BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHẤM DỨT HIỆU LỰC QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP KHO NGOẠI QUAN
-------------------
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;
Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
Theo báo cáo tại công văn số 1555/HQQN-GSQL ngày 28/9/2011 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh và đề nghị của Công ty Cổ phần Thành Đạt về việc chấm dứt hoạt động kho ngoại quan;

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Chấm dứt hiệu lực Quyết định số 734/QĐ-TCHQ ngày 09/4/2009 của Tổng cục Hải quan về việc thành lập kho ngoại quan tại tổ 5, khu Hồng Hà, phường Ninh Dương, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh do Công ty Cổ phần Thành Đạt là chủ sở hữu.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc Công ty Cổ phần Thành Đạt, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh và Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lưu: VT, GSQL (4b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?