ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2301/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 26 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐẨY MẠNH CẢI CÁCHCHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2013-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độcông vụ, công chức";

Căn cứ Quyết định số 1298/QĐ-UBND ngày 26/4/2013 của UBNDtỉnh Quảng Nam về việc thành lập Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ,công chức tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 701/TTr-SNV ngày 11/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ côngvụ, công chức tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2015.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ (thường trực Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chếđộ công vụ, công chức tỉnh Quảng Nam) triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm traviệc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ côngvụ, công chức; Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị cóliên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nội vụ (b/cáo);
- Ban TVTU;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh; - Ban TCTU, Sở Nội vụ;
- CPVP;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh

KẾ HOẠCH

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ,CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2013-2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2013 củaUBND tỉnh Quảng Nam)

Thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày18 tháng 10năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cảicách chế độ công vụ, công chức"; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hànhkế hoạch triển khai thực hiện đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnhQuảng Nam giai đoạn 2013-2015, với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM

1. Mục tiêu chung

- Xây dựng một nền công vụ “Chuyênnghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”.

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũcông chức gắn với lộ trình cải cách hành chính hiện nay, tạo bước đột phá đốitrong hoạt động công vụ, công chức của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2015

- 100% các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố được phê duyệt Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theongạch trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh.

- Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, chứcdanh Trưởng, Phó phòng và tương đương thuộc các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố.

- Nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức;thi nâng ngạch công chức, lựa chọn người có phẩm chất, trình độ và năng lực đểtuyển dụng vào làm việc tại các cơ quan hành chính thuộc tỉnh hoặc bổ nhiệm vàocác ngạch cao hơn; ứng dụng công nghệ tin học vào thi tuyển, thi nâng ngạchcông chức.

- Thực hiện việc thi tuyển các chức danhlãnh đạo, quản lý: Giám đốc Sở và tương đương trở xuống trong các cơ quan hành chínhthuộc tỉnh.

- Đổi mới công tác đánh giá công chứctheo hướng đề cao trách nhiệm người đứng đầu và gắn với kết quả công vụ; sửađổi, bổ sung quy trình đánh giá công chức, đảm bảo dân chủ, công bằng, côngkhai và chính xác; triển khai việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đốivới công chức lãnh đạo.

- Xây dựng và thực hiện cơ chế đào thải, giảiquyết cho thôi việc và miễn nhiệm công chức không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạmkỷ luật theo quy định hiện hành.

- Thực hiện chính sách thu hút, tiến cử, pháthiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ.

- Thực hiện đổi mới cơ chế quản lý và chếđộ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động khôngchuyên trách ở cấp xã.

- 100% các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành và phục vụcông tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

2. Quan điểm

- Quán triệt kịp thời chủ trương, đường lối của Đảngvề cải cách chế độ công vụ, công chức; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, côngchức gắn với quá trình thực hiện kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giaiđoạn 2011-2015 của tỉnh. Thống nhất về nhận thức và coi đây là nhiệm vụ thườngxuyên, liên tục, góp phần xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từtỉnh đến cơ sở trong sạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân.

- Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức phải cólộ trình, bước đi thích hợp và phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của tỉnh.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐẨY MẠNHCẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC.

1. Xây dựng và triển khai thực hiện việc xácđịnh vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan hành chính thuộctỉnh

a) Triển khai thực hiện Chỉ thị của Ủyban nhân dân tỉnh về xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chínhthuộc tỉnh;

b) Xây dựng kế hoạch, triển khaithực hiện việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơquan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

c) Thẩm định, phê duyệt Đề án vị tríviệc làm và cơ cấu ngạch công chức của các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố.

2. Đổi mới và nâng cao chất lượng thituyển, thi nâng ngạch công chức

a) Triển khai kịp thời các quy định về tuyểndụng công chức. Xây dựng bộ câu hỏi và đáp án thi tuyển công chức đối với từngmôn thi theo hướng gắn với yêu cầu về trình độ và năng lực của cơ quan, tổ chứcđơn vị cần tuyển dụng.

b) Thực hiện tốt các quy định, quy chế vềtổ chức thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh.

c) Ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mớiphương thức thi tuyển và thi nâng ngạch công chức để đảm bảo nguyên tắc kháchquan, công bằng, chất lượng, thực tài.

d) Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã,phường, thị trấn.

3. Đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp Sở, cấpphòng. Thực hiện các quy định về chế độ tập sự lãnh đạo, quản lý

a) Thực hiện tuyển chọn lãnh đạo cấp Sở, cấp huyện theohướng chú trọng nguyên tắc thực tài, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

b) Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án thi tuyển chứcdanh lãnh đạo quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lậpthuộc tỉnh.

c) Ban hành các quy định:

- Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệmđối với cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý cơ quan hành chính thuộc tỉnh.

- Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chứcdanh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh.

d) Thực hiện chế độ tập sự, thực tập công chức lãnhđạo quản lý gắn với điều động, luân chuyển để đào tạo công chức.

4. Thực hiện chế độ tiến cử và chính sách thu hút,phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ

a) Triển khai thực hiện quy định về chế độ tiến cử,giới thiệu người có tài năng để tuyển dụng, bổ nhiệm vào các vị trí trong hoạtđộng công vụ.

b) Tiếp tục tham mưu sửa đổi, bổ sung, ban hành vàtriển khai thực hiện các quy định về cơ chế chính sách đối với công chức:

- Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồidưỡng cán bộ, công chức.

- Quy định về cơ chế, chính sách và công tác quản lý đối với người được cử điđào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài.

5. Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá công chức, việc đánhgiá phải căn cứ vào kết quả, hiệu quả công tác của công chức; thẩm quyền đánhgiá thuộc về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức. Chútrọng thành tích, kết quả công tác của công chức; coi đó là thước đo để đánhgiá trình độ, năng lực của công chức; sửa đổi, bổ sung và ban hành quy trìnhđánh giá công chức đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, chính xác đối vớiviệc đánh giá công chức, trên cơ sở kết quả đánh giá công chức, thực hiện cơchế đào thải, giải quyết cho thôi việc và miễn nhiệm công chức không hoàn thànhnhiệm vụ, vi phạm kỷ luật; thực hiện lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với côngchức lãnh đạo.

6. Triển khai thực hiện và đưa vào sửdụng phần mềm quản lý hồ sơ công chức. Xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu độingũ công chức; đưa chế độ báo cáo thống kê vào nề nếp.

7. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề ánứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnhQuảng Nam đến năm 2020.

8. Tổ chức triển khai thực hiện tốt quyđịnh về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt độngkhông chuyên trách ở cấp xã.

a) Rà soát, sửa đổi bổ sung Quy định về chứcdanh, số lượng và chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyêntrách ở cấp xã.

b) Tổ chức thực hiện tốt chính sách thuhút đối với sinh viên tốt nghiệp Đại học hệ chính quy được tuyển dụng về côngtác tại xã, phường, thị trấn theo quy định tại Đề án 500 của tỉnh và Đề án 600của Bộ Nội vụ.

c) Thực hiện việc khoán kinh phí đối với chứcdanh không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo nguyên tắc: Người kiêm nhiềuchức danh thì hưởng phụ cấp cao hơn, khắc phục việc tăng thêm số lượng các chứcdanh không chuyên trách.

9. Nâng cao chế độ kỷ luật trong hoạtđộng công vụ, duy trì trật tự kỷ cương và phát huy tinh thần trách nhiệm tronghoạt động công vụ.

a) Thực hiện chế độ sát hạch bắt buột đốivới công chức lãnh đạo, quản lý và công chức chuyên môn, nghiệp vụ.

b) Thực hiện chế độ trách nhiệm gắn vớichế độ khen thưởng, kỷ luật đối với công chức trong hoạt động công vụ.

c) Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hànhchính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị.

10. Tiếp tục thực hiệnchính sách tinh giản biên chếđể nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

1.Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch đượcbố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn lực khác (nếu có) theo phân cấpngân sách ban hành.

2. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch trongdự toán ngân sách hằng năm được giao.

IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

- Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm giúpBan Chỉ đạo tổ chức, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch; theo dõi,đôn đốc và hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phốxây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch về cải cách chế độ công vụ, công chứctrong phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm được giao quản lý.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan tổng hợp, đánh giá kết quảtriển khai thực hiện kế hoạch báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Trungương (Bộ Nội vụ), Thủ tướng Chính phủ.

2.Sở Tài chính

Cân đối, bố trí hướng dẫn sử dụng kinh phí từ nguồn ngânsách hằng năm của tỉnh để thực hiện các nội dung theo kế hoạch; đồng thời khaithác các nguồn lực khác từ các Dự án (nếu có) để bố trí cho quá trình thựchiện.

3.Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp

Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quanđể thẩm tra, hoàn thiện đề án và các văn bản có liên quan về đẩy mạnh cải cáchchế độ công vụ, công chức trên địa bàn tỉnh.

4.Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thực hiệncác nhiệm vụ của Kế hoạch.

- Phối hợp và chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tuyêntruyền việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn tỉnh.

5. Các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố

- Thànhlập Ban Chỉ đạo đẩymạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của cơ quan, đơn vị để chỉ đạo và phốihợp thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung kế hoạch này. Ban Chỉ đạo làm việctheo chế độ kiêm nhiệm.

- Xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện.

- Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, tổng hợpbáo cáo về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua SởNội vụ) trước ngày 30 tháng 11 hằng năm.

Trên đây là Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, côngchức tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2015. Đề nghị thủ trưởng các Sở, Ban, ngành,đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thựchiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các Sở, Ban, ngành,đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kịp thời phản ánhvề Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh xemxét trình Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung kế hoạch này cho phù hợp vớitình hình thực tế.