BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/QĐ-TCTS-TTKN

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THAY ĐỔI THÔNG TIN CỦA THỨC ĂN THỦY SẢN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUỶ SẢN

Căn cứ Quyết định số 57/2014/QĐ-TTg ngày 22/10/2014 của Thủ tướngChính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản trực thuộc BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 08/2010/NĐ-CPngày 05/02/2010của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi;

Căn cứ Thông tư số 66/2011/TT-BNPNTNT ngày 10/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônquy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 củaChính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi; Thông tư số 50/2014/TT-BNPNTNT ngày24/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Thông tư số 66/2011/TT-BNPNTNT ngày 10/10/2011củaBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết mộtsố điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Công ty TNHH Veterina Việt Nam tại Công vănsố 02/2015 ngày 25/02/2015,

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm,Kiểm định nuôi trồng thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận việc thay đổi thông tin sản phẩm thứcăn thủy sản đã được phép lưu hành tại Việt Nam (chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Tổngcục Thủy sản, Giám đốc trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồngthủy sản, Giám đốc Công ty TNHH Veterina Việt Nam, Giám đốc Sở NN&PTNT cáctỉnh, thành phố trực thuộc TW chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TTKH

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Huy Điền

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÔNG NHẬN THAY ĐỔI THÔNG TINCÁC SẢN PHẨM THỨC ĂN THỦY SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 23/QĐ-TCTS-TTKN ngày 23 tháng 3 năm 2015 củaTổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản)

1. Các sản phẩm thức ăn thủy sảncó tên tại Thông tư số 39/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/8/2013 của Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung, sửa đổi thức ăn thủy sản đượcphép lưu hành tại Việt Nam:

TT

Tên thức ăn thủy sản

Hãng, nước sản xuất

Vị trí trên Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam

Thông tin thay đổi

Đã được công nhận

Được điều chỉnh

1

DHA OMEGA GOLD

MARINE LEADER CO., LTD (Thái Lan)

STT từ 70-71 Điểm 2 Mục II Phụ lục 1

21/15/2 Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

5/27 Nguyễn Văn Vĩnh, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

2

MARINE SPIRULINA

2. Các sản phẩm thức ăn thủy sảncó tên tại Phụ lục ban hành kèm theo Công văn của Tổng cục Thủy sản:

TT

Tên thức ăn thủy sản

Hãng, nước sản xuất

Vị trí trên Công văn của Tổng cục Thủy sản

Thông tin thay đổi

Đã được công nhận

Được điều chỉnh

1

Thức ăn dạng phiến cho tôm thẻ nhãn hiệu PREMIUM 3D

MARINE LEADER CO., LTD (Thái Lan)

STT từ 01-02 Điểm 2 Mục I Phụ lục Công văn số 317/TCTS-VP ngày 05/02/2013

21/15/2 Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

5/27 Nguyễn Văn Vĩnh, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

2

Thức ăn dạng phiến cho tôm thẻ nhãn hiệu PREMIUM 3K

3

Bac-Sac A

MARINE LEADER CO., LTD (Thái Lan)

STT từ 06-08 Điểm 2 Mục II Phụ lục Công văn số 766/TCTS-VP ngày 01/4/2013

21/15/2 Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

5/27 Nguyễn Văn Vĩnh, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

4

Novobiotic- Plus

5

Envi-Bac

6

ASTA OILTM

MARINE LEADER CO., LTD (Thái Lan)

STT 01 Điểm II Mục B Phụ lục Công văn số 1618/TCTS-VP ngày 26/6/2013

21/15/2 Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

5/27 Nguyễn Văn Vĩnh, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh