UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 10 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định một số chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 6.

_________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Công văn số 1184/LĐTBXH-BTXH ngày 10/4/2006 của Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội về việc chính sách cứu trợ xã hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Lao động thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định một số chính sách hỗ trợ cho các hộ gia đình bị thiệt hại do cơn bão số 6 như sau:

I/ Mức hỗ trợ:

1- Hộ có người chết do bão lụt: 2.000.000đ/người chết;

2- Hộ có người bị thương nặng phải đưa vào bệnh viện hoặc các Trung tâm y tế huyện, thành phố Huế: 1.000.000đ/người bị thương;

3- Hộ có nhà bị đổ, sập, trôi; hộ phải di dời nhà khẩn cấp đến nơi ở mới: 5.000.000đồng/hộ;

4- Hộ có nhà bị hư hỏng (không kể nhà phụ và các công trình phụ):

Tùy theo mức độ hư hỏng được hỗ trợ như sau:

4.1- Hư hỏng trên 70% (hư hỏng gần như toàn bộ phần mái, đòn tay, cửa): hỗ trợ 2.500.000 đồng/hộ;

4.2- Hư hỏng từ trên 50-70% (bị tốc mái nặng, hư hỏng một phần đòn tay): hỗ trợ từ 800.000- 1.000.000đồng/hộ;

4.3- Hư hỏng từ trên 20%-50% (bị tốc từ 20% diện tích mái trở lên): hỗ trợ từ 500.000-700.000đ/hộ;

4.4- Hư hỏng từ 20% trở xuống, hư hỏng nhà phụ và các công trình phụ: Giao UBND các huyện và thành phố Huế xem xét cụ thể mức hỗ trợ phù hợp.

Các hộ bị thiệt hại theo mức độ quy định tại điểm 4.2, 4.3 và 4.4 nói trên chỉ được hỗ trợ nếu là hộ thuộc diện nghèo được xác định theo tiêu chuẩn mới hoặc hộ bị thiệt hại về phương tiện sản xuất trên 40%.

Tuỳ theo điều kiện cụ thể, UBND các huyện và thành phố Huế có thể quyết định phương thức hỗ trợ bằng tiền hoặc bằng tấm lợp và các loại vật tư sửa chữa có giá trị tương đương.

II/ Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách tỉnh cấp bổ sung mục tiêu cho ngân sách cấp huyện, thành phố Huế để thực hiện các chính sách được quy định tại Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1- Giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Huế :

a) Chỉ đạo và hướng dẫn cho UBND các xã, phường, thị trấn:

- Công khai các chính sách và danh sách các đối tượng được hỗ trợ của nhà nước cho toàn bộ nhân dân được biết (Niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn).

- Tổ chức họp dân theo từng thôn, đội hoặc tổ dân phố bình bầu xác định mức độ thiệt hại của từng hộ gia đình để có mức hỗ trợ phù hợp theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này.

- Tổng hợp các đối tượng bị thiệt hại được hưởng chính sách theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này theo từng thôn, bản, đội, tổ dân phố và nhu cầu kinh phí cần hỗ trợ gửi về UBND các huyện để tổng hợp toàn bộ tình hình thiệt hại trên địa bàn huyện, thành phố (Mẫu số 1/BC-BÃO SỐ 6).

b) Kiểm tra và tổng hợp các đối tượng bị thiệt hại, kinh phí thực tế hỗ trợ trên địa bàn huyện, thành phố gửi Sở Tài chính tổng hợp trình UBND Tỉnh quyết định để bổ sung kinh phí (Mẫu số 2/BC-BÃO SỐ 6). Trước mắt, UBND Tỉnh sẽ tạm ứng cho ngân sách huyện và thành phố để triển khai thực hiện; UBND các huyện và thành phố Huế chịu trách nhiệm quyết toán cụ thể với Sở Tài chính. 

2- Trên cơ sở các báo cáo của UBND các huyện và thành phố Huế, Sở Tài chính tiến hành tổng hợp, báo cáo và đề xuất UBND Tỉnh bổ sung kinh phí hỗ trợ khắc phục cơn bão số 6 cho các huyện và thành phố Huế.

3- UBND các huyện, thành phố Huế phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về sự chính xác của số liệu báo cáo, đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây của UBND tỉnh trái với quyết định này nay không còn hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng ban Phòng chống bão lụt và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết này.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Lý