ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2014/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 22 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM 2 KHOẢN 2 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2013/QĐ-UBND NGÀY28/10/2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNGTIỀN CHO THUÊ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TẠI CÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phíngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệphí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quảnlý chợ;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩmquyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII - kỳ họp thứ 13 về việc sửađổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND ngày08/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn khung mức thu, quản lývà sử dụng tiền cho thuê địa điểm kinh doanh tại các chợ trên địa bàn tỉnh TràVinh;

Theo đề nghị của Giám đốc SởTài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sungđiểm 2 khoản 2 Điều 1 Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của Ủy bannhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền cho thuê địađiểm kinh doanh tại các chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, cụ thể như sau:

“ - Đối với chợ được đầu tư xâydựng bằng nguồn vốn không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước được áp dụng mứcthu theo phương án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thẩm quyền phê duyệt phương ánđầu tư thực hiện theo Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủvề phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 củaChính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ”

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế Trà Vinh; Thủtrưởng Sở, Ban ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHĐồng Văn Lâm