HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 230-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VIỆN HÓA HỌC TRỰC THUỘC VIỆN KHOA HỌC VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960;
Căn cứ nghị định của Hội đồng Chính phủ số 118-CP ngày 20-5-1975 về việc thành lập Viện khoa học Việt Nam.
Xét đề nghị của đồng chí Viện trưởng Viện khoa học Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập Viện hóa học trực thuộc Viện khoa học Việt Nam.

Điều 2. – Viện hóa học là cơ quan nghiên cứu khoa học có những nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức và tiến hành nghiên cứu những vấn đề hóa học cơ bản có quan hệ đối với các ngành kinh tế quốc dân, phục vụ cho các mục tiêu kinh tế lâu dài; đồng thời làm cơ sở cho sự phát triển ngành hóa học của nước ta.

2. Tổng hợp những thành tựu khoa học kỹ thuật hóa học trên thế giới và nghiên cứu ứng dụng những thành tựu đó ở Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, phục vụ quốc phòng và phục vụ đời sống nhân dân;

3. Tham gia đào tạo bồi dưỡng cán bộ khoa học kỹ thuật hóa học.

Điều 3. – Viện hóa học do một viện trưởng phụ trách và một số phó viện trưởng giúp việc.

Đồng chí Viện trưởng Viện khoa học Việt Nam quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện hóa học trên nguyên tắc tinh giản bộ máy, hoạt động có hiệu quả thiết thực.

Điều 4. – Đồng chí Viện trưởng Viện khoa học Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNGLê Thanh Nghị