ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 23/2016/QĐ-

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẾĐỘ NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG LÀ NẠN NHÂN BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC DACAM/DIOXIN ĐƯỢC NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC TẠI CÁC TRUNG TÂM TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNGTHƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyềnđịa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nướcngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điềucủa Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Quyết định số 6883/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc đổi tên, xác định lại chứcnăng, nhiệm vụ và kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Giáo dục laođộng xã hội số VIII thành Trung tâm Chăm sóc, Nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhânbị nhiễm chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội;

Căn cứ ý kiến của Thường trực Hộiđồng nhân dân Thành phố tại Công văn số 236/HĐND-VX ngày 05/7/2016 về việc choý kiến về chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc đối với các đối tượng là nạn nhân nhiễmchất độc da cam/dioxin được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các trung tâm trực thuộcSở Lao động Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Liên Sở: Lao độngThương binh và Xã hội - Tài chính tại các Tờ trình: số 1406/TTr-LS : LĐTBXH-TCngày 09/6/2016 về chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc đốivới các đối tượng là nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin được nuôi dưỡng,chăm sóc tại các trung tâm trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; số 1827/TTr-LS :LĐTBXH-TC ngày 20/7/2016 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩmđịnh số 1172/STP-VBQP ngày 24/6/2016 về chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc đối với cácđối tượng là nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin được nuôi dưỡng, chăm sóctại các trung tâm trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyđịnh chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc đối với các đối tượng là nạn nhân bị nhiễmchất độc da cam/dioxin được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các trung tâm trực thuộcSở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội như sau:

1. Đối tượng: Là con đẻ của cựu chiếnbinh bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin và có hộ khẩu thường trú trên địa bànthành phố Hà Nội đang được hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng quy định Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 ủ

2. Chế độ nuôi dưỡng:

a) Mức nuôi dưỡng là: 1.050.000đồng/người/tháng.

b) Nguồn kinh phí:

- Trích 30% từ trợ cấp ưu đãi hàngtháng của đối tượng theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chínhphủ để đóng góp chi phí nuôi dưỡng tại trung tâm.

- Phần kinh phí còn lại: Ngân sáchThành phố đảm bảo.

3. Chế độ chi khác:

a) Mức chi là: 100.000đồng/người/tháng.

b) Nguồn kinh phí: Ngân sách Thànhphố đảm bảo.

4. Nguồn kinh phí:

Đối với nguồn kinh phí đảm bảo từngân sách Thành phố quy định tại Điều 1 Quyết định này được bố trí trong dựtoán hàng năm của Sở Lao động Thương binh và Xã hội (riêng năm 2016, kinh phíđã giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Quyết định số 6788/QĐ-UBND ngày10/12/2015 của UBND Thành phố).

Ngoài các nguồn kinh phí nêu trên, SởLao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm huy động các nguồn lực xã hộikhác từ các tổ chức, cá nhân để cải thiện và nâng cao đời sống cho đối tượng.

Điều 2. Trách nhiệm các đơn vị liên quan:

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội:Tiếp nhận đối tượng theo quy định; quản lý, sử dụng kinh phí, lập dự toán,thanh quyết toán ngân sách hàng năm đúng đối tượng, đúng chế độ quy định.

2. Sở Tài chính: Cân đối, bố trí ngânsách hàng năm, hướng dẫn các đơn vị thanh quyết toán kinh phí đúng mục đích,chế độ tài chính Nhà nước.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giámđốc các Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhànước Hà Nội và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như điều 3;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
các phòng KGVX, TKBT, KT, TH;
(UBND các quận huyện thị xã có trách nhiệm sao gửi Quyết định này đến UBND phường, xã, thị trấn trực thuộc)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung