UBND TỈNH TUYÊN QUANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

V/v uỷ quyền cho giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

được quyết định đình chỉ, cho hưởng lại chế độ ưu đãi

đối với đối tượng người có công mà phạm tội

__________

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Công văn số 758/LĐTBXH-NCC ngày 12 tháng 9 năm 2008 về việc uỷ quyền quyết định đình chỉ hoặc cho hưởng lại chế độ ưu đãi đối với đối tượng người có công mà phạm tội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội được quyết định đình chỉ hoặc cho hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng bị phạm tội đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Đối với những trường hợp đặc biệt và có tính chất phức tạp, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội phải có văn bản báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến chỉ đạo.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Vũ Thị Bích Việt