ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2305/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 18 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰCHIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 31-CTR/TU, NGÀY 25/8/2013 CỦA TỈNH ỦY TÂY NINHTHỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 22-NQ/TW, NGÀY 10/4/2013 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ HỘI NHẬPQUỐC TẾ.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày10/4/2013 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế;

Căn cứ Chương trình hành động số31-CTr/TU, ngày 25/8/2013 của Tỉnh ủy Tây Ninh thực hiện Nghị quyết số22-NQ/TW, ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Côngthương tại Tờ trình số 1471/TTr-SCT ngày 15/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theoQuyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/TU, ngày25/8/2013 của Tỉnh ủy Tây Ninh thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 10/4/2013của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủtrưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủyban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Quang

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNHHÀNH ĐỘNG SỐ 31-CTR/TU NGÀY 25/8/2013 CỦA TỈNH ỦY TÂY NINH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾTSỐ 22-NQ/TW NGÀY 10/4/2013 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2305/QĐ-UBND , ngày 18/11/2013 của Ủy bannhân dân tỉnh Tây Ninh)

Thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/TU, ngày25/8/2013 của Tỉnh ủy Tây Ninh thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 10/4/2013của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013-2015 và địnhhướng đến năm 2020. Nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tăngcường Hội nhập quốc tế nhất là mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế, Ủy ban nhân dântỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch thực hiện với các nội dung chính như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Hội nhập quốc tế phải nhằm củng cố môi trường hòabình, tranh thủ tối đa các điều kiện thuận lợi để phát triển nhanh và bền vững,nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹnlãnh thổ và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng biêngiới hòa bình, hữu nghị; quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, bảotồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tăng cường sức mạnh tổng hợp, nâng caovị thế, uy tín của tỉnh; góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dântộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

2. Tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tếhợp lý; tạo sự chuyển biến nhanh, vững chắc về chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đẩymạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội và quá trình đô thị hóa. Xây dựng môi trường văn hóa - xã hội lành mạnh,văn minh; bảo đảm công bằng và an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất, vănhóa, tinh thần của nhân dân, thu ngắn khoảng cách, sự chênh lệch về trình độphát triển và mức sống dân cư giữa nông thôn và thành thị; giữ vững ổn địnhchính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2020 tỉnh Tây Ninh cơ bảntrở thành tỉnh công nghiệp, góp phần thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh,dân chủ, công bằng, văn minh”.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU VÀ GIẢI PHÁPTHỰC HIỆN

1. Về công tác tư tưởng, thông tin, tuyên truyền

a) Quán triệt Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 10/4/2013 củaBộ Chính trị về Hội nhập quốc tế, tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chỉthị số 41-CT/TW “Về tăng cường công tác ngoại giao kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh côngnghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại của Đảng,ngoại giao Nhà nước và ngoại giao nhân dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp thựchiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kết hợp với củng cố quốc phòng - anninh, gắn kết ngoại giao kinh tế với ngoại giao chính trị, ngoại giao văn hóa,giao lưu hữu nghị với các đối tác nhằm đảm bảo các lợi ích kinh tế, chính trị,văn hóa, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

b) Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảngviên trong các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể vàtuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về tầm quan trọng của hội nhập quốc tế vàcả cơ hội và thách thức, về phương hướng, nhiệm vụ trọng yếu của hội nhập quốctế trong từng ngành, từng lĩnh vực, để thống nhất nhận thức và hành động, tạonên sức mạnh tổng hợp trong quá trình hội nhập quốc tế.

Xem công tác hội nhập quốc tế là một trong những nhiệm vụquan trọng, thường xuyên và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối vớicán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

2. Tăng cường thực hiện hội nhập quốc tế nhất là mởrộng hợp tác kinh tế quốc tế

a) Xây dựng và triển khai kế hoạch tổng thể về hội nhập quốctế, trước mắt đến năm 2020, chú trọng phát triển nguồn nhân lực, hiện đại hóakết cấu hạ tầng; quản lý du nhập công nghệ phù hợp, đáp ứng yêu cầu hội nhậpquốc tế.

b) Kết hợp chặt chẽ đối ngoại của Đảng với ngoại giao.

c) Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X)về “Một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bềnvững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới” trong tìnhhình mới gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địaphương, nhất là nhiệm vụ đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu lạinền kinh tế theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội IX Đảngbộ tỉnh. Đồng thời, tăng cường công tác giới thiệu, quảng bá tiềmnăng, thế mạnh của tỉnh trên trường quốc tế để kêu gọi, thu hút cácnhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Tây Ninh ngày một nhiều hơn.

d) Tiếp tục thực hiện các thỏa thuận hợp tác, kế hoạch hợptác giữa tỉnh Tây Ninh với các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia có chung đườngbiên giới để phát triển kinh tế biên mậu, giữ gìn an ninh trật tự trên tuyếnbiên giới nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác cùng pháttriển.

đ) Hợp tác, đầu tư để nhập các thiết bị có công nghệ hiệnđại, nghiên cứu chọn lọc, không tiếp nhận các dự án đầu tư có công nghệ lạc hậuhay có xu hướng lạc hậu và dự án sử dụng nguồn nguyên liệu hóa thạch có khảnăng gây ô nhiễm môi trường.

 e) Thường xuyên phối hợp, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, dựbáo tình hình về kinh tế thế giới và khu vực; tiếp cận thông tin và học tập môhình, kinh nghiệm phát triển của các tỉnh, thành phố để xây dựng chiến lượcphát triển công tác ngoại giao kinh tế một cách hiệu quả.

g) Không ngừng cải thiện môi trường thu hút đầu tưnước ngoài, gắn thu hút đầu tư với giám sát quá trình thực thi, bảo đảm an ninhkinh tế, hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường. Đẩy nhanh cơ cấu đầu tư công,khuyến khích các hoạt động đầu tư tư nhân và các hoạt động hợp tác công - tư.Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; quản lý chặt chẽ nợ công, bao gồm cả nợvay nước ngoài.

h) Chủ động, khẩn trương trong chuyển dịch cơ cấukinh tế, đổi mới công nghệ để tăng lợi thế cạnh tranh nâng cao chất lượng, giáthành sản phẩm và dịch vụ.

i) Thực hiện tốt các cam kết trong quan hệ quốc tếcủa địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế mà Việt Nam cũng như tỉnh đã thỏa thuận. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, hợp tác với cáctỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia và các địa phương thuộc các nước códoanh nghiệp đối tác đang đầu tư sản xuất tại Tây Ninh; phát huy vai trò cầunối, vị trí cửa ngõ trong việc mở rộng đối ngoại, hội nhập kinh tế của tỉnh,của vùng và của cả nước với các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia, Lào,Thái Lan,… Chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ lợi ích chính đáng của tỉnh,doanh nghiệp và người tiêu dùng trong quá trình tham gia hội nhập quốc tế.

3. Đối ngoại nhân dân, quan hệ cácđối tác và xây dựng bộ máy, cải cách hành chính.

a) Đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đốitác, nhất là các đối tác có tầm quan trọng chiến lược đối với sự phát triển vàan ninh của địa phương; đưa khuôn khổ các quan hệ đã xác lập đi vào thực chất,tạo sự đan xen gắn kết lợi ích giữa địa phương với các đối tác.

b) Tiếp tục kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt độngcủa các cơ quan chuyên môn đủ năng lực để thực hiện công tác tham mưu cho Tỉnhủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát,phối hợp các hoạt động hội nhập quốc tế, thực hiện có hiệu quả đường lối đốingoại và hội nhập quốc tế; thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chínhtrên lĩnh vực hoạt động đối ngoạivà hợp tác quốc tế; thànhlập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và tăng cường hoạt động hiệu quả HộiHữu nghị Việt Nam - Campuchia của tỉnh nhằm góp phần tăng cường các hoạtđộng đối ngoại nhân dân; xây dựng chính sách phù hợp đối với những người Việt Nam có quê ở TâyNinh đang công tác, học tập và sinh sống ở nước ngoài là trí thức, khoa học,doanh nhân về đóng góp đầu tư tại tỉnh nhà; vận động các tổ chức, cá nhântrong và ngoài nước đóng góp xây dựng kinh tế - xã hội, đẩy nhanhquá trình hội nhập kinh tế quốc tế và mở rộng hợp tác quốc tế của tỉnhngày càng hiệu quả hơn.

4. Xây dựng và triển khai kế hoạchhội nhập quốc phòng, an ninh

a) Xây dựng và triển khai kế hoạch hội nhập quốcphòng, an ninh phù hợp với tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốcphòng, thúc đẩy nhanh công tác phân giới cắm mốc với Vương quốc Campuchia, khaithác hiệu quả các nguồn lực bên ngoài, vị thế của địa phương trong khu vực nhằmphục vụ mục tiêu bảo vệ vững chắc quốc phòng, an ninh địa phương.

b) Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với các tỉnh giápbiên thuộc Vương quốc Campuchia về quốc phòng, an ninh; từng bước đưa hợp tácđi vào chiều sâu, hiệu quả; chủ động phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âmmưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng hội nhập quốc tế để xâm phạman ninh địa phương, an ninh Quốc gia. Đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan an ninh,tình báo, cảnh sát các tỉnh giáp biên; chủ động tích cực tham gia các cơ chếhợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia; đối phó với các thách thức về an ninh lươngthực, an ninh nguồn nước, an ninh năng lượng, an ninh mạng và các thách thức anninh phi truyền thống khác.

5. Xây dựng và triển khai kế hoạch hộinhập về văn hóa, xã hội

a) Lồng ghép các hoạt động hội nhập quốc tế trong quá trình xâydựng và triển khai kế hoạch phát triển trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội một cách hài hòa vừa phù hợpxu thế hội nhập vừa giữ được truyền thống văn hóa, giáo dục của Việt Nam.

 b) Tập trung phát triển nguồn nhân lực; tiếp thu trithức về quản lý khoa học công nghệ, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; tăngcường quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam và Tây Ninh với bạn bè quốctế.

c) Thực hiện tốt các cam kết quốc tế trên các lĩnhvực phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường,bảo vệ rừng, nguồn nước, động vật, thực vật trên địa bàn tỉnh.

d) Chủ động, tích cực giới thiệu, tham gia và nângcao chất lượng, thành tích trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao…

đ) Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng,văn hóa, thông tin, tuyên truyền; đấu tranh có hiệu quả nhằm hạn chế các tácđộng tiêu cực về xã hội, văn hóa, tư tưởng, đạo đức, lối sống.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch bao gồm: Nguồn ngânsách địa phương; vốn viện trợ, tài trợ của các tổ chức và cá nhân trong vàngoài nước (nếu có).

- Hàng năm, căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ được phâncông và kinh phí dự kiến của Kế hoạch, các sở, ngành có liên quan lập kế hoạch,dự toán kinh phí thực hiện cụ thể trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng gửiSở Công thương để tổng hợp, theo dõi, phối hợp thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Chỉ đạo về hội nhậpquốc tế của tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban để chỉ đạophối hợp liên ngành về hội nhập quốc tế từ tỉnh đến huyện, thị xã.

2. Sở Công thương

a) Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng vàtổ chức thực hiện Kế hoạch và thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

b) Hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các sở, ngành, UBNDhuyện, thị xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành,địa phương thực hiện Kế hoạch này.

c) Hàng năm, trên cơ sở kế hoạch triển khai của cácđơn vị liên quan, tổng hợp xây dựng kế hoạch chung của chương trình, trình Ủyban nhân dân tỉnh phê duyệt.

d) Tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình thựchiện Kế hoạch; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ, Bộ, ngành liên quan vàTỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Sở Ngoại vụ

a) Chủ trì, tổ chức thực hiện những nội dung côngviệc theo lĩnh vực ngành, đồng thời có trách nhiệm phối hợp với Sở Công thươngtrong quá trình triển khai các nhiệm vụ khác của Kế hoạch này.

b) Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiệncác nội dung của ngành trong Kế hoạch của tỉnh, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhândân tỉnh (qua Sở Công thương).

4. Sở Tài chính

Trên cơ sở dự toán của các đơn vị và khả năng cân đốingân sách của địa phương, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố tríkinh phí cho phù hợp.

5. Các Sở, ngành có liên quan vàUBND các huyện, thị xã: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Thông tin vàTruyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nội vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòngtỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư –Thương mại – Du lịch tỉnh, Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình TâyNinh, … và UBND các huyện, thị xã.

Trên cơ sở nội dung Kế hoạch, căn cứ chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn đã được phân công; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện,thị xã cụ thể hóa nhiệm vụ vào kế hoạch hàng năm của đơn vị và tập trung thựchiện. Báo cáo UBND tỉnh định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và cả năm, đột xuất(qua Sở Công thương) về kết quả thực hiện.

6. Các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp,ngành nghề

Xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai các nhiệm vụcủa Kế hoạch, đồng thời báo cáo kết quả triển khai thực hiện cho UBND tỉnh (quaSở Công thương),những thông tin liên quan khi có đề nghị của Sở Côngthương.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu cóvướng mắc, các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã báo cáo, đề xuất UBND tỉnh(qua Sở Công thương) xem xét, quyết định./.

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂNKHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 31-CTR/TU, NGÀY 25/8/2013 CỦATỈNH ỦY TÂY NINH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 22-NQ/TW, NGÀY 10/4/2013 CỦA BỘ CHÍNHTRỊ VỀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ.
(Ban hành kèm theo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/TU, ngày25/8/2013 của Tỉnh ủy Tây Ninh)

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

1

Về công tác tư tưởng, thông tin, tuyên truyền

1.a

Quán triệt Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế, tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW “Về tăng cường công tác ngoại giao kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Sở Ngoại vụ

Sở Công thương, Sở Nội vụ và Sở, ngành liên quan.

Các lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương.

2013-2015

1.b

Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm giáo dục cán bộ, đảng viên trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về tầm quan trọng của hội nhập quốc tế và cả cơ hội và thách thức, về phương hướng, nhiệm vụ trọng yếu của hội nhập quốc tế trong từng ngành, từng lĩnh vực, để thống nhất nhận thức và hành động, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong quá trình hội nhập quốc tế.

Sở Thông tin và Truyền thông

Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Tây Ninh, sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương.

- Xây dựng chiến lược truyền thông nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế.

- Các chương trình phát thanh và truyền hình, tài liệu, ấn phẩm, tranh, ảnh … về hội nhập quốc tế.

- Các lớp tập huấn, phổ biến theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương.

- Xây dựng Cổng thông tin điện tử của tỉnh phong phú, đa dạng về nội dung và hình thức phục vụ công tác tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời quảng bá hình ảnh của Tây Ninh như: Núi Bà Đen, chùa Tòa Thánh, hồ Dầu Tiếng…

2013-2015

Hàng năm

Hàng năm

Hàng năm

2

Tăng cường thực hiện hội nhập quốc tế, mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế

2.a

Xây dựng và triển khai kế hoạch tổng thể về hội nhập quốc tế, trước mắt đến năm 2020, chú trọng phát triển nguồn nhân lực, hiện đại hóa kết cấu hạ tầng, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Sở Công thương

Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về hội nhập quốc tế.

- Xây dựng một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực mang thương hiệu của tỉnh.

2013-2015

2.b

Kết hợp chặt chẽ đối ngoại của Đảng với ngoại giao.

Sở Ngoại vụ

Sở, ngành liên quan.

- Xây dựng Kế hoạch và triển khai về hoạt động đối ngoại và ngoại giao của địa phương.

- Xây dựng Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Hàng năm

2013-2015

2.c

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) “Về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới” trong tình hình mới gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhất là nhiệm vụ đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu lại nền kinh tế theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, tăng cường công tác giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trên trường quốc tế để kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Tây Ninh ngày một nhiều hơn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trung tâm XTĐT -TM-DL, và sở, ban, ngành liên quan.

- Xây dựng Kế hoạch đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu lại nền kinh tế theo Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh.

2013-2015

Trung tâm XTĐT -TM-DL

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế và sở, ban, ngành liên quan.

- Xây dựng Quy chế Xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư-thương mại-du lịch giai đoạn 2013-2015 và đến năm 2020.

- Các ấn phẩm, tài liệu giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để thực hiện công tác xúc tiến đầu tư và kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Tây Ninh.

2.d

Tiếp tục thực hiện các thỏa thuận hợp tác, kế hoạch hợp tác giữa tỉnh Tây Ninh với các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia có chung đường biên giới để phát triển kinh tế biên mậu, thu hút đầu tư và đầu tư ra các tỉnh giáp biên, giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến biên giới nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Sở Ngoại vụ

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm Xúc tiến ĐT-TM-DL, UBND các huyện biên giới và sở, ngành liên quan.

Tham mưu đề xuất các biện pháp, phương án giải quyết giải quyết các vấn đề biên giới trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Hàng năm

2.đ

Hợp tác, đầu tư để tiếp nhận các thiết bị có công nghệ hiện đại, nghiên cứu chọn lọc, không tiếp nhận các dự án đầu tư có công nghệ lạc hậu và có xu hướng lạc hậu, có khả năng gây ô nhiễm môi trường.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Khoa học – Công nghệ, các sở, ngành và doanh nghiệp liên quan.

Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, đầu tư, thương mại phù hợp với tình hình, đặc điểm của tỉnh; phối hợp thực hiện công tác xúc tiến đầu tư và tổ chức thẩm tra, lựa chọn các đối tác nước ngoài đến đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Hàng năm.

2.e

Thường xuyên phối hợp, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, dự báo tình hình về kinh tế thế giới và khu vực; tiếp cận thông tin và học tập mô hình, kinh nghiệm phát triển của các tỉnh, thành phố để xây dựng chiến lược phát triển công tác ngoại giao kinh tế một cách hiệu quả.

Sở Ngoại vụ

Sở Công thương, BCH Bộ đội Biên phòng và sở, ngành liên quan.

- Chủ động theo dõi, phân tích, tổng hợp thông tin về tình hình chính trị, an ninh, kinh tế quốc tế và khu vực có tác động đến tỉnh, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chủ trương và giải pháp cần thiết.

- Xây dựng chiến lược phát triển công tác ngoại giao kinh tế của địa phương.

- Tổ chức các đoàn công tác nghiên cứu, học tập …các địa phương điển hình, tiên tiến.

- Hàng năm

- 2013-2020

- Hàng năm

2.g

Không ngừng cải thiện môi trường thu hút đầu tư nước ngoài, gắn thu hút đầu tư với giám sát quá trình thực thi, bảo đảm an ninh kinh tế, hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư-Thương mại-Du lịch và sở, ngành liên quan.

Cải thiện môi trường đầu tư thông qua cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị (hệ thống quản lý chất lượng ISO, Đề án 30) và triển khai thực hiện đầy đủ chính sách ưu đãi đầu tư do Chính phủ ban hành.

2013-2015

2.h

Chủ động, khẩn trương trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới công nghệ để tăng lợi thế cạnh tranh nâng cao chất lượng, giá thành sản phẩm và dịch vụ.

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương và sở, ngành liên quan.

Các công trình, đề án, dự án về khoa học, công nghệ, môi trường,…nhằm tăng lợi thế cạnh tranh.

2013-2015

2.i

Thực hiện tốt các cam kết trong quan hệ quốc tế của địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế mà Việt Nam cũng như tỉnh đã thỏa thuận.

Sở Ngoại vụ

Sở Công thương và sở, ngành liên quan.

Tiến hành các hoạt động tiếp xúc, trao đổi, giao dịch … với cơ quan đại diện nước ngoài và đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam trong thực hiện công tác đối ngoại.

Hàng năm

3

Đối ngoại nhân dân, quan hệ các đối tác và xây dựng bộ máy, cải cách hành chính.

3.a

Đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, nhất là các đối tác có tầm quan trọng chiến lược đối với sự phát triển và an ninh của địa phương; đưa khuôn khổ các quan hệ đã xác lập đi vào thực chất, tạo sự đan xen gắn kết lợi ích giữa địa phương với các đối tác.

Sở Ngoại vụ

BCH Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và sở, ngành liên quan.

Tổ chức các đoàn công tác cấp tỉnh quan hệ, trao đổi với các đối tác đã xác lập.

2013-2015

3.b

Tiếp tục kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan chuyên môn đủ năng lực để thực hiện công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, phối hợp các hoạt động hội nhập quốc tế, thực hiện có hiệu quả đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế; thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực hoạt động đối ngoạivà hợp tác quốc tế; thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và tăng cường hoạt động hiệu quả Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia của tỉnh nhằm góp phần tăng cường các hoạt động đối ngoại nhân dân; xây dựng chính sách phù hợp đối với những người Việt Nam có quê ở Tây Ninh đang công tác, học tập và sinh sống ở nước ngoài là trí thức, khoa học, doanh nhân về đóng góp đầu tư tại tỉnh nhà; vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp xây dựng kinh tế - xã hội, đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và mở rộng hợp tác quốc tế của tỉnh ngày càng hiệu quả hơn.

Sở Nội vụ

Sở Ngoại vụ và các Sở, ngành liên quan.

- Xây dựng Kế hoạch kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan chuyên môn đủ năng lực để thực hiện công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tổ chức, củng cố các Hội hữu nghị tỉnh và tăng cường hoạt động hiệu quả Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia.

- Xây dựng chính sách kêu gọi, thu hút đối với những người Việt Nam có quê ở Tây Ninh đang công tác, học tập và sinh sống ở nước ngoài về đóng góp xây dựng quê hương.

2013-2015

4

Xây dựng và triển khai kế hoạch hội nhập quốc phòng, an ninh

4.a

Xây dựng và triển khai kế hoạch hội nhập quốc phòng, an ninh phù hợp với tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc phòng, thúc đẩy nhanh công tác phân giới cắm mốc với Vương quốc Campuchia, khai thác hiệu quả các nguồn lực bên ngoài, vị thế của địa phương trong khu vực nhằm phục vụ mục tiêu bảo vệ vững chắc quốc phòng, an ninh địa phương.

BCH Quân sự tỉnh

Sở Ngoại vụ, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh và các sở, ngành liên quan và UBND các huyện biên giới.

Xây dựng Kế hoạch phòng thủ vững chắc quốc phòng, an ninh trong thời kỳ hội nhập.

2013-2015

4.b

Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia; từng bước đưa hợp tác đi vào chiều sâu, hiệu quả; chủ động phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng hội nhập quốc tế để xâm phạm an ninh địa phương, an ninh quốc gia. Đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan an ninh, tình báo, cảnh sát các tỉnh giáp biên; chủ động tích cực tham gia các cơ chế hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia; đối phó với các thách thức về an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, an ninh năng lượng, an ninh mạng và các thách thức an ninh phi truyền thống khác.

Công an tỉnh

BCH Bộ đội, BCH Quân sự tỉnh, Biên phòng tỉnh, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện biên giới.

Xây dựng Kế hoạch phối hợp hoạt động, hợp tác với các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia về an ninh quốc phòng.

2013-2015

5

Xây dựng và triển khai kế hoạch hội nhập về văn hóa, xã hội

5.a

Về văn hóa, xã hội và các lĩnh vực khác cần lồng ghép các hoạt động hội nhập quốc tế trong quá trình xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội một cách hài hòa vừa phù hợp xu thế hội nhập vừa giữ được truyền thống văn hóa, giáo dục của Việt Nam.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Sở Ngoại vụ và sở, ngành liên quan.

Xây dựng Kế hoạch và triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch hài hòa, phù hợp xu thế hội nhập quốc tế của tỉnh.

Hàng năm

5.b

Tập trung phát triển nguồn nhân lực; tiếp thu tri thức về quản lý khoa học công nghệ, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam và Tây Ninh với bạn bè quốc tế.

Sở Nội vụ

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học - Công nghệ và các Sở, ngành liên quan.

Xây dựng các chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực (các lĩnh vực, ngành nghề của xã hội) nhằm phát triển hiệu quả cao nguồn nhân lực địa phương.

2013-2015

5.c

Thực hiện tốt các cam kết quốc tế trên các lĩnh vực phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng, nguồn nước, động vật, thực vật trên địa bàn tỉnh.

Sở với Sở Tài nguyên – Môi trường

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan.

- Xây dựng và triển khai các kế hoạch trên các lĩnh vực phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng, nguồn nước, động vật, thực vật ở địa phương.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc nhập phế liệu cũng như các vấn đề ô nhiễm xuyên biên giới.

2013-2015

Hàng năm

5.d

Chủ động, tích cực giới thiệu, tham gia và nâng cao chất lượng, thành tích trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao…

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Sở, ngành liên quan.

Xây dựng Kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng, thành tích trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch của địa phương.

2013-2015

5.đ

Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, văn hóa, thông tin, tuyên truyền; đấu tranh có hiệu quả nhằm hạn chế các tác động tiêu cực về xã hội, văn hóa, tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan.

Xây dựng Kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, văn hóa, thông tin, tuyên truyền trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

2013-2015