BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 231/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỪA NHẬN PHÒNG THỬ NGHIỆM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định s 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 ca Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức ca Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông tư s 28/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 ca Bộ trưng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc tha nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận ln nhau về đánh giá phù hợp đi với các sn phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực vin thông và công nghệ thông tin;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tha nhận phòng thnghiệm:

Element Materials Technology Portland - Hillsboro Evergreen - US0017

Địa ch: 22975 NW Evergreen Parkway Suite 400, Hillsboro, OR 97124

(đã được Viện Tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia Hoa Kỳ (NIST) chđịnh và đề nghị thừa nhận) đáp ứng đầy đcác yêu cầu về việc thừa nhận phòng thnghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận ln nhau về đánh giá phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực vin thông và công nghệ thông tin theo Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT với phạm vithừa nhận kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng thử nghiệm có n tại Điều 1 có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Thông tư s 28/20 14/T T-BTTTT.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 30/9/2017 và thay thế Quyết định số 20/QĐ-BTTTT ngày 06/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tha nhận phòng thnghiệm.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, phòng thử nghiệm có n tại Điều 1 và các cơ quan, tchức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Minh Hồng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin (để p/h);
- Các Tổ chức CNHQ (để t/h);
- Lưu: VT, KHCN

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lê Xuân Công

PHẠM VI ĐƯỢC THỪA NHẬN

(kèm theo Quyết định số 231/QĐ-BTTTT ngày 01 tháng 3 năm 2017 ca Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyn thông)

1. Thông tin về phòng thử nghiệm

Tên: Element Materials Technology Portland - Hillsboro Evergreen - US0017

Địa ch: 22975 NW Evergreen Parkway Suite 400, Hillsboro, OR 97124

Người liên lạc: Mrs. Vicki Albertson

Điện thoại: 503-844-4066

Email: valbertson@nwemc.com

2. Phạm vi được tha nhận

TT

Tên sản phm

Quy định kỹ thuật

1

Thiết bcông nghệ thông tin - Đặc tính nhiu tần số vô tuyến - Giới hạn và phương pháp đo

TCVN 7189 : 2009

2

Thiết bị đầu cuối PHS

QCVN 11: 2010/BTTTT

3

Thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM

QCVN 12: 2015/BTTT T

4

Máy di động CDMA 2000-1x băng tần 800 MHz

QCVN 13: 2010/BTTTT

5

Thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD

QCVN 15: 2015/BTTTT

6

Thiết bị trạm gc thông tin di động W-CDMA FDD

QCVN 16: 2010/BTTTT

7

Tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện

QCVN 18: 2014/BTTTT

8

Thiết bị thu phát vô tuyến sdụng kthuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz

QCVN 54: 2011/BTTTT

9

Thiết bị vô tuyến c ly ngắn di tần 9 MHz - 25 MHz

QCVN 55: 2011/BTTTT

10

Thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz

QCVN 65: 2013/BTTTT