ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH
SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011-2015) CỦA QUẬN 8
----------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003 ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

>> Xem thêm:  Tranh chấp về việc đòi nhà cho thuê ? Làm đơn khởi kiện về tranh chấp đất đai ?

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị định số 02/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Công văn số 483/UBND-ĐTMT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện Nghị định số 02/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của Thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân Quận 8 tại Tờ trình số 1092/TTr-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2014 về xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của Quận 8;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2466/TTr-TNMT-KH ngày 18 tháng 4 năm 2014 về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của Quận 8,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Quận 8 với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

STT
Loại đất
Hiện trạng 2010
Quy hoạch đến năm 2020
Diện tích (ha)
Cơ cấu (%)
Thành phố phân bổ (*) (ha)
Quận xác định (ha)
Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của Quận
Diện tích (ha)
Cơ cấu (%)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Diện tích tự nhiên (*)
1917,49
100,00
1917
1.917,49
100,00
1
Đất nông nghiệp
NNP
267,56
13,95
Trong đó:
1.1
Đất trồng lúa
LUA
104,83
5,47
Đất chuyên trồng lúa nước
LUC
1.2
Đất trồng cây lâu năm
CLN
1,77
0,09
1.3
Đất rừng phòng hộ
RPH
1.4
Đất rừng đặc dụng
RDD
1.5
Đất rừng sản xuất
RSX
1.6
Đất làm muối
LMU
1.7
Đất nuôi trồng thủy sản
NTS
137,61
7,18
2
Đất phi nông nghiệp
PNN
1.649,77
86,04
1.917
1.917,49
100,00
Trong đó
2.1
Đất xây dựng trụ sở CQ, CTSN
CTS
14,37
0,75
15
15,22
0,79
2.2
Đất quốc phòng
CQP
2,24
0,12
2
2,08
0,11
2.3
Đất an ninh
CAN
5,36
0,28
5
5,26
0,27
2.4
Đất khu công nghiệp
SKK
2.5
Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh
SKC
206,04
10,75
322,00
322,00
16,79
2.6
Đất sản xuất VLXD, gốm sứ
SKX
2.7
Đất cho hoạt động khoáng sản
SKS
2.8
Đất di tích, danh thắng
DDT
1,31
0,07
1
1,31
0,07
2.9
Đất bãi thải, xử lý chất thải
DRA
1,04
0,05
2
1,60
0,08
2.10
Đất tôn giáo, tín ngưỡng
TTN
10,93
0,57
11
10,73
0,56
2.11
Đất nghĩa trang, nghĩa địa
NTD
6,83
0,36
2.12
Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
SMN
180,03
9,39
180,03
9,39
2.13
Đất phát triển hạ tầng
DHT
410,78
21,42
566
565,65
29,50
Trong đó:
-
Đất cơ sở văn hóa
DVH
4,07
0,21
5
50,76
55,76
2,91
-
Đất cơ sở y tế
DYT
13,25
0,69
14
14,00
0,73
-
Đất cơ sở giáo dục – đào tạo
DGD
36,20
1,89
78
78,40
4,09
-
Đất cơ sở thể dục – thể thao
DTT
5,71
0,30
7
1,81
8,81
0,46
2.14
Đất ở tại đô thị
ODT
810,83
42,29
814
813,60
42,43
3
Đất chưa sử dụng
CSD
0,14
0,01
3.1
Đất chưa sử dụng còn lại
3.2
Diện tích đưa vào sử dụng
Chỉ tiêu trung gian
-
Đất đô thị
DTD
1917,49
1918
1917,48
-
Đất khu bảo tồn thiên nhiên
DBT
-
Đất khu du lịch
DDL
4
16,00
20,00
1,04
-
Đất khu dân cư nông thôn
DNT

(*) Diện tích thành phố phân bổ được làm tròn số đến đơn vị ha.

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng cho thuê lại đất ? Xử lý tranh chấp bất động sản liền kề ?

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha

Thứ tự
Loại đất
Cả kỳ quy hoạch
Phân theo kỳ
Giai đoạn 2011 - 2015
Giai đoạn 2016 - 2020
(1)
(2)
(3)
(4)=(5)+(6)
(5)
(6)
1
Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp
NNP/PNN
267,56
236,80
30,77
Trong đó:
1.1
Đất lúa nước
LUA/PNN
104,83
94,53
10,30
1.2
Đất trồng cây lâu năm
CLN/PNN
1,77
1,77
1.3
Đất rừng phòng hộ
RPH/PNN
1.4
Đất rừng đặc dụng
RDD/PNN
1.5
Đất rừng sản xuất
RSX/PNN
1.6
Đất nuôi trồng thủy sản
NTS/PNN
137,32
116,85
20,47
2
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

3. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 (tỷ lệ 1/5.000), Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của Quận 8, được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định ngày 18 tháng 4 năm 2014.
Điều 2. Duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của Quận 8 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch:
Đơn vị tính: ha

Thứ tự
Chỉ tiêu
Hiện trạng năm 2010
Diện tích theo kế hoạch qua các năm
Năm 2011
Năm 2012
Năm 2013
Năm 2014
Năm 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
NNP
1917,49
1.917,49
1.917,49
1.917,49
1.917,49
1.917,49
1
Đất nông nghiệp
267,56
267,19
266,18
257,19
243,72
30,78
Trong đó:
1.1
Đất lúa nước
LUA
104,83
104,83
104,83
104,08
101,34
10,30
-
Đất chuyên trồng lúa nước
LUC
1.2
Đất trồng cây lâu năm
CLN
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1.3
Đất rừng phòng hộ
RPH
1.4
Đất rừng đặc dụng
RDD
1.5
Đất rừng sản xuất
RSX
1.6
Đất nuôi trồng thủy sản
NTS
137,61
137,37
136,10
130,40
124,96
20,47
1.7
Đất làm muối
LMU
2
Đất phi nông nghiệp
PNN
1.649,77
1.650,15
1.651,16
1.660,15
1.673,68
1.886,63
Trong đó:
2.1
Đất trụ sở cơ quan, CTSN
CTS
14,37
14,45
14,51
14,97
15,36
15,32
2.2
Đất quốc phòng
CQP
2,24
2,24
2,24
2,24
2,08
2,08
2.3
Đất an ninh
CAN
5,36
5,36
5,34
5,33
5,33
5,26
2.4
Đất khu công nghiệp
SKK
2.5
Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh
SKC
206,04
205,93
205,12
193,24
193,24
342,74
2.6
Đất sản xuất VLXD, gốm
SKX
2.7
Đất cho hoạt động khoáng sản
SKS
2.8
Đất có di tích danh thắng
DDT
1,31
1,31
1,31
1,31
1,31
1,31
2.9
Đất bãi thải, xử lý chất thải
DRA
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,55
2.10
Đất tôn giáo, tín ngưỡng
TTN
10,93
10,93
10,93
10,93
10,73
10,73
2.11
Đất nghĩa trang, nghĩa địa
NTD
6,83
6,82
6,82
6,80
6,16
1,40
2.12
Đất sông, suối và mặt nước CD
SMN
180,03
180,03
180,03
180,03
180,03
180,03
2.13
Đất phát triển hạ tầng
DHT
410,78
410,90
411,14
417,39
437,93
504,33
Trong đó:
-
Đất cơ sở văn hóa
DVH
4,07
4,07
4,07
4,08
4,14
8,01
-
Đất cơ sở y tế
DYT
13,25
13,24
13,25
13,30
13,33
13,36
-
Đất cơ sở giáo dục – đào tạo
DGD
36,20
36,18
36,01
41,20
49,41
52,15
-
Đất cơ sở thể dục – thể thao
DTT
5,71
5,71
5,71
5,71
5,81
8,81
2.14
Đất ở tại đô thị
ODT
810,83
811,11
812,65
820,88
820,43
821,85
3
Đất chưa sử dụng
CSD
0,14
0,14
0,14
0,14
0,08
0,08
3.1
Đất chưa sử dụng còn lại
3.2
Diện tích đưa vào sử dụng
**
Chỉ tiêu trung gian
-
Đất khu bảo tồn thiên nhiên
DBT
-
Đất khu du lịch
DDL
4,00
7,00
10,00
-
Đất đô thị
DTD
1.917,49
1.917,48
1.917,48
1.917,48
1.917,48
1.917,48
-
Đất khu dân cư nông thôn
DNT

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

Thứ tự
Chỉ tiêu
DT chuyển MĐSD trong kỳ
Chia ra các năm
Năm 2011
Năm 2012
Năm 2013
Năm 2014
Năm 2015
(1)
(2)
(3)
(4)=(5)+…+(9)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1
Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
NNP/PNN
236,80
0,40
1,00
8,98
13,47
212,94
Trong đó:
1.1
Đất lúa nước
LUA/PNN
94,53
0,75
2,74
91,04
1.2
Đất trồng cây lâu năm
CLN/PNN
1,77
1,77
1.3
Đất rừng phòng hộ
RPH/PNN
1.4
Đất rừng đặc dụng
RDD/PNN
1.5
Đất rừng sản xuất
RSX/PNN
1.6
Đất nuôi trồng thủy sản
NTS/PNN
116,85
0,24
0,98
5,69
5,44
104,49
1.7
Đất nông nghiệp còn lại
23,66
0,16
0,02
2,54
5,29
15,64
2
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

>> Xem thêm:  Tranh chấp sai diện tích ranh giới đã phân lô sẳn ? Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng nhà đất ?

Điều 3. Căn cứ vào Điều 1, Điều 2 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân Quận 8 có trách nhiệm:
1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
2. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của địa phương được Thành phố phê duyệt.
3. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.
4. Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng.
5. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân Quận 8 phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường có báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để Ủy ban nhân dân Thành phố tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐTMT/VH)
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

>> Xem thêm:  Đất đang tranh chấp có bán được không ? Mua bán đất bằng giấy viết tay có hợp pháp ?