ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Về giá bán vật tư nông nghiệp của Công ty vật tư

nông nghiệp tổng hợp tỉnh Lào Cai

_________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ban hành ngày 30/6/1989;

Xét Tờ trình số 38/TC .VG ngày 19/7/1994 của Sở Tài chính – vật giá, Tờ trình 332/KH .TT ngày 15/7/1994 của Sở Nông lâm nghiệp Lào Cai và xét đề nghị của Ủy ban kế hoạch tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh giá bán 1 số vật tư nông nghiệp của Công ty vật tư nông nghiệp tổng hợp Lào Cai trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai kể từ ngày 25/7/1994.

1. Giá bán phân đạm urê

2.200đ/kg

2. Giá bán supe lân

750đ/kg

3. Giá bán phân NPK

1.000đ/kg

4. Giá bán thóc nhập ngoại Trung Quốc

12.000đ/kg

5. Giá bán thóc giống nội địa

2.500đ/kg

6. Giá bán ngô giống kỹ thuật

2.000đ/kg

Các giá quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Yêu cầu Sở Nông lâm nghiệp, Sở Tài chính – vật giá, UBND các huyện, thị xã chỉ đạo Công ty Vật tư nông nghiệp làm tốt công tác kiểm kê trước khi điều chỉnh giá.

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính – vật giá, Sở Nông lâm nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Giám đốc Công ty vật tư nông nghiệp tổng hợp, các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Ngọc Lâm