ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 23/2013/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 11 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝHỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2010/QĐ-UBND NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạtđộng và quản lý hội;

Căn cứ Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thihành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy địnhvề tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định việc hỗ trợkinh phí từ ngân sách nhà nước cho hội có hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhànước giao; việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của hội; quản lý việc tiếpnhận, sử dụng các nguồn tài trợ của cá nhân, tổ chức nước ngoài cho hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nộivụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội trên địa bàn tỉnhTiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

1. Sửa đổi Điều 6 như sau:

"Điều 6. Thẩm quyền cho phépthành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên và phê duyệt điềulệ Hội.

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhquyết định cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổitên và phê duyệt Điều lệ đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủyquyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép thành lập,chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên và phê duyệt Điều lệ đối vớihội có phạm vi hoạt động trong xã."

2. Sửa đổi Khoản 8 Điều 12như sau:

"8. Thẩm định, có ý kiến đốivới Đề án xin nhận nhiệm vụ nhà nước của các hội có lĩnh vực hoạt động thuộcsở, ngành mình quản lý".

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3Điều 13 như sau:

"3. Xem xét, thẩm định hồ sơxin phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, đổi tên, giải thể và phêduyệt Điều lệ hội, có ý kiến bằng văn bản về việc tổ chức đại hội đối với hộicó phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện và kiến nghị xử lý vi phạm của hội trìnhỦy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định".

4. Sửa đổi Khoản 2 Điều 14như sau:

"2. Công nhận Ban vận độngthành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện; …".

5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2Điều 15 như sau:

"2. Xem xét, thẩm định hồ sơxin phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, đổi tên, giải thể và phêduyệt điều lệ, có ý kiến bằng văn bản về việc tổ chức đại hội đối với hội cóphạm vi hoạt động trong xã và kiến nghị xử lý vi phạm của hội trình Ủy ban nhândân cấp huyện xem xét quyết định."

6. Bổ sung Điều 15a sau Điều15, như sau:

"Điều 15a. Trách nhiệm của cơquan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện:

1. Hướng dẫn, tạo điều kiện để hộitham gia các hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý của ngành phù hợp với điều kiệnvà khả năng của hội.

2. Công nhận Ban vận động thành lậphội đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã.

3. Kiểm tra việc thực hiện các quyđịnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực đối với hội, xử lý hoặc kiến nghị vớicơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm của hội theo quy định của phápluật."

Điều 2. Bãi bỏ quy định tạiĐiều 7 về công nhận Ban chấp hành hội.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và các tổ chứchội căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KTVB (BTP);
- BCĐTNB, BTLQK9;
- Website CP;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- VPUB;
- Website tỉnh, Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, (d).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai