ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2310/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 14 tháng 10 năm 2013

QUYẾTĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG,BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÀRỊA–VŨNG TÀU

CHỦTỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổchức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị địnhsố 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tụchành chính;

Xét đề nghị củaTrưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tại Tờ trình số 65/TTr-BQL-VP ngày 25tháng 9 năm 2013 và của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1820/TTr-STP ngày03 tháng 10 năm 2013,

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 43 thủ tục hành chính đượcsửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu côngnghiệp tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu (Nội dung chi tiết tại Phụ lục I kèm theo Quyếtđịnh).

Điều 2. Công bố bãi bỏ 09 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giảiquyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu (Nội dung chitiết tại Phụ lục II kèm theo Quyết định).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở; Thủtrưởng các ban, ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN