ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2013/QĐ-UBND

Long An, ngày 18 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MỨC CHIHỖ TRỢ PHÁT LẠI CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNHTHUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ĐƯA THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ MIỀN NÚI, VÙNG SÂU,VÙNG XA, BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN GIAI ĐOẠN 2012-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 225/2012/TTLT-BTC-BKH &ĐT-BTTTT ngày 26/12/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạchvà Đầu tư và Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý, sử dụngkinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thôngtin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn2012-2015;

Căn cứ Nghị quyết số 100/2013/NQ-HĐND ngày05/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII kỳ họp thứ 8 về mức chi hỗ trợphát lại các chương trình phát thanh và các chương trình truyền hình thuộcChương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùngxa, biên giới, hải đảo trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2012-2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin vàTruyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức chi hỗ trợ phát lạicác chương trình phát thanh và các chương trình truyền hình thuộc Chương trìnhmục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biêngiới, hải đảo trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2012-2015, như sau:

ĐVT: 1.000đồng/chương trình

STT

Nội dung

Mức chi

I

Các chương trình truyền hình

1

Phát lại chương trình có thời lượng không quá 15 phút

300

2

Phát lại chương trình có thời lượng trên 15 phút đến 30 phút

575

3

Phát lại chương trình có thời lượng trên 30 phút đến 45 phút

850

II

Các chương trình phát thanh

1

Phát lại chương trình có thời lượng không quá 15 phút

150

2

Phát lại chương trình có thời lượng trên 15 phút đến 30 phút

280

3

Phát lại chương trình có thời lượng trên 30 phút đến 45 phút

425

Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thônghướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các địa phương triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giámđốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịchUBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An và Thủ trưởng các đơn vịliên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngàykể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Các Bộ: TTTT, Tài chính, KHĐT;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Đại biểu QH tỉnh Long An;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII;
- Như Điều 3;
- Phòng NCVX;
- Lưu: VT, MT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm