ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 23/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 2 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỔ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ VÀĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỜI KỲ 1986-2000

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ Luậttổ chức HĐND và UBND đã được Quốc hội thông qua ngày 30-6-1983;
- Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-UB ngày 07-3-1984 của Chủ tịch UBND Thành phố về việclập sơ đồ chung phát triển và phân bổ lực lượng sản xuất và quy hoạch tổng thể kinhtế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 1986 – 2000;
- Theo đề nghị của đ/c Trưởng Ban Phân vùng kinh tế thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay lập chươngtrình nghiên cứu phát triển và phân bổ công nghiệp cơ khí điện tử trên địa bànthành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 1986 – 2000, gọi tắt là “chương trình công nghiệpcơ khí – điện tử” với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nghiên cứu, đánh giá năng lựcvà tiềm năng về mọi mặt của công nghiệp cơ khí điện tử trên địa bàn thành phốHồ Chí Minh với vị trí là trung tâm công nghiệp của các tỉnh phía Nam.

2. Xây dựng các quan điểm,phương hướng, các mục tiêu và nội dung phát triển, phân bổ công nghiệp cơ khí –điện tử trên địa bàn thành phố đến năm 2000, trọng tâm là thời kỳ 1986 – 1990.Đề ra những biện pháp tổ chức và thực hiện.

Điều 2.- Chương trìnhcông nghiệp cơ khí – điện tử là chương trình thuộc diện cấp thành phố và ủynhiệm Ban Phân vùng kinh tế thành phố quản lý chương trình này.

Ban Phân vùng kinh tế thành phốcó trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến việc tổ chức thực hiệnchương trình.

Điều 3.- Cử đ/c Võ ThànhCông làm Chủ nhiệm chương trình. Chủ nhiệm chương trình làm việc với Ban Phânvùng kinh tế về các vấn đề cụ thể trong tổ chức thực hiện.

Điều 4.- Các đ/c ChánhVăn phòng UBND Thành phố, Trưởng Ban Phân vùng kinh tế, Chủ nhiệm chương trìnhvà Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan của thành phố chịu trách nhiệmthi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Võ Danh