PHỦ THỦ TƯỚNG******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 23-BT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 1974

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐƯA THÔN ĐÀI-BI CỦA XÃ CỔ LOA, HUYỆN ĐÔNG-ANH,THÀNH PHỐ HÀ NỘI SÁT NHẬP VÀO XÃ UY-NỖ CÙNG HUYỆN

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ Thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giới hành chính có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo nghị định của uỷ ban hành chính thành phố Hà- Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay phê chuẩn đưa thôn Đại-Bi của xã cổ loa thuộc huyện Đông-Anh thành phố Hà Nội sát nhập vào xã Uy-Nỗ cùng huyện.

Điều 2.- Ủy ban hành chính thành phố Hà-Nội chịu trách nhịêm thi hành quyết định này.

BỘ TRƯỞNG PHÓ THỦ TƯỚNGTrần Hữu Dực