ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2302/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 22 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉPTHÀNH LẬP HIỆP HỘI ĐIỆN - CƠ BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghịđịnh số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Vận động thành lậphiệp hội Điện - Cơ Bình Định và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 464/TTr-SNV ngày 06 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Cho phép thành lập hiệp hội Điện - CơBình Định.

Điều2. Hiệp hội Điện - Cơ Bình Định là tổ chứcxã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnhphê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của SởCông Thương và các cơ quan đơn vị có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệphội.

Hiệphội Điện - Cơ Bình Định có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tựđảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Điều3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngàyký.

Điều4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc SởNội vụ và Trưởng Ban Vận động thành lập hiệp hội Điện - Cơ Bình Định chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc