CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2310/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO NHẬPQUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 452/TTr-CP ngày 23/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với:

Thongchuai Thitima, giới tính: nữ, sinh ngày27/7/2011 tại Thái Lan

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Hà Thảo Vy

Hiện cư trú tại: thôn 5, xã Cẩm Vịnh, huyện CẩmXuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủnhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang