ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2014/QĐ- UBND

Bắc Kạn, ngày 29 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊNĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dânngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đốivới cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động khôngchuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thểnhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trìnhsố 1705/TTr-SNV ngày 06 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phân cấp quảnlý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký banhành.

- Bãi bỏ các nội dung quy định đối với công chứcxã, phường, thị trấn tại Quyết định số 1671/2004/QĐ-UB ngày 13 tháng 9 năm 2004củaỦy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việcban hành quy định phân cấp quản lý sử dụng cán bộ, công chức cấp xã.

- Bãi bỏ Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4năm 2012 củaỦy ban nhân dân tỉnh về việcủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ có ý kiến bằng văn bản về điều động, tiếp nhậncông chức cấp xã ra ngoài tỉnh và từ tỉnh khác đến làm việc tại tỉnh Bắc Kạn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủyban nhân dân các huyện, thị xã và Chủ tịch Ủyban nhân dân các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục KTVB-Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐB QH đơn vị tỉnh BK;
- Sở, ban, ngành;
- LĐVP;
- Cổng thông tin ĐT tỉnh, TT Công báo;
- Lưu: VT, Lệ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

QUY ĐỊNH

PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN(kèm theo Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm viđiều chỉnh

Quy định này quy định về phân cấp quản lý công chứcxã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đượcquy định tại khoản 3 Điều 61 Luật Cán bộ, công chức.

Điều 2. Nguyên tắc phân cấpquản lý công chức cấp xã

1. Ủy bannhân dân tỉnh thống nhất phân cấp quản lý công chức cấp xã trong phạm vi toàn tỉnhtheo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ, có sự phân công, phân cấpgắn với trách nhiệm của chính quyền các cấp và các cơ quan có liên quan.

2. Công tác phân cấp quản lý công chức cấp xã đặtdưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, phù hợp với các quy định của pháp luật, đảm bảotính ổn định trong bố trí, sử dụng côngchức cấp xã, không ngừng nâng cao chất lượng,từng bước chuẩn hóa đội ngũ công chức cấp xã theo quyđịnh của Chính phủ, Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành Trung ương có liên quan, đảmbảo phù hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn của tỉnh.

Điều 3. Nội dung phân cấp, quảnlý

- Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạmpháp luật về công chức cấp xã;

- Quy định số lượng đối với các chức danh công chứccấp xã;

- Xây dựng quy hoạch công chức cấp xã;

- Tuyển dụng, đánh giá tập sự, bổ nhiệm, phân côngnhiệm vụ đối với công chức cấp xã:

- Điều động, tiếp nhận, xếp lương, nâng bậc lương,chuyển xếp lương, đào tạo, bồi dưỡng, chính sách đãi ngộ đối với công chức cấpxã;

- Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm, quyếtđịnh khen thưởng, xử lý kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công chứccấp xã;

- Quyết định thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối vớicông chức cấp xã;

- Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê công chức cấpxã.

- Lập và quản lý hồ sơ công chức cấp xã.

Chương II.

PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÔNG CHỨCCẤP XÃ

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn củaỦy ban nhân dân tỉnh

1. Chỉ đạo thực hiện các nội dung quản lý công chứccấp xã theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọitắt là Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ).

2. Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luậtcông chức cấp xã và hướng dẫn xử lý kỷ luật đối với công chức cấp xã theo quy định.

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn củaChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Cho ý kiến về việc tuyển dụng, tiếp nhận công chứccấp xã không qua thi tuyển đối với các trường hợp quy định tại Điều 15 Thông tưsố 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về chứctrách, tiêu chuẩn cụ thể nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn(sau đây gọi tắt là Thông tư số 06/2012/TT-BNV ).

2. Cho ý kiến về việc xếp lương đối với các trườnghợp người được tuyển dụng vào công chức đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắtbuộc và chưa hưởng trợ cấp một lần.

3. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ có ý kiến bằngvăn bản trước khi Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thị xã quyết định điều động, tiếp nhận đối với các chức danhcông chức cấp xã chuyển ra ngoài tỉnh và từ tỉnh khác đến.

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn củaỦy ban nhân dân cấp huyện, thị xã (gọichung là cấp huyện)

1. Lập kế hoạch, quy hoạch xây dựng, sử dụng độingũ công chức cấp xã.

2. Tổ chức thực hiện việc tuyển dụng công chức cấpxã theo quy định tại Nghị định số 112/2011/NĐ-CP Thông tư số 06/2012/TT-BNV vàQuyết định số 532/2013/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 củaỦyban nhân dân tỉnh Bắc Kạn;

Công nhận đối với người hoàn thành chế độ tập sự vàhủy bỏ quyết định tuyển dụng đối với người tập sự được thực hiện theo khoản 2,Điều 25 và khoản 2, Điều 26 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP .

3. Tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xãtheo hướng dẫn và phân cấp của Ủy bannhân dân tỉnh.

4. Thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện cácquy định về công chức cấp xã.

5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công chức cấpxã theo quy định của pháp luật.

6. Tổng hợp thống kê, báo cáo số lượng, chất lượngđội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn cấp huyện.

7. Hướng dẫn, kiểm tra việc lập và quản lý hồ sơcông chức cấp xã theo quy định tại Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 củaBộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ côngchức; Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ banhành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, côngchức; Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ vềviệc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức và các quy định hiệnhành khác có liên quan.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn củaChủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Quyết định người trúng tuyển trong tuyển dụngcông chức cấp xã đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số112/2011/NĐ-CP .

2. Quyết định nâng bậc lương, chuyển xếp lương,chính sách đãi ngộ, thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức cấp xã.

3. Quyết định điều động, tiếp nhận công chức cấp xãtheo quy định tại khoản 1 và điểm b, khoản 2, Điều 27 Nghị định số112/2011/NĐ-CP ; thay đổi chức danh, chuyển đổi vị trí việc làm đối với công chứccấp xã;

Đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã: Việcđiều động được thực hiện theo yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc điềuđộng, tiếp nhận khi có văn bản đề nghị của Ban Chỉ huy Quân sự huyện (trước khiđề nghị điều động, tiếp nhận Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện phải thống nhất với Ủy ban nhân dân cấp xã);

Ủy ban nhândân các huyện, thị xã báo cáo Sở Nội vụ bằng văn bản trước khi thực hiện các nộidung quy định tại khoản này.

4. Quyết định cử (hoặc đồng ý) cho công chức cấp xãđi đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch, quy hoạch.

5. Quyết định khen thưởng, xử lý kỷ luật công chứccấp xã theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn củaỦy ban nhân dân cấp xã

1. Tiếp nhận và phân công nhiệm vụ, vị trí việc làmcho công chức xã theo quyết định tuyển dụng, điều động, tiếp nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện; đánh giá quá trình tậpsự và đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyệncông nhận kết quả tập sự của công chức cấp xã mới được tuyển dụng.

2. Trực tiếp quản lý và sử dụng công chức cấp xã.

3. Thực hiện chế độ, chính sách, lập kế hoạch đào tạo,bồi dưỡng; quy hoạch, tạo nguồn đối với công chức cấp xã.

4. Đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ở cấp huyệnkhen thưởng công chức cấp xã.

5. Lập hồ sơ và đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩmquyền cấp huyện về xử lý vi phạm đối vớicông chức cấp xã theo quy định của pháp luật.

6. Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công chức cấpxã theo quy định của pháp luật và đúng thẩm quyền được giao.

7. Thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũcông chức cấp xã.

8. Lập và quản lý hồ sơ công chức cấp xã theo hướngdẫn của Ủy ban nhân dân cấp huyện 02 bộ(lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã 01 bộ, gửiPhòng Nội vụ 01 bộ để quản lý và theo dõi).

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn củaChủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Chỉ đạo, quản lý công chức cấp xã trong việc thựchiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực được giao. Ngoài ra, có thể giao một sốnhiệm vụ khác cho công chức cấp xã ngoài lĩnh vực phụ trách của công chức đótheo sự chỉ đạo của cấp trên theo quy địnhcủa pháp luật.

2. Nhận xét, đánh giá hằng năm mức độ hoàn thànhnhiệm vụ công việc đối với công chức cấp xã.

3. Quyết định khen thưởng, kỷ luật theo thẩm quyềnđối với công chức cấp xã.

Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn củaGiám đốc Sở Nội vụ

1. Tham mưu giúp Ủyban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh thực hiện các nội dung quản lý công chức cấp xã quy định tại Điều4, Điều 5 Quy định này;

2. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan quảnlý công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã.

3. Hằng năm báo cáo Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh việc tiếp nhận công chứckhông qua thi tuyển và xếp lương đối với công chức cấp xã được quy định tại khoản2, Điều 5 Quy định này.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và cử công chứctham gia Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

5. Theo dõi, cho ý kiến việc điều động, thay đổi vịtrí làm việc của công chức cấp xã trong địa bàn tỉnh, huyện, xã.

6. Kiểm tra việc lập và quản lý hồ sơ công chức cấpxã.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Ủy bannhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấpxã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy địnhnày.

2. Các nội dung khác về quản lý công chức cấp xãkhông nêu trong Quy định này được thực hiệntheo các quy định hiện hành của pháp luật.

3. Sở Nội vụ có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ,quyền hạn được giao, đồng thời phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chứctheo dõi và kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắcphản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua SởNội vụ) để xem xét, giải quyết./.