ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2019/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 08 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI B QUYT ĐNH S 12/2009/QĐ-UBND NGÀY 08 THÁNG 6 NĂM 2009 CA UBND TNH V VIC BAN HÀNH TIÊU CHUN TRƯNG PHÒNG, PHÓ TRƯNG PHÒNG VÀ CHC V TƯƠNG ĐƯƠNG CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUC UBND HUYN, TH XÃ; QUYT ĐNH S 17/2009/QĐ-UBND NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2009 CA UBND TNH QUNG TR BAN HÀNH TIÊU CHUN TRƯNG PHÒNG, PHÓ TRƯNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN, CƠ QUAN THUỘC UBND TNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chức vụ tương đương cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã; Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh.

Lý do: Căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành và UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành các Quyết định mới Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp trưởng, cấp phó các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cơ quan hành chính thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;- TT Tnh ủy, TT HĐND tỉnh;- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;- CT, các Phó CT UBND tỉnh;- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;- Sở Tư pháp;- Đảng ủy Khối các cơ quan tnh;- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính