ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2013/QĐ-UBND

Tuy Hoà, ngày 14 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHQUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005;Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ quy định chitiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch tỉnh Phú Yên (tại Tờ trình số: 1359/TTr - SVHTTDL, ngày 06 tháng 8năm 2013),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy chế phối hợp quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các sở, ban, ngànhtỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cánhân có hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM. UBND TỈNH PHÚ YÊN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝHOẠT ĐỘNG DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23 / 2013/QĐ-UBND , Ngày 14 tháng 8 năm 2013 củaUBND tỉnh Phú Yên)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.

1. Phạm vi điều chỉnh.

Quy chế này quy định cụ thể trách nhiệm phối hợpquản lý một số lĩnh vực trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh theo quy địnhcủa Luật Du lịch và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Dulịch.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã,thành phố, các đơn vị có chức năng quản lý chuyên ngành, lĩnh vực có liên quanđến hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

b) Các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nướchoạt động du lịch hoặc có hoạt động liên quan đến du lịch trên địa bàn tỉnh PhúYên.

Điều 2. Những yêu cầu cơ bản trong việc quảnlý hoạt động du lịch.

1. Quản lý các hoạt động du lịch nhằm giúp chocác tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên du lịch một cách hợp lý theoQuy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Phú Yên đã được duyệt và theo đúngmục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

2. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý kịp thờicác hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về khai thác, sử dụng tài nguyêndu lịch, gây ô nhiễm môi trường sinh thái, ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninhtrật tự và an toàn xã hội ở địa phương và các hành vi vi phạm khác.

3. Khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh dulịch, cộng đồng dân cư có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên du lịch vì lợi íchchung theo hướng phát triển bền vững.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp.

1. Công tác phối hợp quản lý nhà nước dựa trêncơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã,thành phố, đảm bảo đồng bộ, kịp thời, chặt chẽ, thống nhất trong công tác quảnlý, kiểm soát hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tráchnhiệm chủ trì tham mưu UBND Tỉnh chỉ đạo công tác phối hợp quản lý nhà nước vềhoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trìphối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện công tác quản lý nhànước về hoạt động du lịch trên địa bàn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và theo phân cấp của UBND Tỉnh.

4. Các cơ quan quản lý chuyênngành của tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiệncông tác quản lý nhà nước về các hoạt động liên quan đến lĩnh vực du lịch trongphạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và theo phân cấp của UBND Tỉnh.

Điều 4. Giải thích từ ngữ.

Trong Quy chế này, ngoài các từ ngữ được giảithích theo Điều 4 của Luật Du lịch, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

Dịch vụ du lịch khác bên ngoài cơ sở lưu trú dulịch bao gồm: nhà hàng, quán ăn, quán bar; massage, spa và các dịch vụ chăm sócsức khỏe khác; dịch vụ thể thao trên biển, trên cát; dịch vụ vui chơi giải trí;bán các sản phẩm lưu niệm, đặc sản; dịch vụ văn hóa, nghệ thuật; dịch vụ chokhách du lịch thuê xe ô tô, mô tô…;

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP QUẢN LÝ

Điều 5. Quản lý tài nguyên du lịch.

1. UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệmtổ chức quản lý, bảo vệ tài nguyên du lịch ở địa bàn, trừ trường hợp tài nguyêndu lịch nằm trong khu vực được UBND Tỉnh giao cho một tổ chức quản lý, bảo vệ,khai thác.

2. Đối với các di tích cấp quốc gia, di tích cấptỉnh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc UBND Tỉnh giao cho một tổchức quản lý thì tổ chức đó có trách nhiệm quản lý, bảo vệ, khai thác nhằm pháthuy giá trị di tích theo đúng Luật Di sản văn hoá và các văn bản quy định hiệnhành về phân cấp quản lý.

3. Đối với các tài nguyên du lịch nhân văn thuộcsở hữu của tổ chức, cá nhân ngoài Nhà nước, UBND Tỉnh khuyến khích và tạo điềukiện để tổ chức, cá nhân quản lý, bảo vệ và khai thác phục vụ du lịch nhưngphải thực hiện việc đăng ký kinh doanh theo quy định và thông báo cho Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện việc quản lý theo Luật Di sản văn hoá.

4. Trong trường hợp cần sử dụng tài nguyên dulịch tự nhiên để tổ chức các hoạt động vì mục đích chung, UBND Tỉnh có quyếtđịnh trưng dụng cụ thể; UBND huyện, thị xã, thành phố hoặc tổ chức được giaoquản lý phải chấp hành theo chỉ đạo của UBND Tỉnh.

5. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có tráchnhiệm tham mưu UBND Tỉnh quyết định phân cấp quản lý các di tích đã được xếphạng; ban hành Quy chế quản lý và phát huy giá trị các di tích trên địa bàntỉnh, trong đó quy định cụ thể: phân cấp quản lý; trách nhiệm và mối quan hệphối hợp quản lý, bảo vệ và khai thác các giá trị di tích phục vụ du lịch; côngtác xã hội hóa, công tác tôn tạo di tích; công tác thanh tra, kiểm tra xử lý viphạm…

Điều 6. Quản lý, khai thác các khu, điểm dulịch, tuyến du lịch.

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có tráchnhiệm chủ trì, phối hợp các ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố tham mưu Chủtịch UBND Tỉnh quyết định công nhận các khu, điểm du lịch, tuyến du lịch địaphương và mô hình quản lý, khai thác theo quy định của Luật Du lịch; có thểthành lập Ban quản lý, Tổ quản lý để thực hiện quản lý, khai thác.

2. UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệmtổ chức quản lý, khai thác các khu, điểm du lịch trên địa bàn; trường hợp khu,điểm du lịch đã được UBND tỉnh giao cho một tổ chức thì tổ chức đó có tráchnhiệm quản lý, khai thác.

3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có tráchnhiệm quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia khai thác tuyến du lịch.

4. UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phốihợp với tổ chức được giao quản lý khu, điểm du lịch, các di tích văn hóa - lịchsử, danh thắng… để thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn,văn minh, vệ sinh môi trường; tổ chức hoặc phối hợp kiểm tra, xử lý theo thẩmquyền và kiến nghị cấp có thẩm quyền có biện pháp xử lý theo quy định luật;phối hợp với các hội, đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền, giáo dục và vậnđộng nhân dân tham gia giữ gìn và bảo vệ tài nguyên du lịch nhằm đảm bảo hàihòa lợi ích chung.

Điều 7. Phối hợp quản lý quy hoạch, thiết kế,xây dựng các công trình du lịch trên địa bàn tỉnh.

1. Sở Xây dựng có trách nhiệm:

a) Thực hiện chức năng quản lý việc xây dựngtheo phân cấp quản lý nhằm bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, không gian kiến trúckhu vực ven biển; bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa và các công trình hạtầng kỹ thuật khác; sử dụng hiệu quả đất đai xây dựng công trình.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao vàDu lịch, các ngành có liên quan tham mưu UBND Tỉnh ban hành các quy định xâydựng đối với các dự án du lịch nói chung và việc xây dựng các dự án du lịch venbiển như: chỉ giới, mật độ, chiều cao, tỷ lệ cây xanh, ranh đất phía mặt biểnđược phép xây dựng; việc bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật như: công trìnhgiao thông, điện, thông tin liên lạc, cấp thoát nước…

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

a) Làm đầu mối phối hợp với các ngành liên quan,UBND các huyện, thị xã, thành phố giám sát, theo dõi, đôn đốc nhà đầu tư thựchiện các dự án du lịch từ khi có thông báo chủ trương đầu tư, có giấy chứngnhận đầu tư đến khi dự án đi vào hoạt động; đề xuất UBND Tỉnh chỉ đạo cácngành, địa phương kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trìnhthực hiện dự án; định kỳ 6 tháng một lần, thông tin cho các ngành, các địaphương có liên quan về tình hình đầu tư các dự án du lịch.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao vàDu lịch đề xuất danh mục các dự án kêu gọi đầu tư phát triển du lịch phù hợpvới Quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh; tăng cường công tác xúc tiến đầu tưcác dự án du lịch.

3. Sở Tài nguyên Môi trường:

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Dulịch các ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý đất đã đượcquy hoạch để phát triển du lịch, đất trong khu vực di tích đã được công nhận.

Điều 8. Quản lý các hoạt động kinh doanh dịchvụ du lịch.

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tráchnhiệm quản lý các hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch, lữ hành du lịch; cáchoạt động kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí, dịch vụ văn hóa, nghệ thuật vàcác dịch vụ thể thao phục vụ khách du lịch.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện,thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp các cơ quan quản lý chuyên ngành thựchiện công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhànước đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch khác bênngoài các cơ sở lưu trú du lịch.

3. Sở Công thương có trách nhiệm quản lý hoạtđộng kinh doanh bên ngoài các cơ sở lưu trú du lịch: các cở sở kinh doanh cácmặt hàng thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm lưu niệm, đặc sản của Phú Yên phục vụkhách du lịch.

4. Sở Y tế có trách nhiệm quản lý hoạt động kinhdoanh massage và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác phục vụ khách du lịch bênngoài các cơ sở lưu trú du lịch; quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm theo quyđịnh, nhất là công tác bảo đảm an toàn thực phẩm với những tổ chức, hộ giađình, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống.

5. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm quản lýhoạt động kinh doanh dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng phương tiện đườngbộ, đường thủy, hàng không theo quy định.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố có tráchnhiệm quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bên ngoài các cơ sở lưu trú du lịchnhư: nhà hàng, quán ăn, quán bar, cho khách du lịch thuê xe ô tô, mô tô; chothuê phao bơi ở các bãi tắm ven biển; bán hàng rong ở các khu, điểm du lịchtrên địa bàn.

Điều 9. Quản lý khách du lịch.

1. Quản lý khách lưu trú:

a) Các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch có tráchnhiệm cập nhật thông tin khách lưu trú; thực hiện đăng ký, khai báo khách lưutrú đúng quy định và bảo đảm an toàn về tính mạng, tài sản đối với khách lưutrú tại cơ sở.

b) Khi nhận được tin của cơ sởlưu trú du lịch báo tin khách du lịch bị tai nạn nghiêm trọng thì cơ quan Côngan địa phương phải kịp thời báo cáo chính quyền, Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch và ngành chức năng để cùng với chủ cơ sở thực hiện các biện pháp, thủ tụccần thiết.

2. Quản lý khách tham quan:

a) Đơn vị kinh doanh lữ hành có trách nhiệm bảođảm an toàn về tính mạng, tài sản đối với khách tham gia các chương trình thamquan do đơn vị tổ chức;

b) Trong phạm vi quản lý của mình, các tổ chứcđược giao quản lý khu di tích, khu du lịch, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanhkhu, điểm du lịch… có trách nhiệm hướng dẫn khách tham quan thực hiện các quyđịnh nhằm đảm bảo an toàn cho khách tham quan; thực hiện các biện pháp cầnthiết để hạn chế thiệt hại và liên hệ ngay với cơ quan chức năng để hỗ trợ việccứu hộ, cứu nạn, cấp cứu đối với khách tham quan khi xảy ra sự cố.

Điều 10. Quản lý an ninh, trật tự xã hội.

1. Công an tỉnh có trách nhiệm:

a) Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thựchiện công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự xã hội; phòng chống cháy nổ,chống tệ nạn xã hội; bảo vệ trật tự an toàn giao thông ở các tuyến, khu, điểmdu lịch, khu di tích và trong các sự kiện, hoạt động phục vụ du lịch;

b) Quản lý việc thực hiện đăng ký khách lưu trú,xuất nhập cảnh đối với khách du lịch quốc tế; quản lý người nước ngoài cư trú,làm việc, hoạt động trong lĩnh vực du lịch; Hướng dẫn, tạo điều kiện cho các tổchức, cá nhân hoạt động, kinh doanh du lịch và khách du lịch thực hiện đúng quyđịnh về thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú, đi lại tại Việt Nam vàcác quy định khác liên quan an ninh, trật tự;

c) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm traviệc thực hiện các quy định Nhà nước về an ninh và trật tự an toàn xã hội liênquan đến hoạt động du lịch đối với các cơ sở kinh doanh du lịch; Thông tin kịpthời về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, bọn tội phạm lợidụng hoạt động du lịch xâm phạm an ninh, trật tự. nhằm góp phần nâng cao tinhthần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên ngành du lịch với sựnghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Chủ trì, phối hợp với các ngành, đoàn thể vàUBND các huyện, thị xã, thành phố có biện pháp giải quyết tình trạng nhữngngười ăn xin đeo bám khách du lịch tại các khu di tích, các khu, điểm du lịch.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố có tráchnhiệm:

Kiểm tra, kiểm soát hoạt động buôn bán hàngrong, chống các hành vi cò mồi, tranh giành khách, lừa đảo trong hoạt động kinhdoanh dịch vụ du lịch ở các khu di tích, khu, điểm du lịch trên địa bàn.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tráchnhiệm:

a) Phối hợp Công an tỉnh phổ biến, hướng dẫn cáccơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ bổ trợ du lịch thực hiện các quy định nhànước về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội;

b) Thông báo, cung cấp cho Côngan tỉnh các thông tin, tài liệu liên quan phục vụ công tác đảm bảo an ninhchính trị và trật tự an toàn xã hội ở các khu, tuyến, điểm du lịch và trong cácsự kiện văn hóa, thể thao phục vụ du lịch.

5. Các cơ sở kinh doanh du lịch:

Có trách nhiệm thực hiện công tác bảo vệ nội bộ,bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo vệ bí mậtnhà nước; tổ chức lực lượng bảo vệ nội quy bảo vệ và các quy định khác liênquan đến an ninh, trật tự đối với đơn vị mình quản lý.

Điều 11. Quản lý an toàn giao thông đường bộ,đường thủy.

1. Sở Giao thông vận tải:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch quản lý dự án đầu tư các công trình du lịch có liên quan đến hệ thốnggiao thông đường bộ, đường thủy theo thẩm quyền;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch theo dõi quản lý hoạt động vận tải khách du lịch đường thủy nội địa;tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường thủytrong hoạt động vận tải khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa;

c) Cấp biển hiệu xe ô tô đạt tiêu chuẩn vậnchuyển khách du lịch theo quy định; phối hợp kiểm tra các bến, điểm dừng, đỗtrên đường bộ, đường thủy và các phương tiện vi phạm điều kiện kinh doanh theoquy định của pháp luật;

d) Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã,thành phố tổ chức phân luồng giao thông bảo đảm để các xe ô tô được cấp biểnhiệu xe ô tô vận chuyển khách du lịch được ưu tiên trong việc bố trí nơi dừng,đỗ thuận tiện để đón, tiễn khách du lịch tại bến xe, nhà ga, sân bay, bến cảng,bến thuyền, khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở dịchvụ du lịch khác; không hạn chế về thời gian hoạt động trên tuyến đường dẫn đếncác khách sạn từ 3 sao trở lên theo quy định.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải vàcác cơ quan có liên quan tổ chức tập huấn nghiệp vụ du lịch cho lái xe vànhân viên phục vụ trên xe ô tô vận chuyển khách du lịch; cho nhân viên phục vụvà người lái phương tiện.

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh:

Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phốvà các ngành liên quan bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và bảo đảm an ninh quốc phòngtrong khu vực có hoạt động du lịch.

Điều 12. Quản lý môi trường, nước và vệ sinhan toàn thực phẩm.

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

a) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm traviệc thực hiện các thủ tục, quy định Nhà nước về bảo vệ môi trường, nước đốivới các cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch; phát hiện và xử lý kịp thờicác trường hợp vi phạm;

b) Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên giám sát, xử lý chấtlượng môi trường, nước tại các khu di tích, khu du lịch, điểm du lịch, các cơsở kinh doanh du lịch thực hiện các biện pháp bảo vệ tốt môi trường, nước tạicác khu du lịch, điểm du lịch theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước vàbảo vệ môi trường;

c) Chỉ đạo lực lượng thanh tra tăng cường côngtác phối hợp với thanh tra chuyên ngành du lịch, cảnh sát môi trường trong việcquản lý môi trường du lịch.

2. Sở Y tế có trách nhiệm:

Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra việcthực hiện các quy định nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sởlưu trú du lịch, các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh các mặt hàngđặc sản phục vụ khách du lịch.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố có tráchnhiệm:

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra,kiểm soát việc thực hiện các quy định Nhà nước về bảo vệ môi trường trong hoạtđộng du lịch ở địa phương; việc chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thựcphẩm đối với các tổ chức, cá nhân bán thức ăn, thức uống phục vụ khách du lịchở các khu di tích, khu du lịch, điểm du lịch.

Điều 13. Quản lý thuế, giá cả, chất lượnghàng hóa, dịch vụ du lịch.

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có tráchnhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND cáchuyện, thị xã, thành phố và các tổ chức được giao quản lý các di tích lịch sửvăn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa… đề xuất UBND Tỉnh quy định vềviệc thu phí, mức phí và quản lý phí tham quan nhằm mục đích bù đắp một phầnhoặc toàn bộ chi phí để quản lý, bảo quản chống xuống cấp đối với di tích, côngtrình đó;

b) Tham mưu UBND Tỉnh biện pháp bình ổn giá dịchvụ phục vụ khách du lịch trong những ngày cao điểm, lễ, tết;

c) Chủ trì, phối hợp các cơ quan có chức năngkiểm tra, xử lý tài xế, hướng dẫn viên du lịch móc ngoặc với các cơ sở kinhdoanh dịch vụ, đòi chi hoa hồng một cách bất hợp lý khi đưa khách đến cơ sở đểăn uống, mua sắm, sử dụng dịch vụ tạo sự cạnh tranh không lành mạnh và gâythiệt hại cho khách du lịch;

d) Kiểm tra, kiểm soát về chất lượng dịch vụphục vụ du khách của các tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú du lịch, lữ hành,vận chuyển khách du lịch.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm:

a) Tham mưu UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dânTỉnh quy định về việc thu, quản lý và sử dụng phí tại các điểm tham quan dulịch theo đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

b) Tham mưu Chủ tịch UBND Tỉnh quy định cácchính sách, biện pháp quản lý giá, bình ổn giá; phối hợp kiểm tra việc niêm yếtgiá và bán theo giá niêm yết trong lĩnh vực kinh doanh du lịch phù hợp với quyđịnh hiện hành của Nhà nước;

c) Hướng dẫn các đơn vị thu phí thực hiện việckê khai, thu, nộp, mở sổ sách, chứng từ kế toán và quyết toán phí theo đúng quyđịnh pháp luật.

3. Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm:

a) Thực hiện kiểm tra việc in, phát hành, quảnlý, sử dụng hoá đơn trên báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn của các tổ chức, hộkinh doanh, cá nhân;

b) Hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiệnchế độ sổ sách kế toán, sử dụng hóa đơn, chứng từ trong hoạt động kinh doanh vàkê khai nộp thuế theo quy định pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh du lịch.

4. Sở Công thương có trách nhiệm:

Chủ trì phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchkiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định về niêm yết giá và bán theo giániêm yết, quy định về ghi nhãn hàng hóa, kinh doanh hàng cấm,hàng giả, hàng không bảo đảm chất lượng… đối với các tổ chức, cá nhân kinhdoanh du lịch, dịch vụ du lịch.

5. Sở Khoa học Công nghệ có trách nhiệm:

Chủ trì, phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao và Dulịch và các ngành chức năng tham mưu UBND Tỉnh phê duyệt các danh mục đề tài,dự án, hội thảo khoa học trong từng giai đoạn để kêu gọi các cơ quan nghiên cứukhoa học, các tổ chức, cá nhân có năng lực tham gia thực hiện nhằm làm cơ sởkhoa học để định hướng phát triển sản phẩm du lịch, giúp doanh nghiệp, nhà đầutư có cơ sở đầu tư phát triển du lịch.

Điều 14. Phối hợp trong cấp giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch khác.

1. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, cấphuyện có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có đăng kýkinh doanh lưu trú du lịch, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đạt chuẩn phục vụkhách du lịch, kinh doanh lữ hành, đại lý lữ hành, ô tô vận chuyển khách dulịch và các hoạt động khác liên quan đến lĩnh vực du lịch liên hệ Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch để được hướng dẫn về các điều kiện, tiêu chuẩn quy định đểcó hướng đầu tư kinh doanh phù hợp;

b) Hàng quý cung cấp danh sách các tổ chức đượccấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh liên quan đến du lịch, dịch vụ du lịchtrên website chuyên ngành hoặc gởi bằng văn bản cho Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch và Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện để theo dõi, quản lý.

c) Hằng năm rà soát, kiểm tra các dự án du lịchđã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, kiênquyết thu hồi giấy phép những dự án không triển khai, chậm triển khai mà khôngcó lý do chính đáng.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tráchnhiệm:

Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về đầu tư kinhdoanh lưu trú du lịch, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đạt chuẩn phục vụ khách dulịch, kinh doanh lữ hành, đại lý lữ hành, ô tô vận chuyển khách du lịch... khicác tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Điều 15. Phối hợp về thông tin, thống kê dulịch.

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tráchnhiệm: Thông báo kịp thời các quy định mới trong lĩnh vực du lịch và các vấn đềcần phối hợp thực hiện trong công tác quản lý về du lịch cho các sở, ngành,UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan; Cung cấp cho Công an tỉnh, CụcThống kê, Cục Thuế tỉnh tình hình về hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh địnhkỳ hàng quý và đột xuất khi có yêu cầu phục vụ công tác quản lý chuyên ngành;

2. Cục Thống kê có trách nhiệm chủ trì, phối hợpSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều tra, công bố số liệu thống kê du lịch hàngtháng, quý, năm.

3. Công an tỉnh cung cấp cho Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch thông tin, số liệu về lượng khách, cơ cấu khách du lịch do cơsở lưu trú du lịch khai báo; tình hình an ninh trật tự xã hộiở các địa bàn du lịch… theo định kỳ hàng quý và đột xuất khi có yêu cầu phục vụcông tác quản lý nhà nước về du lịch.

4. Cục Thuế tỉnh cung cấp cho Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch thông tin, số liệu liên quan về thu ngân sách, thuế từ hoạtđộng kinh doanh du lịch… định kỳ hàng quý và đột xuất khi có yêu cầu phục vụcông tác quản lý nhà nước về du lịch.

Điều 16. Phối hợp về thanh tra, kiểm tra, xửlý vi phạm trong hoạt động du lịch.

1. Các cơ quan quản lý chuyên ngành, UBND cáchuyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

a) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchtrong tổ chức thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực du lịch đảm bảo không trùnglặp về nội dung đối với một đơn vị, doanh nghiệp theo quy định;

b) Thông báo bằng văn bản cho Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch về các cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ bổ trợ du lịch vi phạmcác quy định của Nhà nước về an ninh trật tự, môi trường, vệ sinh an toàn thựcphẩm, thuế, niêm yết giá, khai báo khách lưu trú… sau các đợt thanh tra, kiểmtra.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tráchnhiệm:

- Cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan vềcác doanh nghiệp du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cho các cơ quan cóchức năng phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực du lịch;

- Trong trường hợp cần thiết có thể tham mưuUBND Tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, mời các cơ quan chức năng: thuế,tài chính, công an, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm… để tổ chức kiểm tra,xử lý kịp thời các vi phạm liên quan đến các hoạt động du lịch.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Tổ chức thực hiện.

1. Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện,thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụdu lịch khác trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tráchnhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này; định kỳ hàng nămtổng hợp báo cáo UBND Tỉnh.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn,vướng mắc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phản ảnh về SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp trình UBND Tỉnh xem xét, điều chỉnh,bổ sung cho phù hợp.

Điều 18. Khen thưởng, xử lý vi phạm.

1. Các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tíchtrong việc tổ chức thực hiện Quy chế này sẽ được khen thưởng theo quy định.

2. Các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế tùy theomức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật./.