UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2014/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁCĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI, ĐỐI TƯỢNG CẦN BẢO VỆ KHẨN CẤP TẠI CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃHỘI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứLuật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứNghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chitiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật;

Căn cứNghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy địnhchính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội;’

Theo đềnghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 966/TTr-SLĐTBXH ngày 13/10/2014 về việc ban hành quyết định quy định mức trợcấp nuôi dưỡng hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng cần bảovệ khẩn cấp tại cơ sở bảo trợ xã hội công lập,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng đối với cácđối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp tại cơ sở bảo trợ xãhội công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long như sau:

1. Mức trợcấp nuôi dưỡng hàng tháng:

a) Đối vớitrẻ em dưới 04 tuổi: 1.350.000 đồng/người/tháng;

b) Đối vớitrẻ em từ 04 tuổi đến dưới 16 tuổi và người cao tuổi: 1.080.000đồng/người/tháng;

c) Đối vớingười từ 16 tuổi đến dưới 60 tuổi: 810.000 đồng/người/tháng;

2. Hỗ trợmua sắm quần áo, vật dụng phục vụ sinh hoạt của đối tượng bảo trợ xã hội:600.000 đồng/người/năm.

3. Hỗ trợchi phí mai táng phí khi chết: 5.400.000 đồng/người.

Điều 2. Hiệu lực thi hành:

1. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và được đăng công báotỉnh.

2. Bãi bỏQuyết định số 806/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh vềviệc quy định mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xãhội sống trong cơ sở bảo trợ xã hội.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốcSở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính và các tổ chức, cánhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Rón