HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 23-HĐBT

Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 1987

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN TÂN HOÀ CỦA HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG THUỘC TỈNH TIỀN GIANG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21-11-1970;
Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang và Ban Tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay giải thể xã Tân Hoà của huyện Gò Công Đông thuộc tỉnh Tiền Giang để thành lập thị trấn Tân Hoà (thị trấn huyện lỵ huyện Gò Công Đông).

Thị trấn Tân Hòa có 1.986,6 hécta diện tích đất tự nhiên với 11.006 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Tân Hoà ở phía đông giáp xã Tân Thành; phía tây giáp xã Phước Trung; phía nam giáp sông Cửa Tiểu; phía bắc giáp xã Bình Ân và xã Bình Nghị.

Điều 2. Uỷ ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)