UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành bản qui định về các mối quan hệ

công tác giữa Sở Y tế và UBND các huyện, quận,thị xã,

xã, phường, thị trấn trong hoạt động Y tế ở địa phương

_______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 01/1998/NĐ-CP ngày 03/01/1998 của Chính phủ về hệ thống Tổ chức Y tế địa phương; Quyết định số 1879/QĐ-TCCQ ngày 27/10/1998 của UBND thành phố về việc chuyển giao Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã và Trạm Y tế cơ sở về Sở Y tế quản lý;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Trưởng ban Ban tổ chức chính quyền thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Qui định về các mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế và UBND các huyện, quận, thị xã, xã, phường, thị trấn trong hoạt động Y tế ở địa phương .

Điều 2. Chánh văn phòng UBND thành phố, Trưởng ban Ban tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các huyện, quận, thị xã, xã, phường, thị trấn căn cứ quyết định thi hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng