ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 23/2013/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 24 tháng 05 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ TỪ NGUỒN CHI SỰ NGHIỆPMÔI TRƯỜNG CẤP TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trườngngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30 tháng 3 năm 2010 của liên tịch Bộ Tài chính - BộTài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc SởTài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 783/STNMT ngày 16 tháng 4 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèmtheo Quyết định này quy định về quản lý các dự án, nhiệm vụ từ nguồn chi sựnghiệp môi trường cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầutư, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ngành, các đơn vị trực thuộc tỉnh; Chủ tịchỦy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

QUY ĐỊNH

QUẢNLÝ CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ TỪ NGUỒN CHI SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG CẤP TỈNH CỦA TỈNHBÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnhvà đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định việcquản lý các dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường từ nguồn chi sự nghiệp môi trườngcấp tỉnh, bao gồm: lập, thẩm định, phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí; giaokế hoạch, dự toán và tổ chức thực hiện; kiểm tra giữa kỳ, nghiệm thu, quyếttoán, giao nộp sản phẩm và phệ duyệt hoàn thành; trách nhiệm quản lý và triểnkhai các dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

2. Các nhiệm vụ chi ngân sáchnhà nước về bảo vệ môi trường thuộc các nguồn kinh phí khác (như chi từ nguồnsự nghiệp khoa học, vốn đầu tư xây dựng cơ bản và các nguồn vốn khác) khôngthuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này.

3. Quy định này áp dụng cho cáccơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân quản lý và thực hiệndự án, nhiệm vụ sử dụng nguồn chi sự nghiệp môi trường cấp tỉnh.

Điều 2. Giải thích từ ngữ:

Trong quy định này các từ ngữdưới đây được hiểu như sau:

1. Nhiệm vụ chuyên môn: là nhữnghoạt động có liên quan nhằm đạt được một hoặc một số mục tiêu bảo vệ môi trườngcụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị thực hiện.

2. Nhiệm vụ thường xuyên: lànhiệm vụ bảo vệ môi trường có tính ổn định, lặp đi lặp lại trong các kỳ kếhoạch hoặc trong các năm kế hoạch.

3. Dự án: được hiểu và thống nhấttên gọi chung của đề tài, dự án.

Điều 3. Nguyên tắc quản lýcác dự án, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường

1. Các dự án về bảo vệ môi trườngphải được cấp có thẩm quyền phê duyệt mới đủ điều kiện được giao kế hoạch và dựtoán ngân sách để triển khai thực hiện. Trường hợp đặc biệt Ủy ban nhân dântỉnh sẽ có quyết định riêng.

2. Các cơ quan, tổ chức, cánhân phải sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường đúng mục đích, đúng chế độ,chịu sự kiểm tra kiểm soát của cơ quan chức năng có thẩm quyền và quyết toánkinh phí đã sử dụng, thực hiện chế độ công khai ngân sách theo quy định hiệnhành.

3. Dự án, nhiệm vụ chỉ đượcthanh quyết toán kinh phí khi có đầy đủ các hồ sơ nghiệm thu, biên bản giao nộpsản phẩm hoặc phiếu nhập kho sản phẩm và các chứng từ thanh toán theo quy định.

Điều 4. Phân cấp quản lý dựán, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường và thẩm quyền phê duyệt

1. Phân cấp quản lý dự án, nhiệmvụ về bảo vệ môi trường

a) Dự án, nhiệm vụ về bảo vệmôi trường cấp tỉnh:

Dự án, nhiệm vụ về bảo vệ môitrường cấp tỉnh là dự án, nhiệm vụ chuyên môn được Ủy ban nhân dân tỉnh phêduyệt danh mục thực hiện, có mức đầu tư kinh phí lớn để tập trung giải quyếtnhững nhiệm vụ bảo vệ môi trường có tính cấp bách, liên vùng, quy mô lớn phụcvụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

b) Dự án, nhiệm vụ về bảo vệmôi trường cấp ngành:

Dự án, nhiệm vụ về bảo vệ môitrường cấp ngành là dự án, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Giám đốcSở Tài nguyên và Môi trường thẩm định phê duyệt để tập trung giải quyết nhữngnhiệm vụ thường xuyên (công tác thanh kiểm tra về môi trường, công tác quantrắc môi trường, những nhiệm vụ về bảo vệ môi trường của ngành, lĩnh vực,….)của các sở, ngành hay những nhiệm vụ đột xuất liên quan đến các vấn đề môitrường xảy ra do sự cố, thiên tai,….

2. Thẩm quyền phê duyệt:

- Dự án, nhiệm vụ về bảo vệ môitrường cấp tỉnh: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnhphê duyệt.

- Dự án, nhiệm vụ về bảo vệ môitrường cấp ngành: các đơn vị trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệtđối với những dự án, nhiệm vụ dưới 300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng). Trườnghợp kinh phí dự án, nhiệm vụ từ 300.000.000đ trở lên, Sở Tài nguyên và Môitrường tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 5. Quy trình xây dựng,quản lý thực hiện các dự án, nhiệm vụ chuyên môn:

Quy trình xây dựng, quản lý vàthực hiện các dự án, nhiệm vụ chuyên môn được tiến hành theo các bước sau:

1. Lập, thẩm định và phê duyệtnội dung và dự toán kinh phí.

2. Giao kế hoạch, dự toán và tổchức thực hiện.

3. Nghiệm thu, quyết toán, giaonộp sản phẩm, kết thúc dự án.

Điều 6. Quy trình xây dựng,quản lý thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên:

Quy trình xây dựng, quản lý vàthực hiện các nhiệm vụ thường xuyên được tiến hành theo các bước sau:

1. Lập kế hoạch và dự toán kinhphí.

2. Giao kế hoạch, dự toán và tổchức thực hiện.

3. Quyết toán cuối năm.

Chương 2.

LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT NỘI DUNG VÀ DỰ TOÁN KINHPHÍ

Điều 7. Phê duyệt chủ trươngdự án, nhiệm vụ chuyên môn

1. Xác định danh mục các dự án,nhiệm vụ chuyên môn: các đơn vị tùy theo chức năng nhiệm vụ của mình chủ động đềxuất danh mục dự án, nhiệm vụ chuyên môn về bảo vệ môi trường gửi Sở Tài nguyênvà Môi trường trước ngày 30 tháng 9 hàng năm để thẩm định phê duyệt. Nguyên tắcxác định dựa trên các căn cứ và yêu cầu sau:

- Chiến lược, kế hoạch bảo vệmôi trường của tỉnh.

- Nhiệm vụ bảo vệ môi trườngcủa ngành, lĩnh vực.

- Các nhiệm vụ chi sự nghiệpmôi trường của địa phương theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30 tháng 3 năm 2010 của liên tịch Bộ Tài chính - BộTài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường.

- Các văn bản hướng dẫn khác củatrung ương liên quan đến việc sử dụng kinh phí từ nguồn chi sự nghiệp môi trường.

- Giải quyết các vấn đề môi trườngcấp bách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Hồ sơ đề xuất dự án bao gồm:

a) Công văn đề nghị của các đơnvị kèm theo danh mục các dự án.

b) Đề cương sơ bộ dự án chuyênmôn theo mẫu tại mẫu số 01 kèm theo Quy định này.

3. Thẩm định, phê duyệt danh mụcdự án chuyên môn.

a) Căn cứ hồ sơ đề xuất dự ánchuyên môn, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, SởKế hoạch và Đầu tư tiến hành thẩm định bằng văn bản hoặc tổ chức buổi làm việcdo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì.

b) Trên cơ sở ý kiến của Sở Tàichính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp vàlập danh sách các dự án chuyên môn về bảo vệ môi trường (được sắp xếp theo thứtự ưu tiên về tính cấp thiết của dự án) trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phêduyệt.

c) Quyết định phê duyệt danh mụcdự án, nhiệm vụ chuyên môn cho năm kế hoạch (theo Mẫu số 02 kèm theo Quy địnhnày) phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 30 tháng 11 hàng năm để đơn vị có căncứ xây dựng dự án trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Trường hợp đặcbiệt, việc phê duyệt bổ sung chủ trương các dự án, nhiệm vụ chuyên môn sau thờiđiểm trên do Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 8. Lập dự án, nhiệm vụbảo vệ môi trường

1. Cơ sở lập dự án, nhiệm vụ bảovệ môi trường a) Đối với các dự án, nhiệm vụ chuyên môn:

- Căn cứ danh mục các dự án,nhiệm vụ chuyên môn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương, đơn vịđược giao chủ trì thực hiện tiến hành xây dựng dự án hoặc lập đề cương chi tiếtnhiệm vụ và dự toán kinh phí của dự án, trình cấp có thẩm quyền thẩm định vàphê duyệt làm căn cứ giao kế hoạch nhiệm vụ và phân bổ dự toán ngân sách nhànước hàng năm để tổ chức thực hiện.

- Đề cương chi tiết phải trìnhbày rõ ràng, cụ thể, chi tiết, bao gồm đầy đủ các nội dung, hạng mục theo biểumẫu kèm theo Quy định này (Mẫu số 03). Nội dung cơ ban bao gồm:

i. Sự cần thiết, mục tiêu vànhiệm vụ của dự án, nhiệm vụ: cần nêu rõ cơ sở pháp lý, mục tiêu (mục tiêu tổngthể, mục tiêu cụ thể - nếu có), nhiệm vụ cụ thể của dự án, nhiệm vụ; thời gianthực hiện, địa điểm thực hiện dự án, nhiệm vụ; đơn vị chủ trì dự án, nhiệm vụ,đơn vị thực hiện dự án, nhiệm vụ; chủ nhiệm dự án, nhiệm vụ (nếu có), đơn vịphối hợp thực hiện (nếu có).

ii. Hiện trạng về thông tin tưliệu: nêu rõ đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của khu vực thực hiệndự án, nhiệm vụ; những thông tin, tư liệu, công việc, các dự án, nhiệm vụ khácđã và đang thực hiện có liên quan và đánh giá cụ thể mức độ sử dụng của từngloại thông tin tư liệu đã có phục vụ cho dự án, nhiệm vụ.

iii. Nội dung chuyên môn: xác địnhrõ giải pháp kỹ thuật - công nghệ; nội dung và khối lượng công việc cần thựchiện. Nếu dự án, nhiệm vụ thực hiện từ 02 năm trở lên, phải ghi rõ nội dungtheo từng năm.

iv. Tổ chức thực hiện: phâncông rõ trách nhiệm đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp thực hiện (nếu có); xâydựng kế hoạch chi tiết thời gian thực hiện dự án (từ khi khởi công đến khi hoànthành dự án).

v. Sản phẩm: xác định rõ số lượng,yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm phải giao nộp; điều kiện đảm bảo tính bền vữngcủa dự án, nhiệm vụ (khả năng quản lý, vận hành, duy trì sau khi dự án kết thúc)và dự kiến hiệu quả về kinh tế - xã hội, môi trường mà dự án, nhiệm vụ sẽ manglại. Nếu dự án nhiệm vụ thực hiện từ 02 năm trở lên, phải ghi rõ tên sản phẩmtheo từng năm.

vi. Dự toán kinh phí:

- Cơ sở lập dự toán bao gồm cácvăn bản pháp lý được sử dụng để lập dự toán như các quy định, thông tư hướng dẫn,định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá sản phẩm, tiêu chuẩn chi và các văn bảnkhác có liên quan;

- Lập dự toán chi tiết cho từnghạng mục công việc theo khối lượng đã xác định trong thuyết minh và tổng họpkinh phí của toàn bộ dự án, nhiệm vụ;

- Đối với những dự án, nhiệm vụlớn chưa lập được dự toán chi tiết cho từng hạng mục công việc thì có thể lậpkhái toán cho các hạng mục công việc chính, trong quá trình triển khai dự án sẽlập dự toán chi tiết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện;

- Trường hợp dự án, nhiệm vụ cầntriển khai thực hiện từ 02 năm trở lên, phải ghi rõ kinh phí cho từng năm.

vii. Nguồn kinh phí: nêu rõ nguồnkinh phí sự nghiệp môi trường và các nguồn khác (nếu có).

viii. Phần phụ lục (nếu có).

b) Đối với các nhiệm vụ thườngxuyên:

Căn cứ vào nhiệm vụ, kế hoạch bảovệ môi trường được giao hàng năm, các cơ quan đơn vị tiến hành xây dựng kế hoạchvà dự toán kinh phí thực hiện trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệtlàm căn cứ giao kế hoạch nhiệm vụ và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước hàngnăm để tổ chức thực hiện.

2. Dự toán kinh phí được xây dựngchi tiết, theo đúng các định mức kinh tế - kỹ thuật, các chế độ tài chính hiệnhành và đúng biểu mẫu quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BTNMT-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính.

3. Thời gian lập, xây dựng,trình thẩm định phê duyệt, triển khai thực hiện các dự án, nhiệm vụ:

Thời gian lập, xây dựng, thẩm định,phê duyệy xong trước ngày 10 tháng 7 hàng năm trước năm kế hoạch để Sở Tàinguyên và Môi trường tổng hợp gởi Sở Tài chính trước ngày 25 tháng 8 hàng năm.

4. Trường hợp cần có sự thay đổivề tên, mục tiêu, nội dung ... cho phù họp với tình hình thực tế, đơn vị phảilàm văn bản trình cơ quan phê duyệt xem xét kèm giải trình chi tiết và phảiđược sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan phê duyệt mới được triển khai thực hiện.

Điều 9. Tổ chức thẩm định dựán, nhiệm vụ bảo vệ môi trường

a) Đối với các dự án, nhiệm vụchuyên môn:

1. Việc thẩm định đề cương chitiết và dự toán kinh phí được thẩm định thông qua Hội đồng thẩm định. Giám đốcSở Tài nguyên và Môi trường ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định để xétduyệt đề cương chi tiết và dự toán kinh phí của từng dự án, nhiệm vụ chuyênmôn. Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định dự án chuyên môn theo mẫu tại Mẫusố 04 kèm theo Quy định này.

2. Thành phầncủa Hội đồng thẩm định dự án chuyên môn gồm có lãnh đạo cơ quan quản lý môi trường(Sở Tài nguyên và Môi trường), đại diện Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư vàđại diện của các cơ quan quản lý có liên quan trực tiếp đến vấn đề môi trườngcủa dự án, các chuyên gia, trong đó có: một (01) Chủ tịch Hội đồng, trường hợpcần thiết có thêm một Phó chủ tịch Hội đồng; một (01) Ủy viên thư ký; hai Ủyviên phản biện và các Ủy viên.

Sở Tài nguyên và Môi trường quyđịnh chi tiết về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định.

3. Trước khi gửi dự án, nhiệm vụchuyên môn về Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định, đơn vị phải tiến hànhthẩm định ở cấp cơ sở; quy trình thẩm định cấp cơ sở do Thủ trưởng đơn vị quyếtđịnh. Kết luận của Hội đồng thẩm định được thể hiện qua Báo cáo kết quả thẩmđịnh cấp cơ sở đề cương chi tiết và dự toán của dự án (Mẫu số 05 kèm theo Quyđịnh này).

b) Đối với các nhiệm vụ thườngxuyên:

1. Thủ trưởng ngành thành lập Hộiđồng thẩm định cấp cơ sở xét duyệt các dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường cấpngành và đề xuất kinh phí từ nguồn chi sự nghiệp môi trường, quy trình thẩm địnhcấp cơ sở do Thủ trưởng ngành quyết định.

2. Sở Tài nguyên và Môi trườngphối hợp với Sở Tài chính thẩm định kinh phí và nội dung thực hiện. Giám đốc SởTài nguyên và Môi trường ra Quyết định phê duyệt cho từng nhiệm vụ bảo vệ môitrường cấp ngành.

Điều 10. Hồ sơ đề nghị thẩmđịnh, phê duyệt dự án, nhiệm vụ chuyên môn

a) Một (01) văn bản đề nghị thẩmđịnh, phê duyệt dự án, nhiệm vụ chuyên môn

c) Năm (05) bộ đề cương chi tiếtvà dự toán của dự án.

Điều 11. Quy trình thẩmđịnh, phê duyệt dự án, nhiệm vụ chuyên môn

1. Các đơn vị gửi hồ sơ đề nghịthẩm định dự án, nhiệm vụ chuyên môn đến Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chứcthẩm định theo Điều 9 của Quy định này.

2. Sau khi nhận được hồ sơ đềnghị thẩm định dự án, nhiệm vụ chuyên môn, Sở Tài nguyên và Môi trường, tiếnhành rà soát hồ sơ, trường hợp hồ sơ không đủ hoặc không hợp lệ trong thời hạnnăm (05) ngày làm việc phải thông báo bằng văn bản cho đơn vị được giao thựchiện dự án hoàn thiện hồ sơ.

3. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ,trong thời hạn 15 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường tố chức thực hiệnviệc thẩm định đề cương chi tiết và dự toán của dự án, thông báo bằng văn bảnvề kết quả thẩm định cho đơn vị chủ trì dự án.

4. Căn cứ kết luận của Hội đồngthẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp và thông báo kết quả thẩm địnhcho đơn vị chủ trì dự án. Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, đơn vịchủ trì xây dựng dự án tiếp thu, chỉnh sửa dự án và gửi 03 bộ đề cương chi tiếtvà dự toán của dự án đã chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của Hội đồng thẩm địnhkèm theo tờ trình (trong đó nêu rõ những nội dung đã tiếp thu chỉnh sửa theocác ý kiến thẩm định và giải trình cụ thể những nội dung bảo lưu không chỉnhsửa) về Sở Tài nguyên và Môi trường.

5. Sau khi nhận được hồ sơ dựán, nhiệm vụ chuyên môn đã chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng thẩm định;trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường có tráchnhiệm kiểm tra, dự thảo tờ trình và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kèmtheo dự thảo quyết định phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí của dự án, nhiệmvụ chuyên môn (Mẫu số 06 kèm theo Quy định này).

Chương 3.

GIAO KẾ HOẠCH, DỰ TOÁN VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN, NHIỆM VỤ

Điều 12. Lập kế hoạch và dự toánhàng năm cho các dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường

1. Hàng năm, các cơ quan hànhchính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh (đơn vị dự toán cấp I) căn cứ vào các dự án,nhiệm vụ bảo vệ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt lập dự toánchi sự nghiệp môi trường thuộc phạm vi trực tiếp quản lý; rà soát dự toán cácđơn vị trực thuộc lập và tổng hợp dự toán chi ngân sách năm kế hoạch thuộc phạmvi quản lý gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25 tháng 7. Sở Tài nguyênvà Môi trường có trách nhiệm lập kế hoạch bảo vệ môi trường và tổng hợp dự toánchi sự nghiệp môi trường cấp tỉnh gửi Sở Tài chính trước ngày 25 tháng 8 để xemxét, tổng hợp chung vào dự toán chi ngân sách cấp tỉnh để báo cáo Ủy ban nhândân tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định.

2. Nguyên tắc lập kế hoạch và dựtoán dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường:

a) Đối với dự án, nhiệm vụchuyên môn chuyển tiếp và hoàn thành: lập dự toán ngân sách hàng năm căn cứ vàokết quả thực hiện của năm trước, tiến độ triển khai và phân kỳ kinh phí thựchiện dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Đối với dự án chuyên môn mớiđược phê duyệt: lập dự toán ngân sách cho toàn bộ dự án (nếu dự án chỉ thực hiệntrong một năm) hoặc lập cho năm đầu thực hiện (nếu dự án phải triển khai trongnhiều năm).

c) Đối với các nhiệm vụ thườngxuyên: Lập dự toán ngân sách căn cứ vào nhiệm vụ được giao hàng năm.

Điều 13. Phân bổ dự toán vàgiao kế hoạch

1. Căn cứ vào tổng mức chi sựnghiệp bảo vệ môi trường cấp tỉnh được cơ quan có thẩm quyền giao, trên cơ sởdự toán tổng hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính xem xét, tổnghợp chung vào dự toán chi ngân sách cùng cấp và tiến hành lập phương án giao dựtoán chi sự nghiệp môi trường theo nguyên tắc:

a) Bố trí đủ vốn cho các dự án,nhiệm vụ bảo vệ môi trường thường xuyên để các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệmvụ được giao trong năm kế hoạch.

b) Bố trí đủ vốn để thanh toánnợ khối lượng đối với các dự án chuyên môn hoàn thành đã được nghiệm thu nhưngcòn thiếu vốn.

c) Bố trí đủ vốn cho các dự ánchuyên môn kết thúc trong năm kế hoạch theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

đ) Bố trí vốn cho các dự ánchuyển tiếp theo tiến độ thực hiện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

e) Sau khi bố trí theo nguyên tắcnêu trên, số dự toán ngân sách nhà nước còn lại được phân bổ cho các dự án mớiđược cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 25 tháng 10 để báo cáo Ủy ban nhândân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 11 hàng năm để triểnkhai thực hiện trong năm kế hoạch. Trường hợp khả năng ngân sách không đáp ứngđủ thì tập trung cho những dự án trọng điểm, cấp bách theo thứ tự ưu tiên trongdanh mục các dự án chuyên môn mới được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Căn cứ vào Nghị quyết của Hộiđồng nhân dân tỉnh, Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao nhiệmvụ chi sự nghiệp môi trường cho từng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh (đơn vị dự toáncấp I) trước ngày 15 tháng 12 năm hiện hành. Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnhgiao dự toán, các đơn vị dự toán cấp I tiến hành phân bổ và giao dự toán chocác đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 nămhiện hành.

Điều 14. Tổ chức triển khaithực hiện các dự án, nhiệm vụ

1. Thực hiện dự án bao gồm toànbộ các công việc từ khi có quyết định phê duyệt dự án, giao kế hoạch và dự toánngân sách thực hiện cho đến khi hoàn thành toàn bộ dự án.

2. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch vàdự toán ngân sách được giao, đơn vị chủ trì dự án, nhiệm vụ triển khai giaonhiệm vụ, đặt hàng hoặc tổ chức đấu thầu thực hiện các hạng mục công việc củadự án, nhiệm vụ đảm bảo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ kế hoạch và dự toánkinh phí đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấuthầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công được thực hiện theo Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quychế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụngngân sách nhà nước; Thông tư số 105/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 củaBộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật hiện hành có liênquan.

3. Căn cứ văn bản giao nhiệm vụ,đơn đặt hàng hoặc hợp đồng giao thầu thực hiện dự án, nhiệm vụ chuyên môn, đơnvị trực tiếp thực hiện có trách nhiệm triển khai các hạng mục công việc của dựán, nhiệm vụ đảm bảo đúng quy trình, quy phạm, quy chuẩn kỹ thuật; đúng tiến độthời gian và quản lý chi phí theo đúng tiêu chuẩn, định mức, đơn giá được cấpcó thẩm quyền ban hành.

Điều 15. Điều chỉnh, bổ sungdự án chuyên môn

1. Trong quá trình thực hiện dựán chuyên môn, nếu phải thay đổi địa điểm, thay đổi nội dung chuyên môn, thiếtkế kỹ thuật - công nghệ do yêu cầu quản lý, hoặc Nhà nước có thay đổi chínhsách chế độ thì đơn vị chủ trì dự án chuyên môn phải tiến hành thẩm định cấp cơsở trước khi lập tờ trình, thuyết minh chi tiết gửi Sở Tài nguyên và Môi trườngbáo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh lại nội dung, nhiệm vụ chuyênmôn hoặc dự toán kinh phí của dự án. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệmphối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan tổ chức xem xét, thẩmđịnh về những nội dung điều chỉnh, bổ sung và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phêduyệt điều chỉnh, bổ sung.

2. Trình tự, thời gian thẩm định,gửi hồ sơ và quyết định phê duyệt điều chỉnh bổ sung theo quy định tại Điều 11của Quy định này.

3. Trường hợp có lý do chínhđáng không thể tiếp tục thực hiện dự án, nhiệm vụ thì đơn vị chủ trì phải cóvăn bản trình cơ quan phê duyệt dự án, nhiệm vụ xem xét, cho ý kiến. Sau khi cóquyết định của cấp có thẩm quyền, đơn vị phải lập đầy đủ hồ sơ sau đây làm cơsở thanh quyết toán khối lượng công việc đã thực hiện. Bao gồm:

a) Quyết định dừng thực hiện dựán, nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền.

b) Biên bản kiểm tra, xác địnhkhối lượng công việc đã thực hiện của cơ quan có thẩm quyền.

c) Báo cáo quyết toán kinh phí,khối lượng đã thực hiện. d) Các chứng từ kế toán kèm theo.

e) Các văn bản khác có liênquan đến dự án, nhiệm vụ.

Chương 4.

KIỂM TRA GIỮA KỲ, NGHIỆM THU, QUYẾT TOÁN, GIAO NỘP SẢNPHẨM VÀ PHÊ DUYỆT HOÀN THÀNH

Điều 16. Chế độ báo cáo, kiểmtra giữa kỳ

1. Chế độ báo cáo: định kỳ 6tháng và hết năm cơ quan và cá nhân chủ trì thực hiện dự án, nhiệm vụ chuyênmôn lập báo cáo về nội dung, tiến độ thực hiện và báo cáo tình hình sử dụngkinh phí (Kèm theo bảng kê chứng từ đã thanh toán với Kho bạc nhà nước) gửi vềSở Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài chính để theo dõi, quản lý (báo cáo theoMẫu số 07 kèm theo Quy định này).

Tổ chức và cá nhân chủ trì thựchiện dự án, nhiệm vụ chuyên môn có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện dự án,nhiệm vụ theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường và cơ quan cấp trên theophân cấp quản lý.

2. Công tác thanh tra, kiểmtra: Các tổ chức, cá nhân thực hiện dự án, nhiệm vụ chuyên môn chịu sự thanhtra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các đơn vị quản lý nhànước (theo chức năng và nhiệm vụ được giao) theo quy định để kịp thời chỉ đạo,đôn đốc các đơn vị thực hiện đúng mục tiêu, nội dung nhiệm vụ, tiến độ kế hoạchvà yêu cầu sản phẩm của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 17. Nghiệm thu kết quảthực hiện dự án, nhiệm vụ chuyên môn

Sau khi kết thúc dự án, nhiệm vụchuyên môn phải tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện để đánh giá những kết quảđạt được về nội dung, tiến độ thực hiện, khối lượng công việc hoàn thành, chưahoàn thành so với đề cương thuyết minh được duyệt. Công tác nghiệm thu được tổchức theo hai cấp:

- Nghiệm thu cấp cơ sở: Thủ trưởngcơ quan chủ trì thực hiện dự án, nhiệm vụ chuyên môn thành lập Hội đồng và tiếnhành tổ chức công việc nghiệm thu. Kết quả nghiệm thu được lập biên bản và cùngvới các hồ sơ có liên quan gửi cho cơ quan chủ quản cấp trên và Sở Tài nguyênvà Môi trường.

- Nghiệm thu chính thức: Giám đốcSở Tài nguyên và Môi trường thành lập Hội đồng chuyên ngành cấp tỉnh để tổ chứcnghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường cấptỉnh.

Điều 18. Trình tự, thủ tụcnghiệm thu kết thúc dự án, nhiệm vụ

1. Tổ chức Hội đồng nghiệm thutheo niên độ (đối với dự án, nhiệm vụ thực hiện trên 01 năm):

Hội đồng nghiệm thu theo niên độdo Thủ trưởng đơn vị thực hiện thành lập, quyết định và thực hiện xong trước ngày15 tháng 01 năm sau để đơn vị thực hiện dự án hoàn tất thủ tục thanh toán với Khobạc Nhà nước trong thời gian chỉnh lý quyết toán.

2. Tổ chứcHội đồng nghiệm thu kết thúc dự án, nhiệm vụ:

- Hội đồng nghiệm thu kết thúcdự án, nhiệm vụ do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập quyết định.Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định dự án chuyên môn theo mẫu tại mẫu số 08kèm theo Quy định này.

- Thành phần của Hội đồng nghiệmthu dự án, nhiệm vụ chuyên môn gồm có lãnh đạo cơ quan quản lý môi trường (SởTài nguyên và Môi trường), đại điện Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và đạidiện của các cơ quan quản lý có liên quan trực tiếp đến vấn đề môi trường củadự án, các chuyên gia, trong đó có: một (01) Chủ tịch Hội đồng, trường hợp cầnthiết có thêm một Phó chủ tịch Hội đồng; một (01) Ủy viên thư ký và một số Ủyviên có chuyên môn về quản lý, kỹ thuật, kế hoạch, tài chính phù hợp với cáclĩnh vực của dự án, nhiệm vụ được nghiệm thu.

Sở Tài nguyên và Môi trường quyđịnh chi tiết về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nghiệm thu.

3. Hồ sơ nghiệm thu kết thúc dựán, nhiệm vụ, gồm:

a) Quyết định thành lập Hội đồngnghiệm thu.

b) Bản sao quyết định phê duyệtnội dung chuyên môn và dự toán kinh phí dự án, nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền.

c) Báo cáo tình hình thực hiệndự án, nhiệm vụ theo nội dung và dự toán đã được phê duyệt.

d) Biên bản nghiệm thu các sảnphẩm trung gian của Thủ trưởng các đơn vị chủ trì, Chủ tài khoản đơn vị dự toáncác cấp với đối tác (đối với dự án, nhiệm vụ thực hiện trên 01 năm).

đ) Hồ sơ nghiệm thu theo niên độ(giai đoạn) và văn bản xác nhận khối lượng, chất lượng sản phẩm hoàn thành theotừng năm kế hoạch của cấp quản lý (đối với dự án, nhiệm vụ thực hiện trên 01năm).

e) Ý kiến đánh giá, xác nhận củatổ chức, đơn vị liên quan nơi sẽ tiếp nhận, sử dụng sản phẩm (nếu có).

g) Các sản phẩm chính của dựán, nhiệm vụ và các tài liệu khác có liên quan.

Điều 19. Thời gian lập, thẩmtra hồ sơ nghiệm thu dự án, nhiệm vụ hoàn thành

1. Chậm nhất là 30 (ba mươi)ngày làm việc sau khi hoàn thành tất cả các hạng mục công việc, đơn vị chủ trìthực hiện dự án có trách nhiệm lập hồ sơ nghiệm thu tổng thể (toàn bộ) dự ángửi cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu dự án theo quy định;

2. Trong thời hạn 15 (mười lăm)ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường cótrách nhiệm tổ chức Hội đồng nghiệm thu thẩm tra hồ sơ nghiệm thu và xác nhậnkết quả dự án hoàn thành theo quy định để làm căn cứ quyết toán dự án hoànthành.

3. Trong thời gian 05 ngày làmviệc kể từ khi họp Hội đồng nghiệm thu dự án, nhiệm vụ, đơn vị chủ trì có tráchnhiệm sửa chữa, bổ sung, hoàn thiện các sản phẩm theo ý kiến kết luận của Chủtịch Hội đồng.

4. Sau khi hoàn thiện các sảnphẩm, đơn vị chủ trì có văn bản báo cáo kết quả dự án, nhiệm vụ hoàn thành vềSở Tài nguyên và Môi trường nêu rõ những nội dung đã sửa chữa hoàn thiện; cácnội dung bổ sung thêm; các nội dung đề nghị được bảo lưu, kèm theo 01 bộ sảnphẩm đã hoàn thiện và hồ sơ nghiệm thu để thẩm định, xác nhận dự án, nhiệm vụhoàn thành.

Điều 20. Quyết toán dự án,nhiệm vụ

1. Khối lượng hoàn thành:

Khối lượng nhiệm vụ công việc dựán chuyên môn quyết toán theo niên độ là những sản phẩm hoặc bước công việc đượccấp có thẩm quyền phê duyệt trong dự án thuộc phạm vi kế hoạch giao, đã đượcnghiệm thu ở các cấp và bàn giao cho đơn vị sử dụng (nếu là sản phẩm trung gian)hoặc nộp vào lưu trữ (nếu là sản phẩm cuối cùng), có đầy đủ hồ sơ theo quy định.

2. Giá trị quyết toán:

a) Đối với hạng mục công việccó định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá: giá trị quyết toán được xác định bằngkhối lượng công việc hoàn thành nhân (x) đơn giá dự toán được cơ quan quản lýnhà nước có thẩm quyền quyết định.

b) Đối với hạng mục công việcchưa có định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá: giá trị quyết toán được xác địnhtheo chứng từ thực tế và chế độ chi tiêu tài chính hiện hành nhưng không vượtquá giá trị dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 21. Giao nộp sản phẩm dựán, nhiệm vụ chuyên môn

1. Tất cả kết quả dự án, nhiệmvụ sau khi đã được sửa chữa, hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thuđược kiểm tra kỹ thuật và quy cách theo quy định đều được giao nộp về cơ quanlưu trữ trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để quản lý, lưu trữ. Hồ sơ giaonộp gồm có: 01 bản in và 01 bản mềm trên đĩa CD; hình ảnh sản phẩm (nếu có); 01báo cáo tóm tắt nội dung nhiệm vụ môi trường đã hoàn thành.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường,cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm quản lý toàn bộ hồ sơ, tài liệuvà tổ chức phổ biến, áp dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ môi trường vào thựctiễn.

Điều 22. Phê duyệt dự án,nhiệm vụ hoàn thành

1. Trong thời hạn 05 ngày làmviệc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ đã hoàn chỉnh, bổ sung theo ý kiến của Hội đồngnghiệm thu), Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ nghiệmthu và xác nhận kết quả dự án, nhiệm vụ đã hoàn thành.

2. Chậm nhất là 05 ngày sau khiđược Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan ra quyết định nghiệm thu) xác nhận kếtquả dự án, nhiệm vụ hoàn thành và giao nộp sản phẩm vào lưu trữ theo quy định,cấp cơ sở hoặc đơn vị chủ trì dự án, nhiệm vụ phải lập báo cáo kết thúc dự ánnhiệm vụ gửi cơ quan phê duyệt thuyết minh và dự toán dự án, nhiệm vụ để xemxét, phê duyệt hoàn thành. Thời gian phê duyệt khối lượng hoàn thành các dự án,nhiệm vụ trước ngày 15 tháng 12 năm ngân sách.

3. Báo cáo tổng kết dự án, nhiệmvụ cần:

a) Nêu khái quát quá trình thựchiện dự án, nhiệm vụ, so sánh giữa khối lượng đã được nghiệm thu và giá trị sảnphẩm đã quyết toán so với khối lượng và giá trị dự toán được phê duyệt, thuyếtminh những thay đổi và phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, nhiệm vụ.

b) Đánh giá mức độ hoàn thànhso với mục tiêu, yêu cầu của sản phẩm của dự án, nhiệm vụ được cấp có thẩmquyền phê duyệt.

c) Đánh giá tác động của dự án,nhiệm vụ tới công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và hiệuquả về kinh tế, xã hội.

Báo cáo tổng hợp dự án, nhiệm vụthực hiện theo (Mẫu số 09) kèm theo Quy định này.

4. Khối lượng dự án, nhiệm vụđã hoàn thành và toàn bộ khối lượng sản phẩm hoặc công việc đã nghiệm thu theobước công việc hoặc theo từng năm kế hoạch đã bàn giao cho đơn vị khai thác sửdụng (nếu là sản phẩm chuyển tiếp) hoặc nộp vào cơ quan lưu trữ (nếu là sảnphẩm hoàn thành) theo quy định.

5. Cơ quan phê duyệt dự án, nhiệmvụ sẽ phê duyệt dự án, nhiệm vụ hoàn thành. Mẫu quyết định phê duyệt dự án,nhiệm vụ hoàn thành (Mẫu số 10) kèm theo Quy định này.

Chương 5.

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ VÀ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN, NHIỆM VỤMÔI TRƯỜNG

Điều 23. Quy định về quản lýkinh phí chi sự nghiệp môi trường

1. Sử dụng kinh phí chi sự nghiệpmôi trường: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cá nhân được giao trực tiếp chủ trìthực hiện dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường phải chịu trách nhiệm quản lý chitiêu chặt chẽ, có hiệu quả, đảm bảo tính chính xác và chấp hành nghiêm chỉnhcác chế độ kế toán tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; chế độ,định mức chi cho các dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường theo quy định tại Thôngtư số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30 tháng 3 năm 2010 của liên tịch Bộ Tàichính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệpmôi trường và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.

Đối với kinh phí chi cho hoạt độngphục vụ công tác quản lý của cơ quan có thẩm quyền đối với dự án, nhiệm vụ bảovệ môi trường thực hiện theo Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinhphí các đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách thực hiện trên địabàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Trường hợp đến ngày 31 tháng12 còn dư kinh phí dự toán thực hiện nhiệm vụ môi trường chưa sử dụng hoặc tạm ứngkinh phí chưa đủ điều kiện quyết toán, cơ quan chủ trì có văn bản giải trình rõnguyên nhân và đề nghị chuyển kinh phí sang năm sau gửi Sở Tài chính trước ngày31 tháng 01 của năm sau (có xác nhận của Kho bạc nhà nước nơi đơn vị giao dịchđể xem xét chuyển số kinh phí chưa sử dụng hết sang năm sau theo chế độ quyđịnh, đồng thời gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, kiểm tra.

Điều 24. Trách nhiệm của cáctổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện dự án, nhiệm vụ môi trường và các sở,ngành liên quan:

1. Tổ chức và cá nhân chủ trìthực hiện dự án, nhiệm vụ môi trường:

- Tổ chức triển khai, thực hiệncó hiệu quả các dự án, nhiệm vụ môi trường đã được giao.

- Quản lý sử dụng đúng mụcđích, đúng chế độ và có hiệu quả số kinh phí được cấp để thực hiện dự án, nhiệmvụ môi trường theo quy định của Nhà nước.

- Giao nộp đầy đủ báo cáo kếtquả thực hiện dự án, nhiệm vụ môi trường và các tài liệu khác có liên quan choSở Tài nguyên và môi trường.

2. Sở, ban, ngành chủ quản:

- Phối hợp với Sở Tài nguyên vàMôi trường, Sở Tài chính trong việc theo dõi, kiểm tra quá trình tổ chức thựchiện và đánh giá, nghiệm thu dự án, nhiệm vụ môi trường do các cơ quan thuộcngành mình thực hiện.

- Chịu trách nhiệm trước Ủy bannhân dân tỉnh về kết quả và hiệu quả của các dự án, nhiệm vụ môi trường đượctriển khai tại ngành mình.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạchvà Đầu tư, Sở Tài chính và các sở, ban, ngành có liên quan trong việc xây dựngtrình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường hàngnăm của tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với các cấp,các ngành có liên quan trong việc kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện, tìnhhình sử dụng kinh phí và đánh giá, nghiệm thu dự án, nhiệm vụ môi trường theoquy định hiện hành.

- Định kỳ báo cáo Ủy ban nhândân tỉnh về tình hình thực hiện dự án, nhiệm vụ môi trường.

- Xây dựng và ban hành quy chếhoạt động của Hội đồng thẩm định dự án, nhiệm vụ môi trường cấp tỉnh; Hội đồngnghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện dự án, nhiệm vụ môi trường cấp tỉnh.

4. Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Tài nguyên vàMôi trường và các sở, ban, ngành có liên quan trong việc xây dựng trình Ủy bannhân dân tỉnh phê duyệt nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường hàng năm của tỉnh.

- Cấp phát kinh phí kịp thời,đúng quy định cho các cơ quan chủ trì thực hiện dự án, nhiệm vụ môi trường.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên vàMôi trường kiểm tra, thanh quyết toán kinh phí đã cấp cho các cơ quan chủ trìthực hiện dự án, nhiệm vụ môi trường.

Điều 25. Khen thưởng và xửlý

- Cơ quan, đơn vị, cá nhân chủtrì thực hiện các dự án, nhiệm vụ đạt kết quả xuất sắc, áp dụng, nhân rộng vàothực tiễn, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường được Ủy bannhân dân tỉnh xem xét khen thưởng.

- Cơ quan, tổ chức và cá nhâncó thẩm quyền quản lý dự án, nhiệm vụ môi trường của tỉnh hoặc cơ quan, tổchức, cá nhân được giao thực hiện dự án, nhiệm vụ môi trường của tỉnh nếu viphạm Quy định này thì tùy tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật, xử phạthành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Chương 6.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao cho Sở Tài nguyên và Môitrường chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quy định này.

Trong quá trình triển khai nếucó gì khó khăn, vướng mắc, các đơn vị cần phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên vàMôi trường để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung./.