ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 231/QĐ-UB-TC

Đàlạt, ngày 09 tháng 3 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

V/V TẠM THỜI GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THU HÚT VÙNG SÂU, VÙNG KHÓ KHĂN THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ thông tư số 16/TT-LĐTBXH ngày 02/6/1993 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội “v/v hướng dẫn thực hiện phụ cấp thu hút”;

- Căn cứ ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 02/01/1996 “về chủ trương giải quyết phụ cấp thu hút vùng sâu, vùng xa thuộc tỉnh Lâm Đồng”;

- Xét đề nghị của Hội nghị Liên ngành ngày 8/11/1995 “V/v tạm thời giải quyết phụ cấp thu hút vùng sâu, vùng xa tỉnh Lâm đồng”;

- Theo đề nghị của Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Lâm Đồng;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Trong khi chờ quyết định chính thức của Bộ Lao động Thương binh và xã hội . Nay tạm thời giải quyết chế độ phụ cấp thu hút vùng sâu vùng xa thuộc tỉnh Lâm Đồng như sau :

1. Về đối tượng :Do điều kiện ngân sách của tỉnh còn khó khăn. Trước mắt tạm thời giải quyết cho đối tượng là công chức-viên chức HCSN thuộc ngành Y tế và Giáo dục xếp lương theo Nghị định 25/CP đang công tác tại khu vực có hệ số 0,7. (Có danh mục các xã kèm theo). (Trừ số CCVC đang công tác tại các khu Trung tâm huyện lỵ như : Trung tâm Đạ Tẻh Huyện Đạ Tẻh, xã Lát huyện Lạc Dương, xã Phù Mỹ huyện Cát Tiên không được áp dụng).

2. Mức phục cấp thu hút : Bằng 70% lương cấp bậc, chức vụ, chuyên môn nghiệp vụ.

Điều 2 : Phụ cấp thu hút này được trả cùng kỳ với lương hàng tháng, do ngân sách Nhà nước chi trả. thời gian hưởng phụ cấp này kể từ ngày 01/01/1996.

Điều 3 : Các ông : Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, giám đốc : Sở Tài chính vật giá tỉnh, Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Lâm Đồng, thủ trưởng các ban ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ quyết định thực hiện./-

TM. UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Thành Trung

DANH SÁCH CÁC XÃ KHU VỤC 0,7

(Kèm theo quyết định số 231/QĐ-UBTC ngày 09/3/1996 của UBND tỉnh lâm Đồng)

Huyện Lạc Dương

Huyện Bảo Lâm

1. Xã Đạ Tông

1. Xã Lộc Bắc

2. Xã Đa chais

2. Xã Lộc Lâm

3. Xã Đạ Sas

3. Xã Lộc Nam

4. Xã Đạ Long

4. Xã Lộc Thành

5. Xã Đam Rong

5. Xã Lộc Bảo

Huyện Đơn Dương

Huyện Đạ Huoai

1. Xã Tu Tra

1. Xã Đạ Ploal

2. Xã Đoàn Kết

Huyện Đức Trọng

Huyện Đạ Tẻh

1. Xã Tà Hin

1. Xã đạ Kho

2. Xã Ninh Loan

2. Xã Triệu Hải

3. Xã Đà Loan

3. Xã Quảng Trị

4. Xã Tà Năng

4. Xã Mỹ Đức

Huyện Lâm Hà

5. Xã Hà Đông

1. Xã Tân Thanh

6. Xã Quốc Oai

2. Xã Tân Hà

7. Xã Đạ Lây

3. Xã Phúc Thọ

8. Xã Hương Lâm

4. Xã Hoài Đức

9. Xã An Nhơn

5. Xã Đan Phương

Huyện Cát Tiên

6. Xã Phi Liên

1. Xã Quảng Ngãi

7. Xã Rô Men

2. Thị trấn Đồng Nai

8. Xã Liêng Sronh

3. Xã Gia Viễn

Huyện Di Linh

4. Xã Nam Ninh

1. Xã Sơn Điền

5. Xã Tiên Hoàng

2. xã Gia Bắc

6. Xã Phước Cát 1

3. Xã Đinh Trang Thượng

7. Xã Phước Cát 2

8. Xã Đức Phổ

9. Xã Tư Nghĩa

10. Xã Mỹ Lâm