ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 2309/2005/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 26 tháng 9 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Luật Ban hành Văn bản Quy phạm Pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

- Căn cứ Quyết định 129/2005/QĐ-TTg ngày 02/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị.

- Theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quy định cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, gồm:

1. Tổ chức tham mưu, giúp lãnh đạo Ban:

- Văn phòng

- Phòng Quản lý Kế hoạch và Đầu tư.

- Phòng Quản lý Doanh nghiệp

2. Đơn vị sự nghiệp:

- Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng khu công nghiệp

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 2- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh.- Các PVP.- Sở Nội vụ- Lưu VT, NC

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHLê Hữu Phúc