BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
-----------------------------

Số: 2304/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM ĐIỆN ẢNH THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆT NAM

----------------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 5 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc chuyển Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam thuộc Tổng cục Thể dục thể thao về trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng săn xuất phim, phổ biến các tác phẩm và ấn phẩm điện ảnh thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm của Trung tâm và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức sản xuất và phổ biến phim: thời sự, phóng sự, tài liệu, khoa giáo, quảng cáo nhằm quảng bá về các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình theo quy định của pháp luật và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Trực tiếp tổ chức quảng bá, tuyên truyền về những hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên trang tin điện tử của Trung tâm; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan quảng bá, tuyên truyền trên kênh truyền hình về nội dung các tác phẩm, ấn phẩm điện ảnh do Trung tâm sản xuất.

4. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức các sự kiện lễ hội về Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình trong phạm vi cả nước theo kế hoạch đã được Bộ trưởng phê duyệt.

5. Tổ chức cung ứng các dịch vụ, sản xuất phim, ảnh, băng, đĩa hình và các ấn phẩm quảng bá cho các tổ chức, cá nhân phù hợp chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

6. Thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế trong việc sản xuất và phổ biến các tác phẩm, ấn phẩm điện ảnh về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng.

7. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự và thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động thuộc phạm vi của Trung tâm theo quy định của Nhà nước và phân cấp của Bộ.

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?

8. Quản lý và sử dụng tài chính, tài sản, thực hiện ngân sách được giao và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Giám đốc và các Phó Giám đốc.

2. Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Phòng Tổ chức, Hành chính.

b) Phòng Kế toán, Tài vụ.

c) Phòng Dịch vụ và Sản xuất phim.

d) Phòng Kỹ thuật và Tư liệu.

đ) Phòng Quay phim.

>> Xem thêm:  Người nước ngoài gốc Việt Nam có được mua đất không ? Thủ tục mua đất đứng tên hai vợ chồng ?

e) Phòng Tổ chức sự kiện và Quảng cáo.

Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể, sắp xếp, bố trí cán bộ, viên chức và người lao động theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ cho các Phòng; xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 531/QĐ-TCTDTT ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Tổng cục Thể dục thể thao Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Các Sở VHTT và Du lịch;
- Lưu: VT, TCCB, TT (100).

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật đất đai về việc tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ? Điều kiện thu hồi đất