ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 23/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 1980

QUYẾT ĐỊNH

THÀNHLẬP BAN ĐIỀU PHỐI ĐỊNH CƯ VÀ CẢI TẠO LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

– Căn cứ Luậttổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27 tháng 10 năm1962;
– Căn cứ quyết định số 201-CP ngày 30-8-1974 của Hội đồng chính phủ và chỉ thị số85-TTg của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp việc làm cho những người có khả nănglàm việc;
– Để thực hiện quyết định số 1464/QĐ-UB ngày 8-8-1979 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc tổ chức khu vực định cư chosố người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại thành phố Hồ Chí Minh; và quyếtđịnh số 38/QĐ-UB ngày 8-2-1980 của Ủy ban Nhân dân thành phố về ban hành chế độbắt buộc lao động đối với người ở tuổi lao động, có sức lao động, không chịu laođộng và đang tham gia các hoạt động phi pháp về hình sự cũng như tệ nạn xã hộiở thành phố Hồ Chí Minh.
– Xét đề nghị của đồng chí Trưởng ban Tổ chức chánh quyền thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – nay thành lậpBan Điều phối định cư và cải tạo lao động trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phốHồ Chí Minh (gọi tắt là Ban định cư và lao động thành phố)

Ban Điều phối định cư và cải tạolao động thành phố giúp Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức và quản lý các khuvực định cư cho số người nước ngoài xâm nhập trái phép lãnh thổ nước Việt Namvà cư trú bất hợp pháp tại thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức và quản lý cáctrường, trại bắt buộc lao động tập trung đối với số người ở tuổi lao động, cósức lao động, không chịu lao động và đang tham gia các hoạt động phi pháp vềhình sự cũng như về tệ nạn xã hội; tổ chức và quản lý các trường giáo dục trẻem “bụi đời và thiếu niên hư phạm pháp”; tổ chức và quản lý các khu sản xuấtcho số người bị cấm cư trú ở thành phố và bắt buộc cư trú ngoài phạm vi thànhphố.

Ban Điều phối định cư và cải tạolao động thành phố là đơn vị dự toán cấp I, được cấp kinh phí hoạt động, đượcmở tài khoản ở Ngân hàng và có con dấu riêng.

Điều 2. – Ban Điều phốiđịnh cư và cải tạo lao động thành phố có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Nắm tình hình, nghiên cứu vàđề xuất các chủ trương, chính sách, biện pháp nhằm bảo đảm thực hiện tốt việcđịnh cư và cải tạo lao động.

2. Hướng dẫn, đôn đốc và kiểmtra việc tổ chức thực hiện định cư và cải tạo lao động của các cấp, các ngànhhữu quan và các trường giáo dục lao động công – nông nghiệp, các khu, trại địnhcư.

3. Liên hệ và phối hợp với cáccấp các ngành hữu quan của thành phố, cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chứcđoàn thể địa phương nơi trường, trại ở, để giải quyết tốt các yêu cầu và điềukiện phục vụ cho việc tổ chức định cư và cải tạo lao động.

4. Xét và đề nghị Ủy ban Nhândân thành phố quyết định thành lập hoặc hợp nhất, giải thế các Trường giáo dụclao động công – nông nghiệp và các khu, trại định cư.

Quản lý, chỉ đạo các Trường giáodục lao động công – nông nghiệp và các khu, trại định cư.

5. Lập dự toán và phân phối điềuhòa: lao động, đất đai, tiền vốn, kinh phí, vật tư – kỹ thuật công cụ lao độngphương tiện làm việc, v.v… và bố trí sử dụng cán bộ cho việc tổ chức định cư vàcải tạo lao động. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chế độ quản lýlao động, chương trình giáo dục, kế hoạch xây dựng cơ bản kế hoạch sản xuấtkinh doanh và việc phục vụ đời sống ở các Trường giáo dục lao động công – nôngnghiệp và các khu, trại định cư.

6. Báo cáo định kỳ và đột xuấtcho Ủy ban Nhân dân thành phố về tình hình thực hiện tổ chức định cư và cải tạolao động.

Điều 3. – Ban Điều phốiđịnh cư và cải tạo lao động thành phố có 1 Trưởng Ban và một số Phó Ban giúpviệc. Trưởng Ban chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân thành phố lãnh đạo toànbộ các mặt công tác của Ban quy định ở điều 1 và điều 2 nêu trên. Các Phótrưởng Ban giúp việc Trưởng Ban được phân công phụ trách một số lĩnh vực côngtác của Ban. Có một Phó trưởng ban thường trực được ủy nhiệm thay mặt TrưởngBan điều hành công tác của Ban khi Trưởng Ban đi vắng.

Bộ máy giúp việc của ban tinh,gọn, có hiệu lực, gồm các bộ phận chuyên trách: kế toán, giáo dục, sản xuấtkinh doanh, kỹ thuật, tài vụ – vật tư – đời sống, quản trị – hành chánh. Biênchế bộ máy của Ban có mặt năm 1980 ấn định năm mươi sáu (56) người (biên chếlao động các trường, trại trực thuộc Ban áp dụng theo định mức quy định trongquyết định số 333/ QĐ-UB ngày 14-12-1979 của Ủy ban Nhân dân thành phố).

Điều 4. – Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền, Chủnhiệm Ủy ban Kế hoạch, Giám đốc Sở Công an, Giám đốc Sở Thương binh và xã hội,Giám đốc Sở Lao động, Giám đốc Sở Tài chánh, Giám đốc Sở Lương thực, Giám đốcSở Thương nghiệp, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước thành phố và thủ trưởng các Sở,các ngành hữu quan của thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện có tráchnhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Chánh