ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 230/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH “BẢN QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁO DỤC – NHÀ TRẺQUẬN (HUYỆN)”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27-10-1962 ;
- Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-UB ngày 23-2-1979 của Ủy ban nhân dân thành phố banhành “Bản quy định về phân cấp quản lý cho Ủy ban nhân dân quận (huyện) và cơcấu tổ chức khối cơ quan chánh quyền quận (huyện) ;
- Xét đề nghị của đồng chí Trưởng ban Tổ chức chánh quyền, Giám đốc Sở Giáo dụcvà Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ban hành kèmtheo quyết định này bản “Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Giáo dục -Nhà trẻ quận (huyện)”.

Điều 2.- Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng ban Tổ chức chánh quyền, Giámđốc Sở Giáo dục, Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em và Chủ tịch Ủy bannhân dân các quận (huyện) có trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Chánh

BẢN QUY ĐỊNH

VỀTỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁO DỤC NHÀ TRẺ QUẬN (HUYỆN)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 230/QĐ-UB ngày 15-8-1979 của Ủy ban nhân dânThành phố)

I.- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀQUYỀN HẠN

A.-VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG :

Ban Giáo dục – nhà trẻ quận(huyện) là cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân quận (huyện) đồng thời là cơquan trong hệ thống quản lý ngành giáo dục và ngành bảo vệ bà mẹ và trẻ em.

Ban Giáo dục – nhà trẻ chịu sựlãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân quận (huyện), đồng thời chịusự chỉ đạo về chuyên môn của Sở Giáo dục và Ủy ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em thànhphố. Ban có trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo thực hiện các mặt công tác giáo dụcphổ thông, bổ túc văn hóa, mẫu giáo, nhà trẻ trong phạm vi được phân cấp quảnlý, theo đúng đường lối, chủ trương, chánh sách của Đảng, Nhà nước và chủtrương của Ủy ban nhân dân thành phố.

Ban Giáo dục – nhà trẻ được phépsử dụng con dấu riêng và mở tài khoản ở Ngân hàng.

(Theo Quyết định 139/CP ngày14-6-1978 Hội đồng Chánh phủ thì Ban Giáo dục – nhà trẻ có chức năng đào tạocông nhân, nhưng hiện nay Ủy ban nhân dân thành phố chưa phân cấp cho quận(huyện), khi có điều kiện triển khai ở cấp quận (huyện), Ủy ban nhân dân thànhphố sẽ có quy định sau ).

B.- NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN :

1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiệnquy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm về phát triển giáo dục phổ thông vàgiáo dục mầm non (nhà trẻ, mẫu giáo của quận (huyện) theo sự phân cấp, theophương hướng, chủ trương của Trung ương và thành phố và phù hợp với quy hoạch,kế hoạch tổng thể của quận (huyện).

2. Hướng dẫn, kiểm tra và đônđốc các cơ sở giáo dục, nhà trẻ thi đua thực hiện tốt chương trình giảng dạy,các nhiệm vụ công tác khác, các quy chế, chế độ, chánh sách về giáo dục và nhàtrẻ nhằm không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo và nuôi dạy trẻ.

3. Giúp Ủy ban nhân dân quận(huyện) trong việc quản lý bố trí, sử dụng tốt và thực hiện đầy đủ các chế độ,chánh sách, chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, bồi dưỡng về cácmặt chánh trị, tư tưởng, nghiệp vụ và văn hóa cho đội ngũ cán bộ, giáo viên vàcô nuôi dạy trẻ. Tham gia góp phần vào việc xây dựng cơ sở Đảng, Đoàn và Độitrong nhà trường, nhà trẻ.

4. Dự trù ngân sách giáo dục vànhà trẻ hằng năm, hằng quý của quận (huyện) và tổ chức thực hiện ngân sách nàysau khi được xét duyệt. Phối hợp với Ban Xây dựng – Nhà đất - Công trình côngcộng để hướng sẫn, kiểm tra việc xây dựng, tu bổ trường lớp, nhà trẻ và nhữngcơ sở khác của nhà trường (nhà ăn, nơi ở của giáo viên, thư viện, phòng thínghiệm... ) theo kế hoạch và mẫu thiết kế của từng loại hình xây dựng.

5. Chỉ đạo và kiểm tra các cơ sởgiáo dục, nhà trẻ thực hiện tốt việc sử dụng, giữ gìn bảo quản trường sở, trangthiết bị và tài sản của trường học và nhà trẻ, theo các quy định hiện hành củaNhà nưóc và của ngành.

6. Phối hợp với các cơ quanchánh quyền, đoàn thể vận động nhân dân tham gia giúp đỡ xây dựng sự nghiệpgiáo dục ở địa phương, đồng thời chỉ đạo các nhà trường, nhà trẻ tham gia cácmặt công tác theo yêu cầu của chánh quyền địa phương nhằm góp phần xây dựngphường xã sở tại.

II.- CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Ban Giáo dục – nhà trẻ quận(huyện) được tổ chức và hoạt động theo chế độ thủ trường.

Ban đặt dưới quyền điều khiểncủa một Trưởng Ban có từ 2 hoặc 3 Phó Trưởng ban giúp việc Trưởng ban.

Trưởng ban chịu trách nhiệmtrước Ủy ban nhân dân quận (huyện) và Sở Giáo dục, Ủy ban Bảo vệ bà mẹ và trẻem thành phố và toàn bộ công tác của Ban Giáo dục – nhà trẻ và được Ủy ban quận(huyện) ủy nhiện quản lý chỉ đạo các cơ sở giáo dục, nhà trẻ trực thuộc quận(huyện), Trưởng ban trực tiếp phụ trách các công tác quan trọng như quy hoạch,kế hoạch, tổ chức cán bộ và các công tác trọng tâm đột xuất từng thời kỳ.

Phó Trưởng ban kiêm Tổ trưởngGiáo dục (gồm phổ thông, bổ túc văn hóa và mẫu giáo) được phân công và ủy nhiệmchuyên trách theo dõi, quản lý, tổ chức chỉ đạo mọi hoạt động đối với các cơ sởsự nghiệp giáo dục phổ thông, bổ túc văn hóa và mẫu giáo bao gồm các trường,lớp và các cơ sở phụ thuộc ngành trong quận (huyện).

Phó Trưỏng ban kiêm Tổ trưởngnuôi dạy trẻ được phân công và ủy nhiệm chuyên trách theo dõi, quản lý, tổ chứcchỉ đạo mọi hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ nhà trẻ trong quận (huyện).

Các Phó trưởng Ban được thay mặtTrưởng ban ký các văn bản về mặt chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ của mình và chịutrách nhiệm trước Trưởng ban về nội dung các văn bản đó.

Việc bổ nhiệm, bãi nhiệm cácTrưởng, Phó Ban Giáo dục – nhà trẻ quận (huyện) do Ủy ban nhân dân các quận(huyện) đề nghị có sự tham khảo ý kiến của Giám đốc Sở Giáo dục và Chủ nhiệm Ủyban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em và Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định.

2. Bộ máy của Ban Giáo dục - nhàtrẻ quận (huyện) gồm có :

- Tổ giáo dục bao gồm các nhóm :phổ thông, bổ túc văn hóa và mẫu giáo.

- Tổ nuôi dạy trẻ.

- Bộ phận hành chánh - tổ chức –tài vụ.

3. Các đơn vị sự nghiệp mà BanGiáo dục- nhà trẻ được Ủy ban nhân dân các quận (huyện ) ủy nhiệm quản lý vàchỉ đạo gồm có :

- Các trường phổ thông cấp 1, 2và mẫu giáo.

- Các trường bổ túc văn hóa tậptrung và tại chức.

- Thư viện giáo dục huyện.

- Tổ học liệu và trang bị nhàtrẻ (phát hành sách giáo khoa, đồ dùng dạy học..)

- Các nhà trẻ trực thuộc.

Biên chế lao động của các đơn vịnêu trên là biên chế sự nghiệp được giao chỉ tiêu kế hoạch hàng năm trên cơ sởnhiệm vụ được giao và tiêu chuẩn định mức hiện hành của Nhà nước.

Các quận (huyện) có khả năng mởlớp bồi dưỡng ngắn hạn về chánh trị, nghiệp vụ cho giáo viên và cô nuôi dạy trẻthì theo từng thời kỳ Ủy ban nhân dân quận (huyện) có dự trù kinh phí riêng chocác lớp đó).

III.- QUAN HỆ CÔNG TÁC

1. Ban Giáo dục - nhà trẻ chiụsự lãnh đạo quản lý trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân quận (huyện).Trên cơ sở nghiên cứu, theo dõi các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và nắm vữngđường lối, quan điểm về giáo dục thế hệ trẻ của Đảng và Nhà nước. Ban Giáo dục- nhà trẻ làm tham nưu cho Ủy ban về chủ trương, kế hoạch và biện pháp nhằmthúc đẩy sự nghiệp giáo dục và nhà trẻ trong quận (huyện) phát triển mạnh mẽ ;mặt khác Ban phải chấp hành nghiêm chỉnh sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận(huyện), tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, kế hoạch, biện pháp của Ủy bantrong các đơn vị giáo dục và nhà trẻ.

2. Mối quan hệ với Sở Giáo dụcvà Ủy ban Bão vệ bà mẹ và trẻ em thành phố :

Ban Giáo dục - nhà trẻ quận(huyện) cần quan hệ chặt chẽ và chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của SởGiáo dục và Ủy ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em thành phố. Ban phải tôn trọng và thựchiện các chủ trương công tác, sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của 2 cơ quantrên.

Nếu có trường hợp chưa thốngnhất giữa sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân quận (huyện) với sự chỉ đạovề chuyên môn nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Ủy ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em thìBan phải báo cáo rõ để Ủy ban nhân dân quận (huyện) trực tiếp bàn lại với 2 cơquan trên, nếu là vấn đề thuộc về chủ trương quan trọng thì Ủy ban nhân dânquận (huyện ) phải báo cáo kịp thời với Ủy ban nhân dân thành phố để giảiquyết.

3. Quan hệ với các ban, ngành,đoàn thể trong quận (huyện) :

Đây là mối quan hệ phối hợp,hiệp đồng theo tinh thần hợp tác xã hội chủ nghĩa dưới sự chỉ đạo, điều phốicủa quận (huyện) ủy và của Ủy ban nhân dân quận (huyện).

Một mặt Ban Giáo dục – nhà trẻphải chú trọng tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, mặtkhác Ban thông qua các hoạt động của mình để đóng góp chung thúc đẩy các mặtcông tác khác của tất cả các Ban trong quận (huyện) hoạt động nhịp nhàng, cânđối. Trong khi bàn công tác nếu có ý kiến khác nhau làm trở ngại đến việc thựchiện nhiệm vụ thì Ban báo cáo với Ủy ban nhân dân quận (huyện) để giải quyết.

4. Quan hệ với Ủy ban nhân dânphường, xã, tổ chức chuyên trách về nhà trẻ của Ủy ban nhân dân phường, xã, Banquản trị hợp tác xã và các cơ quan, xí nghiệp trong quận (huyện) :

Ban Giáo dục - nhà trẻ quận(huyện) có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ các đơn vị trên nắm được nhiệm vụ vàyêu cầu của nhà trường, nhà trẻ để các cơ quan đó giúp đỡ và tạo điều kiệnthuận lợi cho nhà trường, nhà trẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

5. Quan hệ công tác với cáctrường phổ thông cơ sở, trường, lớp bổ túc văn hóa, mẫu giáo và nhà trẻ (kể cáccác cơ sở dân lập ở phường, xã và các cơ sở do cơ quan, xí nghiệp, hợp tác xãlập ra) :

Ban Giáo dục - nhà trẻ được Ủyban nhân dân quận (huyện) ủy nhiệm quản lý chỉ đạo các mặt công tác về nhàtrường, nhà trẻ trong quận (huyện). Các hiệu trưởng, các cán bộ phụ trách bổtúc văn hóa, mẫu giáo, chủ nhiệm nhà trẻ phải chấp hành nghiêm chỉnh sự chỉ đạođó. Trong trường hợp có vấn đề chưa nhất trí giữa sự lãnh đạo của Ủy ban nhândân phường, xã hoặc của Ban Quản trị hợp tác xã, của thủ trưởng cơ quan và xínghiệp thì các cán bộ phụ trách giáo dục và nhà trẻ ở nơi đó phải báo cáo vớiBan Giáo dục - nhà trẻ quận (huyện) để giải quyết. Nếu là vấn đề thuộc về chủtrương quan trọng thì Ban phải báo cáo với Ủy ban nhân dân quận (huyện) giảiquyết.

6. Quan hệ với trường phổ thôngtrung học (trường phổ thông cấp 3) :

Ban Giáo dục - nhà trẻ có tráchnhiệm hướng dẫn giúp đỡ các trường phổ thông trung học thực hiện những mặt côngtác được Sở Giáo dục và Ủy ban nhân dân quận (huyện) phân công cho Ban phụtrách. Hiệu trưởng các trường phổ thông Trung học có trách nhiệm chấp hànhnghiên chỉnh sự hướng dẫn đó. Trong trường hợp có vấn đề chưa nhất trí giữa sựhướng dẫn của Ban Giáo dục - nhà trẻ với sự lãnh đạo của Sở Giáo dục thì HIệutrưởng phải báo cáo với Sở và Ủy ban nhân dân quận (huyện) để giải quyết.

IV.- MỘT SỐ ĐIỂM VỀ CHẾ ĐỘLÀM VIỆC

1. Ban Giáo dục - nhà trẻ làmviệc theo chế độ thủ trưởng nhưng để phát huy quyền làm chủ tập thể xã hội chủnghĩa của cán bộ, nhân viên trong Ban, trước khi quyết định chủ trương, kếhoạch công tác, Trưởng ban cần tham khảo ý kiến của tập thể (tùy phạm vi từngvấn đề). Trong trường hợp có vấn đề chưa nhất trí giữa Trưởng và các Phó Trưởngban thì Phó Trưởng ban cũng phải chấp hành quyết định của Trưởng ban, nếu làvấn đề quan trọng thì Phó Trưởng ban báo cáo ý kiến của mình với Ủy ban nhândân quận (huyện) và cơ quan ngành dọc cấp trên đề nghị xem xét.

2. Do đặc điểm của 2 ngành (giáodục, nhà trẻ) về các mặt kế hoạch, tài chánh, tổ chức cán bộ, ... có những điểmkhác nhau, nên cần phân công có cán bộ chuyên trách công tác kế hoạch, tàichánh, tổ chức cán bộ về nhà trẻ nhằm bảo đảm các mặt công tác nhà trẻ đượchoàn thành tốt.

3. Do diện công tác ngành giáodục rất rộng, nội dung chuyên môn đa dạng mà số cán bộ của Ban có hạn, nên sốcán bộ chỉ đạo, thanh tra cần được phân công kiêm nhiệm một cách hợp lý.

Ngoài ra, khi cần, từng thờigian và được sự đồng ý của Sở Giáo dục, Ban được chọn một số giáo viên giỏi, đểcộng tác với Ban về các mặt thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra và bồidưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

4. Các cán bộ của Ban Giáo dục -nhà trẻ cần dành thời gian đi sát hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các cơ sở giáodục, nhà trẻ thực hiện tốt nhiệm vụ.

5. Ban Giáo dục - nhà trẻ làmviệc phải có chương trình kế hoạch công tác, có lịch chỉ đạo hàng tuần, tháng,học kỳ và cả năm học đối với các trường và nhà trẻ. Phải có kế hoạch và biệnpháp nắm vững tình hình các trường, nhà trẻ và phải thực hiện nghiêm chỉnh chếđộ báo cáo thỉnh thị lên cấp trên.

6. Phải thường xuyên đẩy mạnhphong trào thi đua kết hợp giữa chỉ đạo điểm và diện, ra sức xây dựng hạt nhânđiển hình tiên tiến, từ đó mà phát động hướng dẫn vận dụng thực hiện rộng rãivà phổ biến.

V.- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Căn cứ vào Bản quy định này, cácđồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em theochức năng của ngành mình có trách nhiệm hướng dẫn cho Ban Giáo dục - nhà trẻquận (huyệm) về lề lối làm việc, nhiệm vụ cụ thể của từng tổ nghiệp vụ, đơn vịsự nghiệp và có kế hoạch triển khai thực hiện sự phân cấp quản lý của ngành choquận (huyện) theo quy định của Ủy bna nhân dân thành phố.

- Bản quy định này có giá trịthực hiện kể từ ngày ban hành. Việc bổ sung, sửa đổi bản Quy định này do Ủy bannhân dân thành phố quyết định.

- Các quy định của thành phố đãban hành trước đây trái với Bản quy định này nay bãi bỏ.