ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐẮK NÔNG-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2015/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 18 tháng 09 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNHĐẮK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạmpháp luật của Hội đồng nhân dân, y ban nhân dânngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CPngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên mônthuộcy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương;

Căn cứ Nghị định số 22/2015/NĐ-CPngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướngdẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộcy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư phápthuộc y ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phốthuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụtại Tờ trình số: 224/TTr-SNV ngày 17 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày,kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1502/QĐ-CT UBND ngày 30/9/2009 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnhĐắk Nông ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 1164/QĐ- UBND ngày 25/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc chuyển giaoPhòng Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh sang S Tư pháp.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh,Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịchUBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Như Điều 3;
- Báo Đắk Nông, Đài PTTH tỉnh;
- Công báo tỉnh, cổng TTĐT tỉnh;
- Chi cục Văn thư-Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, KHTH, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCHDiễn

QUY ĐỊNH

CHỨCNĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐẮK NÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/ 2015/QĐ-UBND ngày18/9/2015 của y ban nhân dân tỉnh Đk Nông)

Điều 1. Vị trívà chức năng

1. Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông (sau đâygọi là Sở Tư pháp) là cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhândân tỉnh Đắk Nông (sau đây gọi là y ban nhân dân tỉnh),thực hiện chức năng tham mưu, giúp y ban nhân dân tỉnh quảnlý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật;theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểmsoát thủ tục hành chính; pháp chế; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơsở; hộ tịch; quốc tịch; chứng thực; nuôi con nuôi; lý lịch tư pháp; bồi thườngnhà nước; trợ giúp pháp lý; luật sư; tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tưpháp; bán đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; quản lý công tác thi hành phápluật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định củapháp luật.

2. Sở Tư pháp có tư cách pháp nhân,có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế vàcông tác của y ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo,hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp. Trụ sởSở Tư pháp đặt tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Điều 2. Nhiệm vụvà quyền hạn

1. Trình y bannhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và cácvăn bản khác thuộc phạm vi thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực tư pháp;

b) Dự thảo kế hoạch dài hạn, 05 năm,hàng năm và các đề án, dự án, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệmvụ cải cách hành chính nhà nước, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện pháp luậtthuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân, y ban nhândân tỉnh trong lĩnh vực tư pháp;

c) Dự thảo quy hoạch phát triển nghề luật sư, công chứng, bán đấu giá tài sản và các nghềtư pháp khác ở địa phương thuộc phạm vi quản lý nhà nước của y ban nhân dân tỉnh;

d) Dự thảo văn bản quy định cụ thể điềukiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tư pháp;Trưởng, Phó trưởng phòng Phòng Tư pháp thuộc y ban nhândân huyện, thị xã (sau đây gọi chung là y ban nhân dân cấphuyện).

2. Trình Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định thành lập, sápnhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Tư pháp theo quy định củapháp luật;

b) Dự thảo quyết định, chỉ thị cá biệtthuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnhvề công tác tư pháp ở địa phương.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quyphạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án trong lĩnh vựctư pháp đã được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

4. Về xây dựng văn bản quy phạm phápluật:

a) Phối hợp với Văn phòng y ban nhân dân tỉnh trình y ban nhân dân tỉnh phêduyệt, điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của y ban nhân dân tỉnh; phối hợp với Văn phòng y bannhân dân tỉnh lập dự thảo Dự kiến chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồngnhân dân tỉnh để y ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật;

b) Tham gia xây dựng dự thảo các vănbản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của yban nhân dân tỉnh do cơ quan chuyên môn khác của y bannhân dân tỉnh chủ trì soạn thảo;

c) Thẩm định dự thảo các văn bản quyphạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật;

d) Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về cácdự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo sự chỉ đạo của y ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

5. Về theo dõi thi hành pháp luật:

a) Xây dựng, trình y ban nhân dân tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõitình hình thi hành pháp luật trên địa bàn;

b) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra cáccơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tỉnh, y ban nhân dân cấp huyện trong việc thực hiện công tác theo dõi tìnhhình thi hành pháp luật tại địa phương; đề xuất với y bannhân dân tỉnh về việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

c) Tổng hợp, xây dựng báo cáo tìnhhình thi hành pháp luật ở địa phương và kiến nghị các biện pháp giải quyết nhữngkhó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật với y bannhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp;

d) Theo dõi tình hình thi hành phápluật trong các lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của y ban nhân dân tỉnh.

6. Về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạmpháp luật:

a) Giúp y bannhân dân tỉnh tự kiểm tra văn bản do y ban nhân dân tỉnhban hành;

b) Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân cấp huyện; hướngdẫn cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân cấp huyện tựkiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật củaHội đồng nhân dân và y ban nhân dân xã, phường, thtrấn (sau đây gọi chung là y ban nhân dân cấpxã) theo quy định của pháp luật;

c) Tham mưu với Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh xử lý văn bản trái pháp luật đã được phát hiện; kiểmtra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quyđịnh của pháp luật.

7. Tổ chức thực hiện việc rà soát, hệthống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đng nhân dân và y ban nhân dân tỉnh theo quy địnhcủa pháp luật; đôn đc, hướng dn, tng hợp kết quả rà soát, hệ thng hóa chung của các cơ quan chuyên môn thuộc y bannhân dân tỉnh và của y ban nhân dân cấp huyện.

8. Về kiểm soát thủ tục hành chính:

a) Hướng dẫn, tập huấn về chuyên môn,nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tụchành chính; tổ chức thực hiện việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộcphạm vi thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn theo quy địnhcủa pháp luật;

b) Cho ý kiến, thẩm định về thủ tụchành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành củaHội đồng nhân dân, y ban nhân dân tỉnh;

c) Đôn đốc các sở, ngành, cơ quan,đơn vị có liên quan thực hiện việc thống kê các thủ tục hành chính mới banhành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hànhchính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ; kiểm soát chất lượng và nhập dữ liệu thủ tục hànhchính, văn bản liên quan đã được công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tụchành chính; tạo đường kết nối giữa trang tin điện tử của yban nhân dân tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;

d) Tổ chức tiếp nhận, nghiên cứu và đềxuất việc phân công xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy địnhhành chính thuộc phạm vi thẩm quyền của y ban nhân dân vàChủ tịch y ban nhân dân tỉnh; theo dõi, đôn đốc việc xửlý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại các sở,ngành, y ban nhân dân cấp huyện, yban nhân dân cấp xã và các đơn vị khác có liên quan;

đ) Tổ chức nghiên cứu, đề xuất, trìnhy ban nhân dân tỉnh các sáng kiến cải cách thủ tục hànhchính và quy định có liên quan; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị có liênquan tổ chức thực hiện sau khi được Chủ tịch y ban nhândân tỉnh phê duyệt;

e) Giúp y bannhân dân tỉnh kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tạicác sở, ban, ngành, y ban nhân dân cp huyện và y ban nhân dân cấp xã;

g) Đề xuất với yban nhân dân tỉnh thiết lập hệ thống công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểmsoát thủ tục hành chính theo chế độ kiêm nhiệm tại các sở,ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và đơn vị liên quan ở địa phương;

h) Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tụchành chính và cải cách thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quảnlý của Sở Tư pháp.

9. Về phổ biến, giáo dục pháp luật vàhòa giải ở cơ sở:

a) Xây dựng, trình y ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dụcpháp luật và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được ban hành;

b) Theo dõi, hướng dẫn công tác phổbiến, giáo dục pháp luật tại địa phương; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyênmôn trực thuộc y ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chứccó liên quan và y ban nhân dân cấp huyện trong việc tchức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trênđịa bàn;

c) Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thườngtrực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh;

d) Xây dựng, quản lý đội ngũ báo cáoviên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; tham gia với các cơ quan có liênquan thực hiện chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáoviên, giảng viên dạy pháp luật theo quy định của pháp luật;

đ) Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý,khai thác tủ sách pháp luật ở cấp xã và ở các cơ quan, đơn vị theo quy định củapháp luật;

e) Hướng dẫn về tổ chức và hoạt độnghòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ nănghòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên theo Quy chế phối hợp giữa Chính phủ và y ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

10. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch và các Sở có liên quan giúp y bannhân dân tỉnh hướng dẫn việc xây dựng hương ước, quy ước của thôn, bon, buôn, bản,tổ dân phố phù hp với quy định của pháp luật.

11. Giúp y bannhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ về xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận phápluật theo quy định.

12. Về hộ tịch, quốctịch, chứng thực và nuôi con nuôi:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thựchiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, quốc tịch tại địa phương; hướng dẫnnghiệp vụ cho cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân cấphuyện và công chức Tư pháp - Hộ tịch thuộc y ban nhân dâncấp xã về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thựcchữ ký;

b) Xây dựng hệ thống tổ chức đăng kývà quản lý hộ tịch; quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tửtheo quy định; thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật;

c) Giải quyết các việc về nuôi connuôi có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chỉ đạocủa y ban nhân dân tỉnh;

d) Thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các vic về nuôi connuôi thuộc thẩm quyền của y ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật; đnghị y ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch doy ban nhân dân cấp huyện cấp trái với quy định của pháplut (trừ trường hp kết hôn tráipháp luật);

đ) Thực hiện các nhiệm vụ để giải quyếthồ sơ xin nhập, xin thôi, xin trở lại quốc tịch Việt Nam; xác nhận có quốc tịchViệt Nam; xin cấp giấy xác nhận là người có quốc tịch Việt Nam; thông báo có quốctịch Việt Nam; quản lý và lưu trữ hồ sơ về quốc tịch theo quy định của pháp luật.

13. Về lý lịch tư pháp:

a) Xây dựng, quản lý, khai thác, bảovệ và sử dụng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại địa phương theo quy định củapháp luật;

b) Tiếp nhận, xử lý thông tin lý lịchtư pháp do Tòa án, cơ quan Thi hành án dân sự, các cơ quan, tổ chức có liênquan và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cung cấp; cung cấp lý lịch tư pháp,thông tin bổ sung cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia; cung cấp thông tin lýlịch tư pháp cho Sở Tư pháp khác;

c) Lập lý lịch tư pháp, cập nhậtthông tin lý lịch tư pháp bổ sung theo quy định;

d) Cấp phiếu lý lịch tư pháp theo thẩmquyền.

14. Về bồi thường nhà nước:

a) Hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ côngtác bồi thường nhà nước cho công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước củacơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tỉnh và y ban nhân dân cấp huyện;

b) Đề xuất, trình y ban nhân dân tỉnh xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường nhà nướctrong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc chưa có sự thống nhất về việcxác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường nhà nước theo quy định của pháp luật;theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thườngvà thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật;

c) Cung cấp thông tin, hướng dẫn thủtục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường trong hoạt độngquản lý hành chính.

15. Về trợ giúp pháp lý:

a) Quản lý, hướng dẫn về tổ chức vàhoạt động của Trung tâm và Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước;hoạt động tham gia trợ giúp pháp lý của các Văn phòng luật sư, Công ty luật,Trung tâm tư vn pháp luật theo quy định của pháp luật;

b) Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thườngtrực Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lýtrong hoạt động tố tụng tỉnh;

c) Đề nghị Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh bnhiệm, miễn nhiệm Trợ giúpviên pháp lý; quyết định công nhận, cấp và thu hồi thẻ Cộng tác viên trợ giúppháp lý; cấp, thay đổi, thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của Vănphòng luật sư, Công ty luật và Trung tâm tư vấn pháp luật.

16. Về luật sư và tư vấn pháp luật:

a) Tham mưu, đề xuất với y ban nhân dân tỉnh thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển tổ chứchành nghề luật sư, tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật tại địa phương;

b) Thẩm định hồ sơ, trình y ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép thành lập, phê chuẩn kết quả Đạihội của Đoàn luật sư, giải thể Đoàn luật sư; chủ trì, phối hp với Sở Nội vụ thẩm định, trình y ban nhân dân tỉnhxem xét, phê duyệt Đán tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phươngán xây dựng Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới;

c) Cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạt độngcủa tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tạiViệt Nam, Trung tâm tư vấn pháp luật; cấp, thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật;

d) Cung cấp thông tin về việc đăng kýhoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư nướcngoài cho cơ quan nhà nước, tchức và cá nhân có yêu cầutheo quy định của pháp luật; đề nghị Đoàn luật sư cung cấp thông tin về tổ chứcvà hoạt động của luật sư, yêu cầu tổ chức hành nghề luật sư báo cáo về tìnhhình tổ chức và hoạt động khi cần thiết;

đ) Lập danh sách, theo dõi người đăngký hành nghề tại Đoàn luật sư tại địa phương.

17. Về công chứng:

a) Tổ chức thực hiện Quy hoạch tổngthể phát triển tổ chức hành nghề công chứng được ThtướngChính phủ phê duyệt tại địa phương;

b) Đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổnhiệm, miễn nhiệm Công chứng viên; quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứngđối với công chứng viên;

c) Trình y bannhân dân tỉnh quyết định thành lập, chuyển đổi, giải thể Phòng Công chứng vàcho phép thành lập, thay đổi, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng và thu hồi quyết định thành lập Văn phòng công chứng theo quy định;

d) Cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạt độngcủa Văn phòng công chứng; ghi nhận thay đi danh sách côngchứng viên là thành viên hợp danh của Văn phòng công chứng; xem xét, thông báobằng văn bản cho Văn phòng công chứng về việc đăng ký danh sách công chứng viênlàm việc theo chế độ hợp đồng;

đ) Xây dựng, khai thác và sử dụng cơsở dữ liệu về công chứng theo quy định.

18. Về giám định tư pháp:

a) Trình y bannhân dân tỉnh quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp; chuyểnđổi loại hình hoạt động, thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phònggiám định tư pháp;

b) Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Vănphòng giám định tư pháp; phối hp với các cơ quan chuyênmôn thuộc y ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm, miễn nhiệmgiám định viên tư pháp ở địa phương;

c) Đánh giá về tchức, chất lượng hoạt động giám định tư pháp ở địa phương; đề xuất cácgiải pháp bảo đảm số lượng, chất lượng của đội ngũ người giám định tư pháp theoyêu cầu của hoạt động tố tụng tại địa phương;

d) Chủ trì, phối hợp với cơ quanchuyên môn giúp y ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước vềhoạt động của Văn phòng giám định tư pháp theo quy định của pháp luật.

19. Về bán đấu giá tài sản:

a) Tổ chức thực hiện Quy hoạch pháttriển các tổ chức bán đấu giá ở địa phương sau khi được yban nhân dân tỉnh phê duyệt; tham mưu, đề xuất với y bannhân dân tỉnh thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển tổ chức và đội ngũ ngườibán đấu giá ở địa phương;

b) Hướng dẫn nghiệp vụ bán đấu giátài sản cho các tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn.

20. Giúp y ban nhândân tỉnh quản lý nhà nước về công tác trọng tài thương mại theo quy định củapháp luật.

21. Về đăng ký giao dịch bảo đảm:

a) Thực hiện kiểm tra định kỳ các Vănphòng đăng ký quyền sử dụng đất tại địa phương theo quy định của pháp luật;

b) Định kỳ báo cáo Bộ Tư pháp về việcđăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tạiđịa phương.

22. Về Quản tài viên, doanh nghiệp quảnlý, thanh lý tài sản và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản:

a) Đăng ký hành nghề, công bố danhsách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tại địaphương;

b) Tạm đình chỉ, gia hạn, hủy bỏ việctạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanhnghiệp quản lý, thanh lý tài sản; xóa tên Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý,thanh lý tài sản khỏi danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý,thanh lý tài sản;

c) Rà soát, thống kê và báo cáo số liệuvề Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, hoạt động hành nghềquản lý, thanh lý tài sản tại địa phương; rà soát, phát hiện các trường hợp thuộcdiện thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên tại địa phương và đề nghị Bộ trưởngBộ Tư pháp thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên theo quy định;

d) Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạmđối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hoạt động hànhnghề quản lý, thanh lý tài sản trong phạm vi địa phương theo thẩm quyền;

đ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo về Quảntài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hoạt động hành nghề quảnlý, thanh lý tài sản theo thẩm quyền;

e) Báo cáo Ủy bannhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp về Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tàisản và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương định kỳhàng năm và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

g) Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theoquy định của pháp luật.

23. Về công tác pháp chế:

a) Xây dựng, trình y ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch công tác pháp chếhàng năm ở địa phương và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch đượcban hành;

b) Quản lý, kiểm tra công tác pháp chếđối với công chức pháp chế chuyên trách và Phòng Pháp chế trong cơ cấu tổ chứccủa các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tỉnh;

c) Giúp y bannhân dân tỉnh chủ trì hoặc phối hợp với các bộ, ngành trong việc hướng dẫn, tổchức bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế đối với côngchức pháp chế chuyên trách và Phòng Pháp chế trong cơ cấu tổ chức của các cơquan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tỉnh;

d) Quản lý, kiểm tra, hướng dẫn, tổchức bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế đối với tổchức pháp chế của các doanh nghiệp nhà nước tại địa phương;

đ) Tham mưu, đề xuất với y ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế, thựchiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế tại địa phương.

24. Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp vớicác cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tỉnh thực hiệncác hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

25. Về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

a) Giúp y bannhân dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo công tác thihành pháp luật xử lý vi phạm hành chính tại địa phương; đề xuất việc nghiên cứu,xử lý các quy định xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thựctiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn với nhau theo quy định của pháp luật;

b) Phổ biến, tập huấn nghiệp vụ áp dụngpháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

c) Thực hiện thống kê về xử lý vi phạmhành chính trong phạm vi quản lý của địa phương; xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệuvề xử lý vi phạm hành chính và tích hp vào cơ sở dữ liệuquốc gia về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Tư pháp.

26. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành án dân sự,hành chính theo quy định của pháp luật và quy chế phối hợp công tác giữa cơquan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ Tư pháp ban hành.

27. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡngchuyên môn, nghiệp vụ về công tác tư pháp, pháp luật đối với Phòng Tư pháp cấphuyện, công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã, các tchức và cá nhân khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

28. Kiểm tra, thanh tra đối với cơquan, tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý củaSở Tư pháp; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy địnhcủa pháp luật hoặc theo sự phân cấp, ủy quyền của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh.

29. Thực hiện hợp tác quốc tế về phápluật và công tác tư pháp theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủyquyền của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh.

30. Tchứcnghiên cứu, ng dụng khoa học và công nghệ thông tin trongcác lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp.

31. Quy định cụ thể chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Văn phòng, các phòng chuyên môn nghiệpvụ và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp; quản lý tổ chức bộ máy, biên chếcông chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chứcdanh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập;thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng,khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộcphạm vi quản lý của Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật và theo sự phân cônghoặc ủy quyền của y ban nhân dân tỉnh.

32. Quản lý và chịu trách nhiệm vềtài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công,phân cấp hoặc ủy quyền của y ban nhân dân tỉnh.

33. Thực hiện công tác thông tin, thốngkê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trongcác lĩnh vực công tác được giao với y ban nhân dân tỉnhvà Bộ Tư pháp.

34. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiệncơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tchức sự nghiệptrực thuộc Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật.

35. Thực hiện các nhiệm vụ khác do y ban nhân dân tỉnh giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấutổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Sở:

a) Sở Tư pháp có Giám đốc và khôngquá 03 (ba) Phó Giám đốc;

b) Giám đốc Sở là người đứng đầu SởTư pháp, chịu trách nhiệm trước y ban nhân dân tỉnh, Chủtịch y ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạtđộng của Sở, việc chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ đối với Phòng Tư pháp cấp huyệnvà công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trên địa bàn và việc thực hiện chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn khác được giao;

c) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giámđốc Sở phụ trách, chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốcSở và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sởvắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động củaSở;

d) Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốcSở do Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy địnhcủa Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ và theo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệpvụ do Bộ Tư pháp quy định;

đ) Việc miễn nhiệm, điều động, luânchuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chínhsách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch y bannhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức:

a) Các tổ chức tham mưu, tổng hợp vàchuyên môn nghiệp vụ, gồm:

- Văn phòng Sở;

- Thanh tra Sở;

- Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bảnquy phạm pháp luật;

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;

- Phòng Quản lý xử lý vi phạm hànhchính và theo dõi thi hành pháp luật;

- Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Phòng Hành chính tư pháp;

- Phòng Bổ trợ tư pháp.

b) Các đơn vị sự nghiệp công lập trựcthuộc Sở, gồm:

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước;

- Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản;

- Phòng Công chứng số 1;

- Phòng Công chứng số 2.

Việc thành lập, tchức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập khác trực thuộc Sở Tưpháp được thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Biên chế:

a) Biên chế công chức của Sở Tư phápđược phân bổ hàng năm theo Quyết định của y ban nhân dântỉnh; Sở Tư pháp phối hp với Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh bố trí đủ biên chế, đúng tiêu chuẩn theo vị trí việc làm cho SởTư pháp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, bảo đảm mỗi Phòng chuyên môn thuộcSở có Trưởng phòng, không quá 02 Phó trưởng phòng và các công chức khác.

b) Số lượng người làm việc trong cácđơn vị sự, nghiệp công lập bao gồm viên chức và người lao động do y ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

c) Việc tuyển dụng, bố trí công chức,viên chức của Sở Tư pháp phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn,cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghnghiệp của viên chứcnhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Tổ chức thựchiện

Giám đốc Sở Tư pháp căn cứ theo quy địnhcủa pháp luật và nhiệm vụ được giao; theo sự phân công, phân cấp của y ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện quy định này. Việc sửa đổi, bổsung, thay thế các quy định trong quy định này do Giám đốc Sở Tư pháp phi hợp Giám đốc Sở Nội vụ trao đổi, thống nhất trình y ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.