ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2019/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 23 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2017/QĐ-UBND NGÀY 13/9/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật;

Căn cứ Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1616/TTr-SNN-TTBVTV ngày 03 tháng 5 năm 2019 về việc sửa đổi một số điều của Quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể như sau:

1. Điều 7 được sửa đổi như sau:

“Điều 7. Trách nhiệm của chủ cơ sở và người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật

Thực hiện theo quy định tại Điều 64 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật và các quy định pháp luật có liên quan.”

2. Khoản 1 Điều 8 được sửa đổi như sau:

“1. Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn cho chủ cơ sở và người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật.”

3. Điều 9 được sửa đổi như sau:

“Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa

Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý những sai phạm của các cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo quy định”

Điều 2. Bãi bỏ Điểm b, Khoản 3, Điều 12. Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể tử ngày 10/6/2019, các nội dung khác của Quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, TX, TP;
- Trung tâm CB tỉnh;
- Lưu: VT, CNN, TH.
(Khoa.Cnn/309.QDBVTV)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Chánh