PHỦ THỦ TƯỚNG******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 23-BT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 1973

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ QUỲNH-TÂN THUỘC HUYỆN QUỲNH-LƯU, TỈNH NGHỆ-AN.

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào Quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ Thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Xét đề nghị của Ủy ban Hành chính tỉnh Nghệ-an,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn việc thành lập xã Quỳnh-tân thuộc huyện Quỳnh-lưu, tỉnh Nghệ-an.

Địa giới xã Quỳnh-tân bao gồm: vùng khai hoang Đồng-mua và Đồng-cùm của nhân dân thôn Kẻ-bảng, xã Quỳnh-bảng, trên đất xã Quỳnh-xuân; vùng khai hoang Lê Lợi của nhân dân thôn Quỳnh-tụ, xã Quỳnh-xuân, trên đất xã Quỳnh-xuân; vùng khai hoang 6-1 của nhân dân thôn Quỳnh-văn, xã Quỳnh-văn, trên đất xã Quỳnh-văn.

Điều 2. Kể từ khi có Quyết định này các vùng khai hoang Đồng-mua, Đồng-cùm, Lê Lợi không thuộc xã Quỳnh-xuân và vùng khai hoang 6-1 không thuộc xã Quỳnh-văn nữa; nhân dân khai hoang ở các vùng trên đều do xã Quỳnh-tân quản lý.

Điều 3. Ủy ban Hành chính tỉnh Nghệ-an chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Đình Khanh