HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 23-HĐBT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 1986

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 23-HĐBT NGÀY 18-3-1986 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤN CỦA CÁC HUYỆN THUỶ NGUYÊN, VĨNH BẢO VÀ TIÊN LÃNG THUỘC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ Điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21-11-1970;
Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và Ban Tổ chức của Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Thuỷ Nguyên, Vĩnh Bảo và Tiên Lãng thuộc thành phố Hải Phòng như sau:

A. Huyện Thuỷ Nguyên:

1. Thành lập thị trấn Núi Đèo (thị trấn huyện lỵ huyện Thuỷ Nguyên) trên cơ sở 55,62 hécta đất với 2.615 nhân khẩu của xã Thuỷ Sơn và 36,55 hécta đất với 620 nhân khẩu của xã Thuỷ Đường cùng 2.138 nhân khẩu là cán bộ, công nhân viên.

- Thị trấn Núi Đèo có tổng diện tích tự nhiên 92,17 hécta với 5.373 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Núi Đèo ở phía đông giáp xã Thuỷ Đường; phía tây giáp xã Thuỷ Sơn; phía nam và phía bắc giáp xã Thuỷ Đường và xã Thuỷ Sơn.

- Sau khi điều chỉnh, xã Thuỷ Sơn có diện tích tự nhiên 349,18 hécta với 5.785 nhân khẩu.

Địa giới xã Thuỷ Sơn ở phía đông giáp xã Thuỷ Đường và thị trấn Núi Đèo; phía tây giáp xã Hoa Động; phía nam giáp xã Tân Dương; phía bắc giáp xã Đông Sơn.

- Xã Thuỷ Đường có diện tích tự nhiên 608,39 hécta với 7.416 nhân khẩu.

Địa giới xã Thuỷ Đường ở phía đông giáp xã An Lư; phía tây giáp xã Thuỷ Sơn và thị trấn Núi Đèo; phía nam giáp xã Dương Quan; phía bắc giáp xã Hoà Bình.

2. Thành lập thị trấn Minh Đức (thị trấn công nghiệp) trên cơ sở xã Minh Đức.

Thị trấn Minh Đức có diện tích tự nhiên 1.354,63 hécta với 12.032 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Minh Đức ở phía đông giáp sông Bạch Đằng; phía tây giáp xã Minh Tân; phía nam giáp xã Tam Hưng và xã Ngũ Lão; phía bắc giáp xã Gia Đức.

B. Huyện Vĩnh Bảo:

- Thành lập thị trấn Vĩnh Bảo (thị trấn huyện lỵ huyện Vĩnh Bảo) trên cơ sở 223,8 hécta diện tích tự nhiên với 4.336 nhân khẩu của xã Tân Hưng và 28 hécta diện tích tự nhiên với 1.061 nhân khẩu của xã Nhân Hoà.

Thị trấn Vĩnh Bảo có tổng diện tích tự nhiên 251,8 hécta với 5.400 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Vĩnh Bảo ở phía đông giáp xã Tân Liên và xã Nhân Hoà; phía tây giáp xã Tân Hưng; phía nam giáp xã Nhân Hoà; phía bắc giáp xã Trung Lập và xã Việt Tiến.

- Sau khi điều chỉnh, xã Tân Hưng có diện tích tự nhiên 667 hécta với 4.964 nhân khẩu.

Địa giới xã Tân Hưng ở phía đông giáp thị trấn Vĩnh Bảo và xã Nhân Hoà; phía tây giáp xã Hùng Tiến và xã An Hoà; phía nam giáp xã Hưng Nhân và xã Nhân Hoà; phía bắc giáp xã Trung Lập.

- Xã Nhân Hoà có diện tích tự nhiên 399,1 hécta với 4.050 nhân khẩu.

Địa giới xã Nhân Hoà ở phía đông giáp xã Tam Đa; phía tây giáp xã Hưng Nhân; phía nam giáp xã Việt Quang; phía bắc giáp thị trấn Vĩnh Bảo.

C. Huyện Tiên Lãng:

- Thành lập xã Đông Hưng và xã Tây Hưng tại vùng kinh tế mới Chấn Hưng.

a) Xã Đông Hưng có diện tích tự nhiên 947 hécta với 3.158 nhân khẩu.

Địa giới xã Đông Hưng ở phía đông giáp nông trường Vinh Quang; phía tây giáp xã Tây Hưng; phía nam giáp sông Thái Bình; phía bắc giáp xã Nam Hưng.

b) Xã Tây Hưng có diện tích tự nhiên 658 hécta với 2.100 nhân khẩu.

Địa giới xã Tây Hưng ở phía đông giáp xã Đông Hưng; phía tây giáp xã Tiên Minh; phía nam giáp sông Thái Bình; phía bắc giáp xã Nam Hưng.

Điều 2. Uỷ ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)