HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 231-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 81-CP NGÀY 30-03-1977 ĐẶT TRƯỜNG HÀNH CHÍNH TRUNGƯƠNG TRỰC THUỘC BAN TỔ CHỨC CỦA CHÍNH PHỦ NAY CHUYỂN SANG TRỰC THUỘC PHỦ THỦTƯỚNG

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hộiđồng Chính phủ ngày 14-07-1960;
Theo đề nghị của đồng chí Trưởng ban Ban tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi quyếtđịnh số 81-CP ngày 30-03-1977 của Hội đồng Chính phủ về việc đặt trường hànhchính trung ương trực thuộc Ban tổ chức của Chính phủ chuyển sang trực thuộcPhủ thủ tướng.

Điều 2. Trường hành chínhtrung ương có nhiệm vụ huấn luyện, bồi dưỡng các cán bộ quản lý Nhà nước caocấp ở các cơ quan trung ương; các Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhândân tỉnh, huyện và tương đương; cán bộ phụ trách các Sở, Ty của tỉnh, thànhphố; cán bộ làm công tác tổ chức ở các cấp tỉnh, thành phố; cán bộ làm công tácgiảng dạy ở các trường hành chính trung ương, tỉnh và thành phố.

Điều 3. Trường hành chínhtrung ương có một hiệu trưởng và hai hoặc ba phó hiệu trưởng.

Điều 4. Trường hành chínhtrung ương có các phân hiệu phụ trách các khu vực:

- Phân hiệu trường hành chínhtrung ương đóng tại thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộcho các tỉnh phía Bắc.

- Phân hiệu trường hành chínhtrung ương đóng tại thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡngcán bộ cho các tỉnh phía Nam (B2 cũ).

- Phân hiệu trường hành chínhtrung ương đóng tại tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng chịu trách nhiệm đào tạo, bồidưỡng cán bộ cho các tỉnh miền Trung (khu 5 cũ).

Điều 5. Cơ cấu tổ chức bộmáy của trường hành chính trung ương và các phân hiệu do Bộ trưởng Phủ thủ tướngquy định.

Điều 6. Các đồng chí Bộtrưởng Phủ thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương và Trưởng ban Ban tổ chức của Chính phủ có trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng