HĐND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Qui định trang thiết bị, quản lý, sử dụng phương tiện thông tin

 điện thoại, fax trong các cơ quan, đơn vị thành phố Hải Phòng

có sử dụng kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp

__________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Thực hiện pháp lệnh tiết kiệm, chống lãng phí của Quốc hội ban hành ngày 26/02/1998;

Căn cứ Thông tư số 98/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 của Bộ Tài chính về việc “Quy định trang bị, quản lý và sử dụng phương tiện thong tin điện thoại, fax trong các cơ quan đơn vị Nhà nước”;

Sau khi xin ý kiến Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố nhất trí;

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương,

QUYÊT ĐỊNH:

Điểu 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản "Quy định về việc trang bị, quản lý, sử dụng các phương tiện thông tin điện thoại, fax trong các cơ quan, đơn vị thành phố Hải Phòng có sử dụng kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp".

Điều 2. Giao Sở Tài chính - Vật giá hướng dẫn các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị trong thành phố thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/1999. Các quy định trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá và Thủ trưởng các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị căn cứ Quyết định thi hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng