BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2316/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/V KẾ HOẠCH KIỂMTRA, TỰ KIỂM TRA CÔNG TÁC XỬ LÝ SAU THANH TRA, KIỂM TRA ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊTHUỘC BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày23/12/2013 củaChính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 82/2012/NĐ-CP ngày 9/10/2012của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểmtra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra;

Căn cứ Kế hoạch 1840/TTCP-GSTĐ &XLSTT ngày11/8/2014 của Thanh tra Chính phủ Kiểm tra, tự kiểm tra công tác xử lý sauthanh tra đối với Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạchkiểm tra, tự kiểm công tác xử lý sau thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vịthuộc Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngàyký. Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, Chánh Vănphòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các Tổng cục, Cục thuộc Bộ Tài chính có chức năngthanh tra, kiểm tra chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Như điều 2 (để thực hiện);
- Lưu: VT, TTr (TH, XLSTTr).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA, TỰ KIỂM TRACÔNG TÁC XỬ LÝ SAU THANH TRA, KIỂM TRA ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2316/QĐ-BTC ngày 09 tháng 09 năm 2014 củaBộ trưởng Bộ Tài chính)

I. Mục đích, yêu cầu.

- Đánh giá được thực trạng về công tác theo dõi, đônđốc, xử lý sau thanh tra qua đó tìm ra vướng mắc, bất cập trongviệc triển khai, thực hiện Luật thanh travà Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định vềhoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyếtđịnh xử lý về thanh tra.

- Để tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ theo Kế hoạchsố 1840/TTCP-GSTĐ &XLSTT ngày 11/8/2014 về kiểm tra, tự kiểm tra công tácxử lý sau thanh tra đối với Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương.

- Nâng cao trách nhiệm, góp phần tăng cường hiệu lực,hiệu quả trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Tìm ra nguyên nhân, đề xuất giảipháp để công tác xử lý sau thanh tra, kiểm tra ngày càng đi vào nề nếp và đemlại hiệu quả cao hơn.

II. Công tác kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiệncác kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

1. Nội dung kiểm tra và tự kiểm tra.

1.1. Triển khai thực hiện Thông tư01/2013/TT-TTCP .

Việc tổ chứctriểnkhai, thực hiện Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủquy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiếnnghị, quyết định xử lý về thanh tra tại các Tổng cục (và tương đương) và cácđơn vị trực thuộc.

- Công tác chỉ đạo, quán triệt việc thực hiện Thôngtư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định về hoạt độngtheo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xửlý về thanh tra.

- Tổ chức thực hiện: phân công tổ chức, cá nhân thựchiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra.

1.2. Kiểm tra thực hiện các kết luận, kiến nghị,quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra

- Việc mở sổ theo dõi kiến nghị và kết quả thực hiệnkết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra.

- Công tác xây dựngkế hoạch, kiểm tra kết luận thanh tra, kiểm tra quyết định xử lý về thanh tra, kiểmtra. Việc thực hiện kế hoạch, quyết định kiểm tra kếtluận thanh tra, kiểm tra, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra tại cácđơn vị trực thuộc và đơn vị ngoài ngành (kếtquả tổng hợp phụ lục số 01a, 01b).

- Các hình thức đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị,quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị trực thuộc.

- Kiến nghị về sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách: Tổngsố đã kiến nghị, số kiến nghị đã thực hiện; số kiến nghị chưa thực hiện (kếtquả tổng hợp phụ lục số 02a, 02b).

- Kiến nghị về xử lý hành chính: tổng số kiến nghị hìnhthức xử lý:

+ Kỷ luật cán bộ (số tập thể, cá nhân, hình thức xửlý);

+ Kiểm điểm rút kinh nghiệm (tập thể, cá nhân).

(kết quả tổng hợpphụ lục số 03a, 03b)

- Kiến nghị xử lý hình sự: tổng số vụ việc chuyển sangCơ quan Công an (nêu từng vụ việc và đối tượng - kết quả tổng hợp phụ lục số03a, 03b).

- Kiến nghị xử lý về kinh tế: Tổng số tiền, tài sảnkiến nghị thu hồi (thuế, phí, phạt chậm nộp thuế...); Số tiền, tài sản đã thu hồi(tổng hợp vào phụ lục số 04a, 04b).

- Kiến nghị xử lý khác về kinh tế (giảm trừ quyết toán,loại khỏi giá trị thanh toán...): Tổng số xử Iý khác kiến nghị; số đã thực hiện(tổng hợp vào phụ lục số 04a, 04b).

- Các kiến nghị xửlý khác.

2. Phạm vi tự kiểm tra thực hiện các kết luận, kiến nghị quyếtđịnh xử lý về thanh tra, kiểm tra.

2.1. Đối với Tổng cục Thuế

Kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Tổng Cục tiếnhành tự kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra báo cáo TổngCục kết quả tự kiểm tra để Tổng Cục tổng hợp báo cáo Bộ:

- Kiểm tra thực hiện các kiến nghị kết luận thanh tra,kiểm tra đối với các đơn vị thuộc đối tượng quản lý của ngành Thuế.

- Kiểm tra thựchiện các kiến nghị kết luận thanh tra, kiểm tra đối với Cục Thuế các tỉnh, thànhphố.

2.2. Đối với Tổng cục Hải quan

Kiểm tra và Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Tổng Cục tiếnhành tự kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra báo cáo TổngCục kết quả tự kiểm tra để Tổng Cục tổng hợp báo cáo Bộ.

- Kiểm tra thực hiện các kiến nghị kết luận thanh tra,kiểm tra đối với các đơn vị thuộc đốitượng quản lý của ngành Hải quan.

- Kiểm tra thực hiện các kiến nghị kết luận thanh tra,kiểm tra đối với các đơn vị trực thuộctrong ngành Hải quan.

2.3. Đối với Kho bạc Nhà nước.

Kiểm tra và chỉ đạocác đơn vị trực thuộc Kho bạc Nhà nước tiến hành tự kiểm tra các kết luận thanhtra, kiểm tra mà KBNN thanh tra, kiểm tra báo cáo Kho bạc Nhà nước kết quả tự kiểmtra để Kho bạc Nhà nước tổng hợp báo cáo Bộ.

2.4. Đối với Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục Dựtrữ Nhà nước tiến hành tự kiểm tra các kếtluận thanh tra, kiểm tra mà Tổng cục Dự trữ Nhà nước thanh tra, kiểm tra báocáo Tổng cục Dự trữ Nhà nước kết quả tự kiểm tra để Tổng cục Dự trữ Nhà nướctổng hợp báo cáo Bộ.

2.5. Đối với Ủyban Chứng khoán Nhà nước.

Kiểm tra và chỉ đạocác đơn vị trực thuộc Ủy ban Chứng khoánNhà nước thực hiện tự kiểm tra các kết luận thanh tra, kiểm tra đối với các đơnvị tham gia thị trường chứng khoánỦy ban Chứng khoánNhà nước thực hiện kiểm tra, thanh tra và kiểm tra việc chấp hành Luật chứng khoán.

2.6. Các đơn vị khác thực hiện công tác thanh tra,kiểm tra (Cục Quản giám sát Bảo hiểm,Cục Kế hoạch - Tài chính...).

Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ khác có chức năng thanhtra, kiểm tra tiến hành tự kiểm tra thực hiện các kết luận, kiến nghị quyếtđịnh xử lý về thanh tra, kiểm tra để tổng hợp báo cáo Bộ.

3. Thời kỳ kiểm tra, tự kiểm tra.

Thời kỳ kiểm tra các kết luận, kiến nghị, quyết địnhxử lý về thanh tra, kiểm tra được thực hiện từ khi Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ có hiệu lực (từ ngày 01/5/2013 đến31/8/2014).

4. Đánh giá.

- Thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai Thông tưsố 01/2013/TT-TTCP .

- Nguyên nhân: các đơn vị không chấp hành kiến nghịkết luận thanh tra, kiểm tra.

5. Tổng hợpbáo cáo kết quả tự kiểm tra.

- Các đơn vị trực thuộc Bộ tự kiểm tra công tác xửlý sau thanh tra, kiểm tra các kết luận thanhtra, kiểm tra. Tổng hợp kết quả tự kiểm tra báo cáo về Bộ (Thông qua Thanh traBộ Tài chính) trước ngày 25/10/2014.

- Các đơn vịtổchức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết địnhxử lý về thanh tra, kiểm tra thực hiện theo Thông tư số 01/2013/TT-TTCP TTCP ngày12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ tổng hợp định kỳ báo cáo Bộ Tài chính (Thôngqua Thanh tra Bộ Tài chính) vào ngày 20 của tháng cuối quý.

III. Công tác kiểm tra, tự kiểm tra đối với Thanhtra Bộ Tài chính.

1. Tổ chức kiểm tra, tự kiểm tra.

- Giao Chánh thanh tra Bộ ký quyết định thành lập cáctổ kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra,kiểm tra tại một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

- Thời kỳ kiểm tra các kết luận, kiến nghị, quyết địnhxử lý về thanh tra, kiểm tra được thực hiện từ khi Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ có hiệu lực (từ ngày 01/5/2013 đến31/8/2014).

- Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra của các đơn vị theokế hoạch 1840/TTCP-GSTĐ &XLSTT của Thanh tra Chính phủ trình Bộ để báo cáoThanh tra Chính phủ trước ngày 30/11/2014.

2. Nội dung kiểmtra.

- Việc tổ chức thực hiện Thông tư số01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013của Thanh traChính phủ về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiếnnghị, quyết định xử lý về thanh tra.

+ Công tác chỉ đạo, quán triệt việc thực hiện Thôngtư;

+ Việc tổ chức, phân công tổ chức, cá nhân thực hiện.

- Kiểm tra kết quả thực hiện xử lý sau thanh tra, kiểmtra tài chính theo quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 củaThanh tra Chính phủ.

IV. Tổ chức thực hiện.

Các đơn vị trựcthuộc Bộ tự kiểm tra công tác xử lý sau thanh tra, kiểm tra các kết luận thanh tra,kiểm tra do thủ trưởng cơ quan ban hành và các kết luận thanh tra, kiểm tra củacác đơn vị trực thuộc ban hành.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị phảnánh về Bộ Tài chính (qua Thanh tra Bộ) để kịp thời hướng dẫn bổ sung./.

Đơn vị: …………..

TỔNG HỢP XÂY DỰNGKẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
KIỂM TRA SAU THANH TRA
Từ ngày 01/5/2013 đến 31/8/2014

Phụlục số: 01a

STT

Kế hoạch kiểm tra

Thực hiện kiểm tra

Ghi chú

Tên đơn vị đã thanh tra

Kết lun thanh tra

Tên đơn vị

Kết lun thanh tra

Quyết định kiểm tra

S

Ngày tháng năm

Số

Ngày tháng năm

Số

Ngày tháng năm

Tng cộng

Cột ghi chú: nguyên nhân không kiểm tra….

Đơn vị: …………..

TỔNG HỢP XÂY DỰNGKẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
KIỂM TRA SAU KIỂM TRA
Từ ngày 01/5/2013 đến 31/8/2014

Phụlục 01b

STT

Kế hoch kim tra

Thực hiện kiểm tra

Ghi chú

Tên đơn vị đã kiểm tra

Kết lun kiểm tra

Tên đơn vị

Kết lun kiểm tra

Quyết định kiểm tra

S

Ngày tháng năm

S

Ngày tháng năm

S

Ngày tháng năm

Tng cộng

Cột ghi chú: nguyên nhân không kiểm tra...

Đơn vị:………………

KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔIBỔ SUNG VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH QUA THANH TRA

Từ ngày 01/5/2013đến 31/8/2014

Phụ lục số: 02a

STT

Số kết luận thanh tra ngày tháng ban hành - tên đơn vị đã thanh tra

Kiến nghị

Thực hiện

Ghi chú

Cột ghi chú: phản ánh nguyên nhân các kiến nghị chưathực hiện, các văn bản đôn đốc đã đôn đốc.

Đơn vị:……………..

KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔIBỔ SUNG VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH QUA KIỂM TRA

Từ ngày 01/5/2013đến 31/8/2014

Phụ lục số: 02b

STT

Số kết luận kiểm tra ngày tháng ban hành - tên đơn vị đã kiểm tra

Kiến nghị

Thực hiện

Ghi chú

Cột ghi chú: phản ánh nguyên nhân các kiến nghị chưathực hiện, các văn bản đôn đốc đã đôn đốc.

Đơn vị: …………..

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬLÝ HÀNH CHÍNH, XỬ LÝ HÌNH SỰ

Từ ngày 01/5/2013đến 31/8/2014

Phụ lục số: 03a

STT

Tên đơn vị đã thanh tra

Kết luận thanh tra

Xử lý hành chính

Xử hình sự

Số

Ngày tháng năm

Kiến nghị

Thực hiện

Kiến nghị chuyển cơ quan

Thực hiện

Tập th

Cá nhân

Tập thể

Cá nhân

Số vụ

Đối tượng

Số vụ

Đối tượng

Slượng

Hình thức xử lý

Slượng

Hình thức xử

Số lượng

Hình thức xử lý

Slượng

Hình thức xử lý

Tổng cộng

Đơn vị:………………

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬLÝ HÀNH CHÍNH, XỬ LÝ HÌNH SỰ

Từ ngày 01/5/2013đến 31/8/2014

Phụ lục số: 03b

STT

Tên đơn vị đã kiểm tra

Kết luận kiểm tra

Xử lý hành chính

Xử lý hình sự

S

Ngày tháng năm

Kiến nghị

Thực hiện

Kiến nghị chuyển cơ quan

Thực hiện

Tập th

Cá nhân

Tập th

Cá nhân

Svụ

Đối tượng

Số vụ

Đối tượng

Số lượng

Hình thức xử lý

Slượng

Hình thức xử lý

Số lượng

Hình thức xử lý

Số lượng

Hình thức xử lý

Tng cộng

Đơn vị: ………………

KẾT QUẢ XỬ LÝ SAUTHANH TRA từ 01/5/2013 đến 31/8/2014

Phụ lục số: 04a

STT

Số kết luận thanh tra ngày tháng năm ban hành - tên đơn vị đã thanh tra

Tiền thu hồi (triệu đồng) hoặc USD

Xử lý khác (triệu đồng)

Ghi chú

Kiến nghị

Thực hiện

Tỷ lệ (%)

Kiến nghị

Thực hiện

Tổng số

Thuế, phí

Phạt

Khác (chi tiết)

Tổng số

Thuế, phí

Phạt

Khác (chi tiết)

Tổng cộng

Ghi chú: - Cột số kết luận thanh tra ngày tháng nămban hành: tổng hợp toàn bộ các kết luận thanh tra đã lưu hành từ ngày 01/5/2013đến 31/8/2014.

- Cột ghi chú: nguyên nhân chưa thực hiện.

Đơn vị: ………………

KẾT QUẢ XỬ LÝ SAU KIỂM TRA từ 01/5/2013 đến31/8/2014

Phụlục số: 04b

STT

Số kết luận kiểm tra ngày tháng năm ban hành - tên đơn vị đã kiểm tra

Tiền thu hồi (triệu đồng) hoặc USD

Xử lý khác (triệu đồng)

Ghi chú

Kiến nghị

Thc hiện

Tỷ lệ (%)

Kiến nghị

Thực hiện

Tổng số

Thuế, phí

Phạt

Khác (chi tiết)

Tổng số

Thuế, phí

Phạt

Khác (chi tiết)

Tng cộng

Ghi chú: - Cột số kết luận kiểm tra ngày tháng năm banhành: tổng hợp toàn bộ các kết luận kiểm tra đã lưu hành từ ngày 01/5/2013 đến31/8/2014.

- Cột ghi chú: nguyên nhân chưa thực hiện.