung tâm Tư vấn quản lý dự án vàkiểm định giao thông vận tải Lâm Đồng.

* Các tổ chức, đơn vị thuộc Sở cócấp trưởng và không quá 02 cấp phó.”

2. Các nội dung khác của Quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnhLâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 08/6/2009 củaUBND tỉnh Lâm Đồng không thay đổi.

Điều 2. Giám đốc Sở Giaothông vận tải quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, đơnvị thuộc Sở theo quy định hiện hành.

Riêng Văn phòng Ban An toàn giaothông tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và hoạt động theo quy địnhtại Quyết định số 57/2011/QĐ-TTg ngày 18/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc kiện toàn Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thôngtỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày13/7/2012 của UBND tỉnh về việc Kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốcSở: Nội vụ, Giao thông vận tải, Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liênquan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Nội vụ;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Ban TC Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm công báo; Web Văn phòng;
- Đài PTTH; Báo Lâm Đồng;
- Chi cục Văn thư Lưu trữ;
- Lưu: VT, TKCT, GT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến