BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2315/QĐ

Hà nội, ngày 07 tháng 9 năm 1991

QUYẾT ÐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG BỒI DƯỠNG GIÁO DỤC HUYỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO

- Căn cứ Nghị định số 418-HÐBT ngày 07/12/1990 Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Ðào tạo;

- Căn cứ Nghị định 196-HÐBTngày 11/12/1989 của Hội đồng Bộ trưởng quy định nhiệm vụ và trách nhiệm quản lýNhà nước của các Bộ ;

- Theo đề nghị của ông Vụtrưởng Vụ Tổ chức và cán bộ;

QUYẾT ÐỊNH

Ðiều 1.

Nay ban hành bản "Quy chếtổ chức và hoạt động của Trường bồi dưỡng giáo dục huyện".

Ðiều 2.

Quy chế này được áp dụng từ 1991- 1992.

Ðiều 3.

Các ông Chánh văn phòng, Vụtrưởng Vụ tổ chức và các bộ, các Vụ có liên quan và Giám đốc các Sở Giáo dục -Ðào tạo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG THỨ NHẤT
Phạm Minh Hạc

QUY CHẾ

TỔCHỨC VÀ HOẠT ÐỘNG CỦA TRƯỜNG BỒI DƯỠNG GIÁO DỤC HUYỆN
( Ban hành theo quyết định số 2315/Q Ð ngày 07/09/1991 của Bộ trưởng Bộ GD vàÐT )

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRƯỜNG

Ðiều 1:

Trường bồi dưỡng giáo dục huyệnlà trung tâm bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên huyện (quận, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh) quàn lý gọi chung là Trường bồidưỡng Giáo dục Huyện, viết BDGD.

Trường trực thuộc Ủy ban nhândân huyện, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của phòng Giáo dục của - Ðào tạo huyện vàchuyên môn nghiệp vụ.

Ðiều 2: Trường BCGDH cónhiệm vụ

1.Tổ chức bồi dưỡng (*) chuyênmôn, nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên các cấp học, ngành học, giáo dục mầm non,giáo dục phổ thông, giáo dục bổ túc, giáo dục chuyên nghiệp và hướng nghiệp,dạy nghề thuộc huyện quản lý ( kể cả quốc lập, dân lập, tư thục...) theo kếhoạch của Sở Giáo dục Ðào tạo, Ủy ban nhân dân huyện và sự chỉ đạo của phòngGiáo dục - Ðào tạo.

2. Tham gia nghiên cứu khoa họcgiáo dục. Cụ thể là :

a) Tổ chức nghiên cứu, tổng kếtvà quản lý các sáng kiến kinh nghiệm trong chuyên môn và quản ký giáo dục,hướng nghiệp và dạy nghề.

b) Phổ biến, triển khai nhữngsáng kiến kinh nghiệm giúp giáo viên tham gia nghiên cứu, học tập và vận dụngtrong giảng dạy và học tập.

3. Tham gia thanh tra, kiểm trado phòng giáo dục tổ chức

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG

Ðiều 3: Ủy ban nhân dânhuyện, ra quyết định thành lập và giải thể trường, nếu thấy không đủ các điềukiện cần thiết để trường hoạt động và thực hiện nhiệm vụ được giao ( theo quyđịnh ở điều 2 ).

Ðiều 4:

Ủy ban nhân dân huyện bổ nhiệmhiệu trưởng nhà trường, theo đề nghị của phòng Giáo dục - Ðào tạo.

- Phó hiệu trưởng nhà trường dohiệu trưởng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện xem xét và quyết định .

- Giúp việc hiệu trưởng có cácphó hiệu trưởng quản lý nhà trường trong phạm vi được hiệu trưởng phân công.

Ðiều 5: Trước khi quyếtđịnh thành lập, giải thể trường , bổ nhiệm miễn nhiệm hoặc thi hành kỷ luậthiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhà trường, UBND huyện cần có sự thỏa thuận với SởGiáo dục -Ðào tạo.

Ðiều 6: Nhiệm vụ, quyềnhạn của hiệu trưởng.

a) Tổ chức, quản lý toàn diệncác mặt hoạt động của nhà trường điều hành nhà trường xây dựng và thực hiệnchương trình công tác hàng năm.

b) Trực tiếp xét duyệt chươngtrình, kế hoạch công tác hàng năm của cán bộ, giáo viên trong trường.

c) Tham mưu giúp phòng giáo dụcxây dựng quy hoạch và kế hoạch bồi dưỡng giáo viên trong huyện tuyển chọn vàxây dựng đội ngũ giáo viên của trường.

d) Thi hành đầy đủ chế độ báocáo với phòng giáo dục, UBND huyện, Sở Giáo dục - Ðào tạo

e) Tiến hành xây dựng, kiện toànbộ máy hoạt động của trường theo quy chế này. Có kế hoạch chỉ đạo việc xây dựngcơ sở vật chất. thiết bị và đảm bảo trật tự an ninh của trường để phục vụ tốtyêu cầu giảng dạy, học, nghiên cứu khoa học và cải thiện đời sống của cán bộ ,giáo viên nhà trường.

Ðiều 7: Trong trường hợpBDGD huyện có các tổ chức công tác

a) Các tổ bồi dưỡng chuyên mônvà nghiệp vụ giáo dục .

b) Tổ hành chính tổng hợp.

Mỗi tổ có một tổ trưởng do hiệutrưởng chỉ định.

Ðiều 8: Nhiệm vụ của cáctổ.

a) Xây dựng chương trình hoạtđộng chung của tổ, giúp nhau xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn của cá nhân,đôn đốc thực hiện, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm và vạch kế hoạch công tácđúng thời hạn và có chất lượng.

b) Tổ chức phong trào thi đuatrong tổ, nhận xét và đánh giá tổ viên, đề nghị khen thưởng và thi hành kỷ luậtđối với tổ viên.

Ðiều 9: Tổ trưởng cónhiệm vụ giúp hiệu trưởng theo dõi nắm tình hình hoạt động của to, tổ chức họctập trao đổi rút kinh nghiệm để giúp nhau thực hiện tốt chương trình kế hoạchcủa tổ, báo cáo tình hình chuyên môn của tổ trước hiệu trưởng.

Ðiều 10: Hoạt động củagiáo viên trường BDGD huyện gồm:

a) Tổ chức các lớp bồi dưỡng,trực tiếp giảng dạy và theo dõi học tập của học viên .

b) Thanh tra, kiểm tra chuyênmôn, đi cơ sở, dự giờ, thăm lớp ( nắm thực tế kết quả bồi dưỡng ).

c) Tự bồi dưỡng chuyên môn, thamgia nghiên cứu khoa học giáo dục.

Ðiều 11: Tiêu chuẩn độingũ giáo viên của trường.

- Là giáo viên dạy giỏi, cónhiều kinh nghiệm.

- Có trình độ đào tạo chuẩn,tiến dần tới có trình độ đại học sư phạm ( của cấp đó).

Ðiều 12: Về phân phốithời gian lao động

a) Ðối với giáo viên : thời gianlao động trong một năm được quy định là 1/2 thời gian dành cho nội dung a, 1/4thời gian dành cho nội dung b, 1/4 thời gian dành cho nội dung c ở điều 10 củabản quy chế này.

b) Cán bộ, nhân viên của trườnglàm việc theo đúng chức năng nhiệm vụ và định mức lao động theo quy định vềchức năng đó.

Ðiều 13: Học viên củatrường bao gồm các giáo viên, cán bộ của tất cả các loại hình trường thuộchuyện quản lý được phòng giáo dục cử đi học.

Ðiều 14: Trách nhiệm vàquyền lợi của học viên

a) Học viên có trách nhiệm vànghĩa vụ học tập, thực hiện đầy đủ nội quy của nhà trường.

b) Sau khi hoàn thành việc họctập của các lớp bồi dưỡng mang tính chất chuyên đề, học viên được trường BDGDhuyện cấp chứng chỉ (giấy chứng nhận).

Ðiều 15: Biên chế giáoviên, cán bộ, công nhân viên của trường là biên chế sự nghiệp giáo dục thuộcUBND huyện quản lý. Căn cứ vào nhiệm vụ, yêu cầu của thực tiễn giáo dục mà bốtrí số lượng biên chế cho hợp lý.

Chương III

HOẠT ÐỘNG VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA TRƯỜNG

Ðiều 16: Trường BDGDhuyện triển khai thực hiện những yêu cầu nội dung, kế hoạch bồi dưỡng do SởGiáo dục - Ðào tạo hướng dẫn và đề xuất biện pháp cụ thể với phòng giáo dục đểtổ chức thực hiện.

Ðiều 17:

a) Trường BDGD huyện chịu sựkiểm tra trực tiếp của Sở Giáo dục - Ðào tạo, phải báo cáo với Sở Giáo dục -Ðào tạo tình hoạt động của trường qua từng học kỳ, năm học và sau khi hoànthành mỗi chuyên đề bồi dưỡng.

b) Hiệu trưởng trường BDGD huyệnđược mời dự các kỳ họp do phòng giáo dục tổ chức có liên quan đến nhiệm vụ củatrường.

Ðiều 18: Trường BDGDhuyện liên kết chặt chẽ với các trường sư phạm tỉnh, các cơ quan ( tỉnh, huyện) có liên quan để nâng cao hiệu quả bồi dưỡng giáo viên, tích cực tham gia thựcnghiệm và nghiên cứu khoa học giáo dục.