ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH HÀ NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 23/2016/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 22 tháng 07 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH ĐẠT GIẢITRONG CÁC KỲ THI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyềnđịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi,

Căn cứ Quyết định số 158/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về chế độ khenthưởng đối với học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh, sinhviên giỏi, Olympic quốc gia, Olympic quốc tế, kỹ năng nghề quốc gia và kỹ năngnghề quốc tế;

Căn cứ Thông tư 52/2007/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính cho hoạtđộng hội thi sáng tạo kỹ thuật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáodục Đào tạo tại Tờ trình số 1030/Tr-SGDĐT ngày 13 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này “Quy định mức khen thưởng đốivới giáo viên và học sinh đạt giải trong các kỳ thi”.

Điều 2.Quyếtđịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết địnhsố 1546/QĐ-UBND

Điều 3.Chánh Văn phòng trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:- Bộ GDĐT (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;nh;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

QUY ĐỊNH

MỨCKHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG CÁC KỲ THI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/ 2016/QĐ-UBND ngày 22 tng 7 năm 2016 của

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định mức tiềnthưởng, tặng Bằng khen, Giấy khen đối với giáo viên và học sinh đạt giải trongcác kỳ thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Sở Giáo dục và Đào tạoHà Nam. Ngoài những quy định này, các vấn đề liên quan thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đối với học sinh

Học sinh đang học tại các trường phổ thôngtrên địa bàn tỉnh Hà Nam, tham dự các kỳ thi theo quy định của Bộ Giáo dục vàĐào tạo, của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam và đạt giải: Giải Nhất, giải Nhì, giảiBa, giải Khuyến khích trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa, thểdục thể thao, thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinhtrung học cấp tỉnh, cấp quốc gia; đạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huychương Đồng, giải Khuyến khích (hoặc chứng nhận tham gia kỳ thi) trong kỳ thiOlympic các môn học, thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học khu vựcquốc tế và quốc tế.

2. Đối với giáo viên

- Giáo viên thuộc ngành giáo dục và đàotạo tỉnh Hà Nam trực tiếp giảng dạy, ôn luyện cho học sinh tham dự các kỳ thitheo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam cóhọc sinh đạt giải: Giải Nhất, giải Nhì, giải Ba, giải Khuyến khích trong các kỳthi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa, thể dục, thể thao, thi khoa học kỹthuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh, cấp quốc gia; giáo viên có học sinhđược chọn vào đội tuyển chính thức tham dự thi, đạt giải: Huy chương Vàng, Huychương Bạc, Huy chương Đồng, giải Khuyến khích (hoặc chứng nhận tham gia kỳthi) trong kỳ thi Olympic các môn học, thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinhtrung học khu vực quốc tế và quốc tế.

- Giáo viên tham dự các kỳ thi giáoviên giỏi cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Điều 3. Quy định mức tiền thưởng

Mức thưởng đối với giáo viên, họcsinh đạt giải trong các kỳ thi được tính theo mức lương cơ sở tại thời điểm ố; các mức thưởng tại quy định này chưa bao gồm tiền thưởng của các tổchức, cá nhân khác.

1. Đối với học sinh

a) Mức thưởng học sinh đạt giải quốctế:

- Huy chương Vàng: 20 lần mức lươngcơ sở.

- Huy chương Bạc: 15 lần mức lương cơsở.

- Huy chương Đồng: 10 lần mức lươngcơ sở.

- Giải Khuyến khích (hoặc chứng nhậntham gia kỳ thi): 5 lần mức lương cơ sở.

b) Mức thưởng học sinh đạt giải khuvực quốc tế:

- Huy chương Vàng: 15 lần mức lươngcơ sở.

- Huy chương Bạc: 10 lần mức lương cơsở.

- Huy chương Đồng: 5 lần mức lương cơsở.

- Giải Khuyến khích (hoặc chứng nhận tham gia kỳ thi): 3 lần mức lương cơ sở.

c) Mức thưởng học sinh đạt giải quốcgia:

- Giải Nhất (Huy chương Vàng): 5 lầnmức lương cơ sở.

- Giải Nhì (Huy chương Bạc): 3 lầnmức lương cơ sở.

- Giải Ba (Huy chương Đồng): 2 lầnmức lương cơ sở.

- Giải Khuyến khích: 1 lần mức lươngcơ sở.

d) Mức thưởng học sinh đạt giải cấptỉnh:

- Giải Nhất: 0,7 lần mức lương cơ sở.

- Giải Nhì: 0,5 lần mức lương cơ sở.

- Giải Ba: 0,3 lần mức lương cơ sở.

- Giải Khuyến khích: 0,2 lần mứclương cơ sở.

đ) Đối với kỳ thi chọn học sinh giỏithể dục thể thao:

- Trường hợp học sinh đạt được nhiềugiải ở các nội dung thi đấu cá nhân thì được nhận mức thưởng của tất cả cácgiải đó.

- Học sinh đạt giải các môn thể thaotập thể, thi đấu đồng đội: Mức thưởng chung bằng số lượng học sinh tham gia độinhân với 50% mức thưởng của giải cá nhân.

e) Đối với kỳ thi khoa học kỹ thuậtdành cho học sinh trung học: Mức thưởng Dự án đạt giải tính theo mức thưởng đốivới cá nhân học sinh.

2. Đối

a) Giáo viên có học sinh đạt giảiquốc tế, khu vực quốc tế

- Mức thưởng chung đối với giáo viêncó học sinh đạt giải quốc tế:

+ Huy chương Vàng: 20 lần mức lươngcơ sở.

+ Huy chương Bạc: 15 lần mức lương cơsở.

+ Huy chương Đồng: 10 lần mức lươngcơ sở.

- Mức thưởng chung đối với giáo viêncó học sinh được chọn vào đội tuyển chính thức tham dự thiquốc tế: 5 lần mức lương cơ sở.

- Mức thưởng chung đối với giáo viêncó học sinh đạt giải khu vực quốc tế:

+ Huy chương Vàng: 15 lần mức lươngcơ sở.

+ Huy chương Bạc: 10 lần mức lương cơ sở.

+ Huy chương Đồng: 5 lần mức lương cơsở.

- Mức thưởng chung đối với giáo viêncó học sinh được chọn vào đội tuyển chính thức tham dự thikhu vực quốc tế: 3 lần mức lương cơ sở.

b) Giáo viên có học sinh đạt giải cấpquốc gia

Mức thưởng chung đối với giáo viên cóhọc sinh đạt giải (tính từ giải Khuyến khích trở lên) bằng 60% tổng tiền thưởngcủa học sinh.

c) Giáo viên có học sinh đạt giải cấptỉnh

Mức thưởng chung đối với giáo viên cóhọc sinh đạt giải (tính từ giải Ba trở lên) bằng 60% tổng tiền thưởng của họcsinh.

d) Giáo viên tham dự kỳ thi giáo viêngiỏi cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức:

- Loại Giỏi: 0,5 lần mức lương cơ sở.

- Loại Khá: 0,3 lần mức lương cơ sở.

3. Đối với giáo viên có học sinhdự thi, đạt giải các môn thể dục thể thao

a) Giáo viên có học sinh đạt giải cácmôn thể thao tập thể

Mức thưởng chung bằng mức thưởng của01 học sinh đạt giải tập thể cao nhất.

b) Giáo viên có học sinh đạt giải cánhân, giải đồng đội

Mức thưởng chung bằng tổng mức thưởngcủa 01 học sinh đạt giải cá nhân cao nhất và mức thưởngcủa 01 học sinh đạt giải đồng đội cao nhất.

Điều 4. Quy định về tặng Bằngkhen, Giấy khen

Ngoài mức thưởng tại Quy định này,căn cứ vào thành tích cụ thể, giáo viên và học sinh được UBND tỉnh tặng Bằngkhen cho học sinh đạt giải quốc tế và giải Nhất, Nhì, Ba cấp Quốc gia, Sở Giáodục và Đào tạo tặng Giấy khen cho học sinh đạt giải Khuyến khích cấp quốc giavà giải Nhất cấp tỉnh kèm tiền thưởng theo quy định của Luật thi đua khenthưởng.

Điều 5. Nguồn

Mức thưởng đối với giáo viên và họcsinh đạt giải trong các kỳ thi được thực hiện chi trả theo từng năm, lấy từnguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

- Kinh phí thưởng cho học sinh, giáoviên có học sinh đạt giải quốc tế, khu vực quốc tế được cấp bổ sung cho Sở Giáodục và Đào tạo tính theo số học sinh thực tế được chọn đi thi và đạt giải.

- Kinh phí thưởng cho học sinh, giáoviên có học sinh đạt giải cấp .