ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2013/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 23 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCBAN HÀNH MỨC CHI THỰC HIỆN XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU TRẮC NGHIỆM, TỔ CHỨC CÁC KỲTHI PHỔ THÔNG, THI HỌC SINH GIỎI TẠI TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật số 31/2004/QH11 ngày03/12/2004 về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủyban nhân dân;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫnvề nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàngcâu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thiOlympic quốc tế và khu vực;

Căn cứ Nghị quyết số 72/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khoá XIII, kỳ họp thứ6 ban hành quy định mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổchức các kỳ thi phổ thông, thi học sinh giỏi tại tỉnh Lai Châu;

Căn cứ Công văn số 207/HĐND-VP ngày18/9/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thống nhất nội dung chithực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, thihọc sinh giỏi tại tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tại Tờ trình số 118/TTr-STC ngày 20/8/2013, Công văn số 345/STP-XD &KTrVB ngày 16/8/2013 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức chi thựchiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, thi họcsinh giỏi tại tỉnh, như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượngáp dụng

1.1. Xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm;

1.2. Tổ chức các kỳ thi:

- Thi chọn học sinh giỏi cấp huyện,thị xã và cấp tỉnh;

- Thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp12 trung học phổ thông;

- Thi tốt nghiệp trung học phổ thông,bổ túc trung học phổ thông;

- Thi tuyển sinh vào các lớp đầu cấpphổ thông, bổ túc văn hóa (nếu có).

1.3. Tổ chức các nhiệm vụ khác cóliên quan:

- Tập huấn đội tuyển học sinh giỏi cấptỉnh dự thi học sinh giỏi cấp khu vực, cấp quốc gia;

- Tổ chức đưa, đón và khen thưởng họcsinh có thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp khu vực, cấpquốc gia.

2. Nội dung chi thực hiện xây dựngngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, thi học sinh giỏi tạitỉnh.

2.1. Chi cho việc xây dựng ngân hàngcâu trắc nghiệm

2.1.1. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chocán bộ soạn thảo câu trắc nghiệm;

2.1.2. Soạn thảo câu trắc nghiệm đểđưa vào biên tập;

2.1.3. Thẩm định, biên tập câu trắcnghiệm;

2.1.4. Tổ chức thi thử;

2.1.5. Định cỡ câu trắc nghiệm;

2.1.6. Đánh máy, nhập vào ngân hàngcâu trắc nghiệm.

2.2 Nội dung chi cho công tác tổ chứcthi

2.2.1. Chi cho công tác ra đề thi:

- Đối với đề thi tự luận, đề thi thựchành, đề thi nói (đối với môn ngoại ngữ):

+ Ra đề thi đề xuất để lựa chọn, xâydựng mới đề thi (chính thức hoặc dự bị);

+ Chi soạn thảo và phản biện đề thichính thức, đề thi dự bị có kèm theo hướng dẫn chấm, biểu điểm; dụng cụ, hóa chấtvà mẫu vật thực hành;

+ Chi mua thiết bị, nguyên vật liệu,hóa chất và mẫu vật thực hành;

+ Chi vận chuyển, lắp đặt, kiểm tracác dụng cụ, hóa chất và mẫu vật thực hành.

- Đối với đề thi trắc nghiệm:

+ Chi xây dựng ma trận đề thi trắc nghiệm:mục đích kỳ thi, mục tiêu đánh giá, thời gian thi, xây dựng các yêu cầu, kỹthuật về cấu trúc đề thi, thiết lập ma trận;

+ Chi cho việc chỉnh sửa câu trắc nghiệm;

+ Chi cho việc duyệt ma trận, duyệtđề;

+ Chi cho việc rút các câu trắc nghiệmtừ ngân hàng, theo ma trận, hình thành chế bản đề;

+ Chi phản biện đề thi.

2.2.2. Chi phụ cấp trách nhiệm cho Hộiđồng/Ban ra đề thi (sau đây gọi chung là Hội đồng)

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên thườngtrực, thư ký, bảo vệ vòng ngoài;

- Thư ký, bảo vệ vòng trong khu cáchly (bảo vệ 24/24 giờ);

- Bảo vệ phòng thi thực hành (có lắpđặt các dụng cụ cần cho bài thi thực hành) tại các địa điểm coi thi thực hành.

2.2.3. Chi cho công tác phục vụ tổ chứcra đề thi:

- Thuê địa điểm làm việc cho Hội đồngra đề thi (nếu có);

- Chi phí ăn, ở cho những người trongHội đồng ra đề thi trong những ngày tập trung cách ly đặc biệt với bên ngoài;

- Chi thanh tra, kiểm tra trước khithi;

- Chi bảo vệ vòng ngoài, bảo vệ phòngra đề thi thực hành, nhân viên y tế, kỹ thuật viên, nhân viên phục vụ ở tại khucách ly trong thời gian Hội đồng ra đề thi làm việc;

- Thuê (hoặc mua) trang thiết bị;

- Mua vật tư, văn phòng phẩm;

- Phương tiện đi lại, vận chuyển đềthi, thiết bị, nguyên vật liệu;

- In các loại giấy thi, phiếu trả lờitrắc nghiệm, phong bì.

2.2.4. Chi cho Hội đồng in sao đềthi:

- Thuê địa điểm làm việc của Hội đồngin sao đề thi,

- Chi phí ăn, ở cho những người trongHội đồng in sao đề thi trong những ngày tập trung cách ly đặc biệt với bênngoài;

- Chi bảo vệ vòng ngoài, nhân viên ytế, kỹ thuật viên, nhân viên phục vụ ở tại khu cách ly trong thời gian Hội đồnglàm việc;

- Chi thanh tra, giám sát;

- Thuê (hoặc mua) trang thiết bị (nếucó);

- Mua vật tư, văn phòng phẩm.

2.2.5. Nội dung chi cho công táccoi thi:

- Chi phụ cấp trách nhiệm cho Hội đồngcoi thi: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên thường trực, thư ký, giám thị, thanhtra, kiểm tra thi.

- Chi phục vụ tổ chức các kỳ thi:

+ Chi bảo vệ, nhân viên y tế, nhân viênphục vụ;

+ Thuê địa điểm thi (nếu có);

+ Chi cho tổ chức thêm ngày thi (nếucó);

+ Thuê (hoặc mua) trang thiết bị (nếucó);

+ Mua vật tư, văn phòng phẩm;

+ In thẻ dự thi, phù hiệu giám thị/cán bộ coi thi...

2.2.6. Nội dung chi cho công tác chấmthi

- Chi cho công tác chấm thi tự luận:

+ Chi chấm bài thi;

+ Chi phụ cấp trách nhiệm tổ trưởng,tổ phó các tổ chấm thi.

- Chi cho công tác chấm thi trắc nghiệm:

+ Chi phụ cấp trách nhiệm cho cán bộxử lý bài thi trắc nghiệm;

+ Thuê máy chấm thi (nếu có);

- Chi cho công tác chấm thi nói:

+ Chi thuê máy ghi âm

+ Chi chấm bài thi nói (file ghi bằngmáy ghi âm);

+ Chi phụ cấp trách nhiệm tổ trưởng,tổ phó các tổ chấm thi.

- Chi cho công tác chấm thi thựchành:

+ Chi chấm bài thi thực hành;

+ Chi phụ cấp trách nhiệm tổ trưởng,tổ phó các tổ chấm thi.

- Chi phụ cấp trách nhiệm Hội đồng chấmthi:

+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên thườngtrực, thư ký;

+ Thanh tra, kiểm tra chấm thi.

- Chi cho công tác phục vụ tổ chức chấmthi:

+ Thuê địa điểm làm việc của Hội đồngchấm thi (nếu có);

+ Chi bảo vệ, nhân viên y tế, kỹ thuậtviên, nhân viên phục vụ tại địa điểm chấm thi;

+ Thuê (hoặc mua) trang thiết bị (nếucó);

+ Mua vật tư, văn phòng phẩm;

+ Thuê phương tiện đi lại, vận chuyểnbài thi;

+ In các loại giấy chứng nhận, phù hiệugiám khảo/cán bộ chấm thi.

2.2.7. Nội dung chi thẩm định, phúckhảo bài thi (nếu có):

- Chi cho các cán bộ tham gia công tácthẩm định, phúc khảo bài thi;

- Chi cho phục vụ chấm thẩm định, phúckhảo bài thi (nếu có thì thực hiện theo quy định tại Tiết 2.2.6, Khoản 2.2, Mục2, Điều 1 Quyết định này).

- Chi cho công tác thanh tra.

2.3 Nội dung chi cho công tác tập huấnđội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh dự thi học sinh giỏi cấp khu vực, cấp quốc gia.

2.3.1. Chi cho cán bộ phụ trách lớptập huấn;

2.3.2. Chi biên soạn và giảng dạy lýthuyết, dạy thực hành và trợ lý thực hành, thí nghiệm;

2.3.3. Chi ăn, ở và thanh toán tàu xecho học sinh trong đội tuyển;

2.3.4. Chi phương tiện đi lại, thuêchỗ ở cho các giáo viên ở xa và những người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước;

2.3.5. Thuê phương tiện đi thực tế vàcác dịch vụ khác;

2.3.6. Chi mua nguyên vật liệu, bồidưỡng gia công lắp ráp thiết bị và các loại bài thi thí nghiệm, thực hành;

3. Mức chi

3.1. Một số mức chi cụ thể thực hiệnxây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, thi học sinhgiỏi tại tỉnh (theo phụ lục đính kèm).

+ Đối với các kỳ thi cấp tỉnh: Áp dụngbằng mức chi quy định tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

+ Đối với các kỳ thi cấp huyện, thịxã (do phòng GD&ĐT các huyện, thị xã; các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT tổchức) được áp dụng mức chi không quá 70% mức chi đối với các cuộc thi tương ứngdo cấp tỉnh tổ chức quy định tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

3.2. Mức thanh toán theo quy định nàyđược thực hiện cho những ngày làm việc thực tế trong thời gian chính thức tổ chứccác kỳ thi, xét tuyển. Trường hợp một người làm nhiều nhiệm vụ khác nhau trongmột ngày thì chỉ được hưởng một mức thù lao cao nhất.

3.3. Các khoản chi tiền ăn, ở cho nhữngngười trong các hội đồng cách ly đặc biệt với bên ngoài; các khoản thuê, vật tư,văn phòng phẩm phục vụ cho các Hội đồng thi được thanh toán theo thực tế trêncơ sở hóa đơn chứng từ chi tiêu hợp pháp, hợp lệ và theo đúng quy định của phápluật.

4. Nguồn kinh phí và quản lý sử dụngnguồn kinh phí

4.1. Nguồn kinh phí thực hiện: Kinhphí thực hiện được đảm bảo từ nguồn lệ phí thi tuyển sinh theo quy định và trongphạm vi nguồn kinh phí được bố trí giao trong dự toán hàng năm của đơn vị.

4.2. Quản lý và sử dụng nguồn kinhphí:

Việc lập dự toán, quản lý sử dụng vàthanh quyết toán kinh phí liên quan đến công tác xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm,tổ chức các kỳ thi phổ thông, thi học sinh giỏi tại tỉnh được thực hiện theoquy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký.

2. Ngoài các kỳ thi quy định tại Quyếtđịnh này, các cơ sở giáo dục đào tạo căn cứ vào quyết định phê duyệt tổ chứccác kỳ thi, cuộc thi khác trong phạm vi nhiệm vụ chuyên môn, nguồn kinh phíđược giao, quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị để xây dựng dự toán quyết địnhnội dung, mức chi cho kỳ thi.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu cóvấn đề phát sinh hoặc khó khăn vướng mắc, các cơ sở giáo dục phản ánh về Sở Giáodục và Đào tạo để kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Kho bạc Nhà nước tỉnh;Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Phùng

PHỤ LỤC

MỨC CHITHỰC HIỆN XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU TRẮC NGHIỆM, TỔ CHỨC CÁC KỲ THI PHỔ THÔNG, THIHỌC SINH GIỎI TẠI TỈNH
(Kèm theo Quyết định số: 23/2013/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 của UBND tỉnh LaiChâu)

STT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi (1.000đ)

Ghi chú

1

Xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm

1.1

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ soạn thảo câu trắc nghiệm

Theo quy định hiện hành về chế độ chi đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước

1.2

Soạn thảo câu trắc nghiệm đưa vào biên tập

Câu

70

1.3

Thẩm định và biên tập câu trắc nghiệm

Câu

60

1.4

Tổ chức thi thử

+ Chi xây dựng ma trận đề thi trắc nghiệm

Người/ngày

180

+ Chi xây dựng đề thi gốc

Đề

740

Phản biện và đáp án

+ Chi xây dựng các mã đề thi

Đề

180

+ Chi phụ cấp cho Ban tổ chức cuộc thi:

+ Trưởng ban

Người/ngày

220

+ Phó trưởng ban

Người/ngày

180

+ Thư ký, giám thị

Người/ngày

130

+ Chi phí đi lại, ở của Ban tổ chức

Theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí

+ Chi phụ cấp cho Hội đồng coi thi:

+ Chủ tịch

Ngư­ời/ngày

160

+ Phó Chủ tịch

Ngư­ời/ngày

120

+ Thư­ ký, giám thị

Ngư­ời/ngày

80

+ Bảo vệ, nhân viên y tế, nhân viên phục vụ

Ngư­ời/ngày

40

1.5

Thuê chuyên gia định cỡ câu trắc nghiệm

Ngư­ời/ngày

280

Theo ph­ương thức hợp đồng

1.6

Đánh máy và nhập vào ngân hàng câu trắc nghiệm

Ngư­ời/ngày

180

2

Ra đề thi

Chi tổ chức rà soát, xây dựng cấu trúc, ma trận đề thi, xây dựng đề thi mẫu

2.1

Chi ra đề đề xuất (đối với câu tự luận)

+ Thi tuyển sinh.

Đề

370

Một đề chính thức bao gồm nhiều phân môn khác nhau, đề đề xuất có ít nhất 3 câu

+ Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh

Đề theo phân môn

650

+ Thi chọn học sinh giỏi vào đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia.

Đề theo phân môn

840

2.2

Chi cho công tác ra đề thi chính thức và dự bị

Chi cho cán bộ ra đề thi

+ Thi tuyển sinh.

+ Thi trắc nghiệm

Ngư­ời/ngày

240

+ Thi tự luận

Ngư­ời/ngày

400

+ Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh

Ngư­ời/ngày

600

+ Thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 dự thi quốc gia (Đề tự luận, đề trắc nghiệm, đề thực hành)

Ngư­ời/ngày

840

Chi thuê, mua dụng cụ thí nghiệm, nguyên vật liệu, hóa chất, mẫu vật thực hành, thuê gia công chi tiết thí nghiệm.

Căn cứ Hợp đồng, hoá đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp hợp lệ và đ­ược cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự toán được giao.

2.3

Chi phụ cấp trách nhiệm Hội đồng ra đề thi

+ Chủ tịch Hội đồng

Ngư­ời/ngày

280

+ Phó Chủ tịch thường trực

Ngư­ời/ngày

250

+ Các Phó chủ tịch

Ngư­ời/ngày

220

+ Uỷ viên, th­ư ký, kỹ thuật viên, bảo vệ vòng trong (24/24)

Ngư­ời/ngày

180

+ Bảo vệ vòng ngoài, nhân viên y tế, nhân viên phục vụ

Ngư­ời/ngày

90

2.4

Chi phụ cấp trách nhiệm Hội đồng in sao đề thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh.

Ngư­ời/ngày

+ Chủ tịch Hội đồng

Ngư­ời/ngày

240

+ Các Phó chủ tịch

Ngư­ời/ngày

210

+ Ủy viên, thư ký, kỹ thuật viên, bảo vệ vòng trong (24/24)

Ngư­ời/ngày

170

+ Bảo vệ vòng ngoài, nhân viên y tế, nhân viên phục vụ

Ngư­ời/ngày

90

3

Tổ chức coi thi

Chi phụ cấp trách nhiệm cho Hội đồng

+ Chủ tịch Hội đồng

Ngư­ời/ngày

210

+ Phó chủ tịch Hội đồng

Ngư­ời/ngày

200

+ Uỷ viên, thư ­ ký, giám thị, kiểm tra thi

Ngư­ời/ngày

170

+ Bảo vệ, nhân viên y tế, nhân viên phục vụ

Ngư­ời/ngày

80

4

Tổ chức chấm thi

4.1

Chấm bài thi tự luận, bài thi nói và bài thi thực hành.

+ Thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh

Bài

12

+ Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh

Bài

52

+ Thi chọn đội tuyển dự thi quốc gia

Bài

72

+ Phụ cấp trách nhiệm tổ trư­ởng, tổ phó các tổ chấm thi

Ngư­ời/đợt

180

+ Chi cho việc thuê máy nghe băng, đĩa (để chấm thi nói)

Căn cứ Hợp đồng, hoá đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp hợp lệ và đ­ược cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự toán được giao

4.2

Chấm bài thi trắc nghiệm

+ Chi cho cán bộ thuộc tổ xử lý bài thi trắc nghiệm

Ngư­ời/ngày

280

+ Chi cho việc thuê máy chấm thi

Căn cứ Hợp đồng, hoá đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp hợp lệ và đ­ược cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự toán được giao

4.3

Chi phụ cấp trách nhiệm cho Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo; chấm kiểm tra, thẩm định

+ Chủ tịch Hội đồng

Ngư­ời/ngày

240

+ Phó Chủ tịch thường trực

Ngư­ời/ngày

220

+ Các Phó chủ tịch

Ngư­ời/ngày

200

+ Uỷ viên, thư­ ký, kỹ thuật viên

Ngư­ời/ngày

170

+ Bảo vệ, nhân viên phục vụ, nhân viên y tế

Ngư­ời/ngày

90

4.4

Chi phụ cấp trách nhiệm cho Ban công tác cụm trường

+ Trưởng ban

Ngư­ời/ngày

120

+ Phó Trưởng ban

Ngư­ời/ngày

110

+ Ủy viên, thư ký

Ngư­ời/ngày

100

5

Chấm phúc khảo, chấm thẩm định bài thi

+ Chi cho các cán bộ chấm phúc khảo bài thi: Thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh

Ngư­ời/ngày

130

+ Chi cho các cán bộ chấm kiểm tra, chấm thẩm định bài thi: Thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh

Ngư­ời/ngày

130

+ Chi cho các cán bộ chấm phúc khảo bài thi chọn học sinh giỏi.

Người/ngày

200

6

Tập huấn, bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh dự thi học sinh giỏi cấp khu vực và quốc gia

+ Chi phụ cấp cho cán bộ phụ trách lớp tập huấn, bồi dưỡng

Người/ngày

50

+ Chi biên soạn và giảng dạy

+ Dạy lý thuyết

Tiết

200

+ Dạy thực hành

Tiết

280

+ Trợ lý thí nghiệm, thực hành

Tiết

90

+ Chi tiền ăn cho học sinh đội tuyển

Người/ngày

180

+ Tiền ở và vé tàu xe đi lại cho học sinh, giáo viên ở xa trong thời gian tập huấn, bồi dưỡng

Theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí cho CBCC đi công tác ở trong nước

+ Thuê phòng học, phòng thí nghiệm, thuê phương tiện đi thực tế, thực hành và các dịch vụ khác

Căn cứ theo chế độ hiện hành, Hợp đồng, hoá đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp hợp lệ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự toán được giao

+ Chi mua nguyên vật liệu, hoá chất

7

Các nhiệm vụ khác có liên quan

+ Chi phụ cấp trách nhiệm thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi thi

Chỉ áp dụng đối với cán bộ làm công tác thanh tra kiêm nhiệm

+ Trư­ởng đoàn thanh tra

Người/ngày

240

+ Đoàn viên thanh tra

Người/ngày

170

+ Thanh tra viên độc lập

Người/ngày

200

+ Chi đón, tiếp các đoàn làm thi học sinh giỏi cấp quốc gia tại tỉnh và các khoản chi khác có liên quan đến kỳ thi

Căn cứ theo chế độ hiện hành, hoá đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp hợp lệ và đ­ược cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự toán được giao

Ghi chú: Mức chi quy địnhtại phụ lục này là mức tối đa, ngoài các kỳ thi và nhiệm vụ quy định tại phụlục này, các đơn vị, địa phương vận dụng mức chi trên để tổ chức các kỳ thi,cuộc thi trong phạm vi nhiệm vụ chuyên môn phù hợp với tình hình thực tế và khảnăng ngân sách của đơn vị, địa phương,nhưng không được vượt quá mức chi quyđịnh tại Quyết định này./.